تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - مجموعه آیین نامه های قانون برنامه چهارم
چهارشنبه 23 بهمن 1387

مجموعه آیین نامه های قانون برنامه چهارم

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :مصوبات هیات دولت ،

قسمت دوم:

 

 

بسمه تعالی

مجموعه آیین نامه های قانون برنامه چهارم

برای دیدن متن ، روی شماره آن كلیك كنید.  

تاریخ شماره موضوع

1384 13966/ت33113هـ

آیین نامه اجرایی بند (ی) ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

11/3/1384 15121/ت33020هـ

آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

31/2/1386 30704/ت32646هـ

اصلاحیه- آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 28479/ت33394هـ مورخ 10/5/1384

1/5/1385

24388/ت34361هـ

اصلاحیه - آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه 28479/ت33394هـ مورخ 10/5/84

10/5/1384 28479/ت33394هـ

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

24/3/1384 12838/ت32824هـ

آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10/5/1384 28503/ت33393هـ

آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و كارگروههای تخصصی- به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383

10/1/87 719/ت33493ك

آیین نامه اجرایی- ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

27/11/86 192444/ت34662ك

آیین نامه اجرایی- ماده (91)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27948/ت33417هـ

آیین نامه اجرایی ماده (194) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27940/ت33390هـ

آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

11/11/1385 146777/ت36635هـ

اصلاحیه- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (103)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مضووع تصویبنامه شماره 28207/ت33391هـ مورخ 9/5/1384

9/5/1384 28207/ت33391هـ

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (103)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

28/5/86 84674/ت34252هـ

آیین نامه اجرایی- بند (ط) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

3/6/86 87943/ت36915هـ

آیین نامه اجرایی- بند (م) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

18/9/1385 116077/ت33324هـ

آیین نامه اجرایی بند (ی) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27885/ت33407هـ

آیین نامه اجرایی ماده (156) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

14/6/1385 69763/ت35701هـ

اصلاحیه- آیین نامه اجرایی ماده (161) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 27897/ت33408هـ مورخ 8/5/1384

8/5/1384 27897/ت33408هـ

آیین نامه اجرایی ماده (161) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

25/4/1384 20282/ت33315هـ

آیین نامه اجرایی ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10/5/1384 28584/ت33542هـ

آیین نامه مدیریت ، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز به استناد بندهای (الف) و (و) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383

11/5/1384 29126/ت33541هـ

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

11/4/86 54605/ت35611هـ

آیین نامه اجرایی بند (ی) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....

8/5/1384 27899/ت33409هـ

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (165) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27903/ت33410هـ

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (166) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

29/1/1386 11193/ت35377هـ

اصلاحیه- تصویبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم

28/12/1384 89869/ت34695هـ

اصلاحیه- ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- موضوع تصویب نامه 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/84

25/4/1384 22275/ت33367هـ

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27957/ت33412هـ

آیین نامه اجرایی ماده (170) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27960/ت33411هـ

آیین نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

22/4/1384 19454/ت33266هـ

آیین نامه اجرایی بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

11/11/1385 146804/ت36639هـ

اصلایحه- آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- موضوع تصویبنامه شماره 32710/ت34404هـ مورخ 31/3/1385

31/3/1385 32710/ت34404هـ

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27955/ت33413هـ

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27956/ت33414هـ

آیین نامه اجرایی ماده (176) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1/3/1384 11877/ت32900هـ

آیین نامه اجرایی ماده (180) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

7/6/1385

66090/ت33674هـ

تعیین تعرفه های واحدهای تجاری و خدماتی و واحدهای مسكونی در اجرای ماده (16) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

18/10/1384 66003/ت33658هـ

اصلاحیه - اصلاح تصویب نامه شماره 7667/ت31906هـ مورخ 14/2/1384 موضوع آیین نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

14/2/1384 7667/ت31906هـ

آیین نامه اجرایی بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27949/ت33416هـ

آیین نامه اجرایی ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/5/1384 27952/ت33415هـ

آیین نامه اجرایی ماده (183) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8/2/87 16367/ت39623هـ

اصلاحیه- تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (د) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه

17/2/1386 22221/ت37193هـ

اصلاحیه- تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

16/12/1385 152771/ت36820هـ

اصلاحیه- آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384

11/5/1384 25526/ت32964هـ

آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

24/10/1384 64738/ت34284هـ

اصلاحیه - آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

12/4/1384 22001/ت33288هـ

آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383

 

 


Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========