تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی > فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری > اصول 107 تا 111

 

فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری

عنوان

متن

اصل یكصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف‌» كه از طرف اكثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبری دربارة‌همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌كنند، هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل‌یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌كنند و در غیراین صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان‌، ولایت امر و همه مسؤولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت‌. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است‌.

 

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان‌، كیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره بایدبه وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان‌، در صلاحیت خود آنان است‌.

 

اصل یكصد و نهم

شرایط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‌. 2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‌. 3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت وقدرت كافی برای رهبری‌. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی كه دارای بینش فقهی‌و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است‌.

 

اصل یكصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر: ـ تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام‌. 2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام‌. 3 ـ فرمان همه‌پرسی‌. 4 ـ فرماندهی كل نیروهای مسلح‌. 5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا: الف ـ فقهای شورای نگهبان‌. ب ـ عالی‌ترین مقام قوة قضائیه‌. ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌. د ـ رئیس ستاد مشترك‌. ه ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌. 7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه‌. 8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست‌، از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام‌. 9 ـ امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی كه در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد. 10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم‌دیوان‌عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی‌، یا رأی مجلس‌شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم‌. 11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه‌. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض كند.

 

اصل یكصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام‌خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم‌می‌باشد. در صورت فوت یا كناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوة قضائیه ویكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام‌، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع‌، با حفظ اكثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای‌(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم‌، پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف‌او را عهده‌دار خواهد بود. اصل یكصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبة مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین‌نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایروظایفی كه دراین قانون‌ذكرشده‌است‌به‌دستوررهبری‌تشكیل‌می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به‌تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

 

صفحه اول                                           

فصل نهم: قوه مجریه     

نسخه قابل چاپ

 

 


برچسب ها: قانون اساسی > فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری > اصول 107 تا 111 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========