تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه >اصول 156 تا 170

 

فصل یازدهم : قوه قضائیه

عنوان

متن

اصل یكصد و پنجاه و ششم

قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل كه‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌: 1 ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شكایات‌، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌كند. 2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‌. 3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‌. 4 ـ كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام‌. 5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین‌.

 

اصل یكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسؤولیتهای قوة ‌قضائیه در كلیة امور قضائی و اداری و اجرایی‌، مقام رهبری یك‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌ پنج‌ سال به عنوان رئیس قوة قضائیه تعیین می‌نماید كه عالی‌ترین ‌مقام قوة قضائیه است‌.

 

اصل یكصد و پنجاه و هشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست‌: 1 ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل ‌یكصد و پنجاه و ششم‌. 2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی‌. 3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری‌، طبق قانون‌.

 

اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شكایات ‌دادگستری است‌. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به ‌حكم قانون است‌.

 

اصل یكصد و شصتم

وزیر دادگستری مسؤولیت كلیة مسائل مربوط‌به روابط قوة قضائیه با قوة مجریه و قوة مقننه را برعهده دارد و ازمیان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌كند،انتخاب می‌گردد. رئیس قوة قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض كند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی ‌پیش‌ بینی می‌شود.

 

اصل یكصد و شصت و یكم

دیوان‌عالی كشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسؤولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می‌كند تشكیل می‌گردد.

 

اصل یكصد و شصت و دوم

رئیس دیوان‌عالی كشور و دادستان كل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوان‌عالی كشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌كند.

 

اصل یكصد و شصت و سوم

صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

 

اصل یكصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی‌توان از مقامی كه‌شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب‌انفصال است‌، به طور موقت یا دایم منفصل كرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‌با تصمیم رئیس قوه قضائیه‌. پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌كشور و دادستان كل‌، نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط كلی‌كه قانون تعیین می‌كند، صورت می‌گیرد.

 

اصل یكصد و شصت و پنجم

محاكمات‌، علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن ‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی‌،طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

 

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است‌.

 

اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم‌هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به‌بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه‌، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

 

اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات هیأت‌ منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌كند.

 

اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی ‌كه بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوب نمی‌شود.

 

اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگاهها مكلفند از اجرای ‌تصویب ‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری كنندو هر كس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری‌تقاضا كند.

 

صفحه اول

 

فصل دوازدهم: صدا و سیما

 


برچسب ها: قانون اساسی > فصل یازدهم : قوه قضائیه >اصول 156 تا 170 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========