تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی

 

‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی

عنوان

متن

‌ماده واحده

تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3) الی (7) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/1368 الحاق می‌گردد:
‌تبصره 3 - مصوبات دولت و كمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یك هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
‌تبصره 4 - چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره 5 - رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیأت وزیران و كمیسیون‌های مربوط‌می‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده كند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.
‌تبصره 6 - رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یك نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یك نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب كند. در صورتی كه رئیس هیأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
‌تبصره 7 - رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب كند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌پرداخت می‌شود.
‌تاریخ تصویب 8/12/1378
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 9/12/1378

 

صفحه اول

 


برچسب ها: قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========