تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اداره شرکتهای بیمه
دوشنبه 12 اسفند 1387

قانون اداره شرکتهای بیمه

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

 

 

 قانون اداره امور شركتهای بیمه

 
‌ماده1 - شركتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره می‌شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخشهای دولتی، تعاونی و‌خصوصی می‌باشند به استثنای شركت سهامی بیمه دانا كه صرفاً در قسمت بیمه‌های اشخاص در كلیه بخشهای مذكور فعالیت خواهد داشت.
‌تبصره 1 - شركتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و كار، شرق و ملی در شركت بیمه دانا ادغام می‌گردند.
‌تبصره 2 - اجازه داده می‌شود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شركتهای بیمه ملی شده كه در تاریخ ملی شدن(1358.4.4) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شركتهای مذكور منتهی ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع‌داخلی شركتهای مربوطه پس از كسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تأمین و پرداخت گردد. مشروط بر این كه عدم مشروطیت مالكیت آنها از سوی‌دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.
‌تبصره 3 - اجازه داده می‌شود مطالبات دولت و بانكها از شركتهای بیمه‌ای كه تراز منفی دارند از منابع داخلی شركتهای بیمه ملی شده دارای تراز‌مثبت پرداخت شود.
‌ماده 2 - كلیه سهام شركتهای بیمه موضوع ماده 1 این قانون متعلق به دولت بوده و هر یك از این شركتها دارای اساسنامه‌ای خواهد بود كه حداكثر‌ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شركتهای مذكور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و شامل هدف، موضوع‌شركت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات می‌باشد. مجمع عمومی هر یك از شركتهای مزبور مركب از وزراء اقتصاد و دارایی، بازرگانی و برنامه‌و بودجه می‌باشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
‌تبصره - رئیس كل بیمه مركزی ایران بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شركتهای بیمه حضور می‌یابد.
‌ماده 3 - مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شركتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حكم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شركتهای بیمه با پیشنهاد هر یك از اعضاء مجمع عمومی و‌تصویب مجمع عمومی با حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد.
‌ماده 4 - شركتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی كه با‌سرمایه دولت تشكیل شده‌اند، می‌گردند كه در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.
‌ماده 5 - آیین‌نامه استخدامی مشترك شركتهای بیمه و بیمه مركزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌ماده 6 - مؤسسات بیمه موضوع ماده 5 می‌توانند حداكثر 5% سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین كاركنانی كه در سال مربوط با فعالیت‌فوق‌العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه شده‌اند توزیع نمایند مشروط بر این كه مبلغ آن بیش از40% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
‌تبصره - نحوه توزیع كه توسط هیأت مدیره انجام می‌گیرد با درنظر گرفتن ارزش كمی و كیفی فعالیت كاركنان مزبور بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.11.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی


برچسب ها: قانون اداره شرکتهای بیمه ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========