تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آئین بازرسی سازمان بازرسی كل كشور
دوشنبه 12 اسفند 1387

آئین بازرسی سازمان بازرسی كل كشور

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

آئین بازرسی سازمان بازرسی كل كشور
ماده 1:
آئین بازرسی عبارت است از مجموعه ترتیبات و روشها و قواعد موضوعه كه بازرس یاهیأت بازرسی دراجرای وظایف محوله می باید اتخاذ و رعایت نماید.

ماده 2:
بازرسی عبارت است از فعالیتهای منظم و هدف دار بر اساس ماموریت قانونی سازماننسبت به دستگاههای مشمول بازرسی از طریق
الف) بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت
ب) تجزیه و تحلیل عملكرد گذشته و حال
ج) تشخیص و تعیین موارد اختلاف و انحراف بین وضعیت موجود و ضعیت مطلوب و ارزیابی میزان اهمیت آنهاارائه پیشنهادهای لازمی به منظور اصلاح امور و رفع نقائص و بهینه كردن رفتار كاركنان و عملكرد دستگاهها و نیز اجرای سیاستهای تشویق و تنبیه.

ماده 3:
انجام بازرسی به یكی از صور زیر می‌باشد:
الف) بازرسی مستمر
ب) بازرسی فوق‌العاده
ج) رسیدگی به اعلامات و شكایات اشخاص (بازرسی موردی)

ماده 4:
بازرسی مستمر راجع است به انجام بازرسی در قالب برنامه ای مدون و منظم سالانه در این نوع بازرسی وضعیت كلی ، ساختاری و تشكیلاتی ، نحوه مدیریت ، رفتار كاركنان و عملكرد دستگاههای مشمول با توجه به مواد 66 و 46 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور حسب مورد ، بررسی می شود

ماده 5:
بازرسی فوق العاده حسب دستور و درخواست مقامات مذكور در بند ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور انجام می‌شود
اجرای این نوع بازرسی‌ها در محدوده موضوع خاص ارجاعی و در خارج از برنامه‌های زمان بندی شده سازمان صورت می‌گیرد.

ماده 6:
اعلامات و شكایات مقرون به دلیل كه دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقض قوانین باشد در محدوده موضوع اعلام شده مورد رسیدگی قرار می گیرد

ماده 7:
به اعتبار موضوع یا محیط بازرسی با مدیریت یك بازرس قضایی یا یكی از متخصصین واجد شرایط وعده ای بازرس تشكیل می شود

ماده 8:
سازمان در استانها به تعدا لازم دفاتر بازرسی خواهد داشت كه متشكل از بازرسان و افراد متخصص می‌باشد كه تحت ریاست یك نفر بازرس قضائی به عنوان مدیر كل دفتر انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 9:
برای انجام بازرسی ، بازرس یا هیات بازرسی با تعیین موضوع و حدود ماموریت و ارائه تعلیمات مقتضی به دستگاه های بازرسی شونده اعزام می گردد

ماده 10:
اعضاء گروهها ، هیاتهای بازرسی و دفاتر استانها تحت نظارت و مسئولیت رؤسای مربوط انجام وظیفه می كنند و گزارش كارها خود را نیز مستقیما به آنان تسلیم می نمایند

ماده 11:
نظارت بر عملكرد گروهها و هیاتهای بازرسی و دفاتر استانها با توجه به موضوع ماموریت محوله و هدایت و ارشاد آنها به عهده معاون ذیربط می باشد . در هر صورت دستورات و نظریات سازمان حسب المورد متبع خواهد بود

ماده 12:
بازرسی در هر مورد پس از صدور حكم ماموریت آغاز می گردد . صدور احكام ماموریت انجام بازرسی مستمر و فوق العاده و رسیدگی به اعلامات و شكایات با ریاست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیران كل دفتر استانها در حوزه ماموریت خود می توانند در مورد برنامه های مصوب و نیز اعلامات و شكایات اشخاص ، نسبت به صدور احكام ماموریت بازرسی اقدام نمایند
تبصره: صدور احكام بازرسی از ستاد استانداری و مراكز نظامی در استانها با هماهنگی و موافقت سازمان انجام خواهد شد

ماده 13:
در احكام ماموریت ، قلمرو مكانی ، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن ، صریحا تعیین خواهد شد

ماده 14:
بازرس یا هیات بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی ، به ترتیب زیراقدام نماید
الف) كسب آگاهی های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع ماموریت
ب) احراز صلاحیت خود در انجام ماموریت با توجه به ماده 39 این آیین نامه
ج) توجه كامل به اهدافی كه از اجرای ماموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی
د) تدارك طرح بازرسی (نظیر تهیه چك لیست ، رجوع به سواكبق موجود در سازمان ، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه یا موضوع بازرسی ، شناسایی و تعیین موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات طبیعی و اجتماعی آن ، كسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع ماموریت)

ماده 15:
در بازرسی های مستمر و موارد مهمه ، جلسه معارفه ای با حضور مسئولان مربوط تشكیل می شود ترتیب معارفه هیاتهای بازرسی اعزامی به استانها را مواد 24 و 25 آئین نامه اجرایی سازمان مشخص نموده است

ماده 16:
رئیس هیات بازرسی پس از ورود هیات به محل ماموریت وفق ماده 23 آئین نامه اجرایی اقدام خواهد نمود

ماده 17:
در بازرسی های مستمر و مواردی كه برای بررسی اوضاع كلی یك منطقه به اعزام هیات بازرسی اقدام می گردد ، رئیس هیات طبق ماده 26 آئین نامه اجرائی سازمان ، آمادگی برای دریافت شكایات و جمع آوری اطلاعات را اعلام خواهد نمود

ماده 18:
امر بازرسی ، محدود به مدت ماموریت می باشد و بازرس می تواند خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل نیز انجام وظیفه نماید
 
ماده 19:
بازرس می تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت اصول و قواعد شناخته شده به نحومقتضی از جمله با استفاده از روشهای زیر جمع آوری نماید
الف) مشاهدات
ب) استطلاع از شهود و مطلعین
ج) مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارك لازم از آنها
د) كسب نظر كارشناسی
ه) استعلام نظر مسؤلان و كاركنان دستگاه مورد بازرسی

ماده 20:
بازرس ضمن توجه به موضوع ماموریت با دقت نظر وضعیت قسمتهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشهودات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورتمجلس در گزارش منعكس می نماید

ماده 21:
در تحقیقات از شهود و مطلعین به منظور دستیابی به منابع داخلی دستگاه مورد بازرسی ، از اطلاعات سایر افراد مذكور در ماده 27 آئین نامه اجرایی نیز استفاده می شود
 
ماده 22:
 چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور كلی جنبه طریقیت داشته باشد ، بازرس می تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نماید لیكن در سایر موارد اظهارات شهود ، با درج هویت و مشخصات آنان ، صورتمجلس می گردد

ماده 23:
اسناد و مدراك و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی خیلی محرمانه توسط بازرس یا هیات بازرسی در محل ماموریت ملاحظه و مطالعه می گردد
تبصره 1: تشخیص طبقه بندی اسناد طبق مقررات و آئین نامه نگاهداری اسناد و ... و نحوه مشخص نمودن نوع ... و یاسایر مقررات خواهد بود

ماده 24:
اخذ مدارك و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر از آنها ، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع ماموریت و تهیه گزارش آن می باشد.
تبصره: از اسناد با رعایت سری تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل سازمان به طریق دست نویس رو نوشت تهیه می گردد ، مگر آنكه بنا به تشخیص سازمان تهیه تصویر از آن ضروری باشد.

ماده 25:
بازرس یا هیات های بازرسی می توانند از وجود كارشناسان سازمان در اموری كه جلب نظر كارشناس ضرورت دارد ، استفاده نمایند . همچنین می توانند از كارشناسان رسمی و محلی با رعایت مقررات این آئین نامه دعوت به عمل آورند
تبصره 1: كارشناسان رسمی و محلی مورد انتخاب می باید متصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند
تبصره 2: موارد رد كارشناسان همان موارد رد بازرس موضوع ماده 39 این آئین نامه خواهد بود
تبصره 3: بازرس ضمن تعیین موضوع كارشناسی و حق الزحمه آن ، پس از جلب موافقت رئیس هیات یا گروه مربوط و حصول اطمینان از تامین اعتبار پرداخت هزینه كارشناسی ، دستور اجرای كارشناسی را خواهد داد

ماده 26:
 انجام بازرسی ، تحقیقات ، كسب اطلاعات و تهیه مدارك واسناد باید به گونه ای باشد كه در روند امور فعالیت جاری بازرسی شونده ایجاد وقفه ننماید
تبصره: منظور از ایجاد وقفه اقداماتی است كه موجب تعطیل دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیتهای آن را به نحو قابل ملاحظه ای محدود نماید . تشخیص این امر با سازمان می باشد

ماده 27:
بازرس در اجرای ماموریت خود از هر گونه پیشداوری والقاء نظر ممنوع است . كلیه استنتاجات و اظهار نظریات نیز منوط به اتمام بازرسی می باشد

ماده 28:
افشاء مطالب راجع به بازرسی های انجام شده و اعلامات و مسایلی كه بنحوی با منافع یا مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین با حیثیت و حقوق اشخاص مرتبط باشد ممنوع است
 
ماده 29:
چنانچه بازرس در حین انجام ماموریت از سوء جریان یا وقوع تخلفی در دستگاه بازرسی شونده اطلاع حاصل نماید و رسیدگی به آن خارج از موضوع ماموریت او باشد چگونگی را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكلیف می نماید

ماده 30:
كسب اطلاعات و اخذ نظریات و توضیحات مسئولان دستگاه مشمول بازرسی ممكن است از طریق مذاكره حضوری در محل ماموریت یا با دعوت كتبی یا شفاهی در محل سازمان و دفتر بازرسی استان صورت گیرد

ماده 31:
بازرس، چگونگی اقدامات خود را مرتبا به اطلاع مسئول ذیربط (مدیر گروه – رئیس – هیات بازرسی – مدیر كل دفتر بازرسی استان) رسانده و عندالاقتضاء كسب نظر می نماید مسئولان مذكور نیز به ترتیب فوق ، رئوس مطالب و قضایای حائز اهمیت را به معاونت مربوط انعكاس خواهند داد ، در موارد مهمه اطلاع باید فوری باشد

ماده 32:
استفاده شخصی از وسایل و امكانات دستگاههای مورد بازرسی توسط بازرسان اكیدا ممنوع است

ماده 33:
انجام مكاتبات با مقامات و مسوولان دستگاهها مطابق آئین نامه مكاتبات سازمان خواهد بود

ماده 34:
هرگاه مؤسسه ای شمول قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور را نسبت به خود نفی كند بازرس ، با تهیه و ارائه مدارك لازم از سازمان كسب تكلیف می نماید

ماده 35:
چنانچه بازرس در جریان انجام ماموریت خود با ممانعت یا مخالفت یا عدم همكاری لازم مواجه شود و نتواند نسبت به رفع مشكل اقدام نماید ، مراتب را با تنظیم صورتمجلس چگونگی امر به سازمان گزارش می نماید

ماده 36:
در مورد تبصره 2 ماده 5 اصلاحی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور بازرس واجد شرایط ، ابتدا امر یا اموری كه موضوع اتهام است تعیین ، سپس با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل حاصله و احراز بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارك ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مقتضی اقدام می نماید

ماده 37:
هرگاه بازرس در جریان انجام ماموریت یا رسیدگی به موضوعی ، با حكمی مواجه شود كه در آن را مخالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد ، در صورتیكه دارای پایه قضائی باشد راسا مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون تشكیل سازمان اقدام می نماید و در غیر این صورت مراتب را گزارش می دهد تا موضع به بازرس قضایی ذیربط ارجاع شود.

ماده 38:
در مواردی كه بازرس كارمندی را به استناد ماده 9 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور ضروری تشخیص دهد می باید موضوعی را كه به عنوان سوء جریان تشخیص می دهد با ذكر موارد جهات و دلایل مشروحا در تقاضا نامه خود منعكس و به ریاست سازمان اعلام نماید تا بر وفق ماده 33 آیین نامه اجرایی اقدام شود

ماده 39:
در موارد ذیل بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می نماید
الف) بازرس یا اقربای نسبی یا سببی او در موضوع بازرسی و یا دستگاه بازرسی شونده نفع شخصی داشته باشند
ب) اقربای نسبی و سببی در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند
ج) بازرس یا اقربای او با مدیریت واحد مورد بازرسی سابقه اختلاف اداری یا حقوقی یا كیفری داشته باشد
تبصره 1: اقربای نسبی و سببی از هر درجه و طبقه مورد نظر است
تبصره 2: در صورتی كه سازمان تشخیص دهد موارد فوق تاثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد ادامه اجرای ماموریت را به بازرس مربوطه تكلیف می نماید در اینصورت بازرس مكلف به اجرای دستور می باشد

ماده 40:
بازرس با استفاده از حاصل بررسی ها ، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی ، طرح گزارش خود را تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب به تحریر متن گزارش مورد نظر اقدام می نماید. در تدوین گزارش مذكور نكات زیر رعایت خواهد شد
الف) تنظیم مطالب نتیجه تحقیقات و اطلاعات بدست آمده و طبقه بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش
ب) تجزیه و تحلیل عملكرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی
ج) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی
د) اعلام نظر بر حسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشكالات ، معایب و نواقص
ه) استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثرارائه پیشنهادهای ارائه شده
و) تعیین روش پیگیری و نظارت برای تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده

 ماده 41:
گزارش بازرسی باید مستند به دلایل و مدارك كافی اثباتی باشد.

ماده 42:
بازرس یا هیات بازرسی در ارائه پیشنهادها نكات زیر را رعایت خواهد نمود
الف) مستقیما با موضوع ماموریت محوله مرتبط باشد
ب) صریح ، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب كلی ، مبهم و مجمل خودداری شود
ج) شرایط ، اوضاع و احوال ، امكانات ، توان اجرایی و مقررات حاكم بر دستگاه مورد بازرسی
د) انطباق موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی روشهای منطقی و مقررات جاری كشور
ه) در امور تخصصی مستند به نظریه كارشناسی باشد
و) برای تعلیق یك یا چند نفر از كاركنان دستگاه بازرسی شونده لازم است جهات علل موجهه درخواست اعم از اینكه مربوط به حسن جریان امور در دستگاه یا انجام بازرسی باشد ، تصریح گردد
ز) تشویق ، تقدیر ، ارتقاء ، اعطاء نشان و درجه و نظایر آن و همچنین اعمال سیاستهای تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسوولان و نیز طرح موضوعات در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی می باید مستندا و مستدلا مطرح شود
ح) درخواست ابطال آیین نامه ، تصویب نامه ، بخشنامه و دستورالعمل دستگاههای مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد
ط) راجع به احكام قضایی كه مغایرت بین آنها با شرع احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتا تعیین گردد
ی) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی شونده ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است با تشریح موضوع و تعیین محوزهای اساسی و كلی ، حسب مورد ، تذكرات ارشادی را مبنی بر تهیه آیین نامه ، تصویب نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل و یا قانون به دستگاه ذیربط می دهد تا در صورت تصویب به موقع اجرا گذاشته شود

ماده 43:
طریق تنظیم گزارش بازرسی از حیث شكلی ، حتی الامكان به ترتیب زیر است
الف) صفحه عنوان شامل:
عنوان گزارش ، تاریخ تنظیم گزارش ، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه گنندگان گزارش
ب) خلاصه گزارش شامل: موضوع بازرسی ، نتیجه گیری ها و پیشنهادها ، بصورت فشرده و اختصار
ج) فهرست مطالب
د) مقدمه ای كه خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می كند
هـ) متن یا قسمت اصلی گزارش كه متضمن معرفی و بیان محتوا و موضعی است كه بازرسی برای آن انجام شده است و نتایج حاصله از بررسی‌ها را نشان می‌دهد شامل:
تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی
قلمرو مكانی و زمانی بازرسی
روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
استنتاج و ارائه نظرها و پیشنهادها
و ) منابع و ماخذی كه بازرس برای مراجعه خواننده لازم می داند

ماده 44:
بازرس در تحریر گزارش خود حتی الامكان از عبارات صریح ، كوتاه ، ساده و بدون اغلاط دستوری استفاده می كند و از بكار گیری عبارات یا كلمات مترادف و مبالغه آمیز و وصفی و تكراری وغیر مانوس خودداری نماید

ماده 45:
مدیران بازرسی موظفند با كسب اطلاعات به هنگام لازم از دستگاههای موضوع بازرسی ، رویدادها ، بحرانها و سوء جریانات مهمه را به عنوان هشدار و اتخاذ تصمیمات مناسب ، بدون رعایت ترتیبات مقرر در مواد فوق ، با اطلاع سازمان سریعا به دستگاههای اجرائی منعكس نمایند . گزارش تكیملی پس از طی مراحل به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد

ماده 46:
گزارشهای بازرسی در موارد ذیل تجدید نظر و اصلاح می شود
الف) بازرس قضائی ، مدیر گروه بازرسی یا مدیر كل دفتر بازرسی متوجه اشتباه نظر خود یا انعكاس مطالب خلاف واقع در گزارش شوند
ب) معاونین ، مدیر كل دفتر نظارت ، پیگیری و هماهنگی امور استانها ، رئیس گروه بررسی و تنقیح گزارشها یا مسؤلین واحدهای پیگیری متوجه اشتباهاتی در گزارش شوند و احراز نمایند
ج) در صورتی كه بازرس تهیه كننده گزارش از بازرسی و اظهار نظر منع شده باشد
تبصره: مسئولین دستگاههای اجرائی طرف گزارش می توانند اعتراض خود را بطور مستدل و مستند به سازمان اعلام نمایند

ماده 47:
مرجع تجدید نظر پس از بررسی درخواست باید در خصوص گزارش اظهار نظر و رد یا قبول اصلاح یا تجدی نظر را اعلام نمایند

ماده 48:
در صورتی كه معاون ، گزارش بازرسی را غیر قابل تجدید نظر یا اصلاح تشخیص دهد و اعلام كننده بر نظر خود باقی باشد مراتب جهت تایید و موافقت به ریاست سازمان اعلام و طبق تصمیم ایشان عمل خواهد شد.

ماده 49:
هرگونه تغییر در موضوع و متن گزارش «فهرست ، مقدمه ، ارزیابی عملكرد ، ایرادات ، پیشنهادات و نظرات» در صورت تحقق یكی از موارد مذكور در ماده 46 پس از طی مراحل تعیین شده برای گزارشهای بازرسی و تایید ریاست سازمان قابل اجرا خواهد بود.

ماده 50:
این آئین نامه مشتمل بر 50 ماده و 10 تبصره در پنج فصل به تصویب رسیده است


برچسب ها: آئین بازرسی سازمان بازرسی كل كشور ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========