تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352)

 

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352)

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره- درخت از نظر این قانون هر نوع درختی است كه محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.

ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر مكلفند ظرف مدت یك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم كنند و این شناسنامه كه هر پنج سال یك مرتبه قابل تجدید می‌باشد ملاك و سند اجرای این قانون خواهد بود.‌
نحوه تنظیم شناسنامه‌ محل‌های مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكمیل به ساكنین محل‌های مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع ساكنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یك نسخه از آن را به ساكن محل تسلیم دارند.
ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسیله ساكن محل تكمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تكمیل شناسنامه اقدام و یك نسخه آن را به ساكن محل تسلیم می‌نماید.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنین محل آگهی نماید. در صورتی كه پس از یك ماه ساكنین یا مالكین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آیین نامه مذكور در ماده 12 رسیدگی می‌شود.
ماده 3- مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه كتبی و نمایندگی دادستان وارد محل‌های مشمول این قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه كه طبق مقررات آیین‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1- از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پیشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول این قانون مستثنی است.
تفكیك قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكیك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی كه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هایی كه در باغات و اماكن مشمول این قانون كاشته شده یا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را كه به پیشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و وزارت كشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر ساله به عنوان جایزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف دیگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبیعی برای این كار منظور خواهد شد تأمین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره 5- به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط می‌نماید.

ماده 5- از بین بردن درختان واقع در معابر، پارك‌های عمومی، میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آیین‌نامه این قانون.
تبصره- كاشت و حفاظت و آبیاری درخت‌های معابر و میادین و پارك‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.
ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی كماكان طبق مقررات قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا منتقل شده است به هیچ عنوان و صورتی قابل تفكیك نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغییری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبیعی است.
به هر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز به قوت خود باقی است.
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه‌های عادله انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 این قانون به تصویب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشین ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات این قانون مرتكب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالكان باغات كه عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محكوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی‌شده یك هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از یك هزار تا یك صد هزار ریال.
تبصره- مجازات‌های مذكور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای این قانون كه وظایف ضابطین دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذكور دراین قانون را به خلاف حقیقت به كسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم می‌شود مگر اینكه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد كه در این صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعایت تبصره ماده 9 این قانون در این مورد الزامی است.
ماده 12- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یك هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 


برچسب ها: قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352) ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========