تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)

 

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
تبصره 2- در مواردی كه قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره 3- متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یك برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می‌شوند.
تبصره 4- اجازه داده می‌شود كه هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون كه از متخلفین مربوط اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورین كاشف سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.
تبصره 5- درصورت همكاری كارگزاران و مأمورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محكوم می‌شوند.
ماده 2- تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذكور درقانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذكور نخواهد بود.
تبصره 2- عبارت وزارت كشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و كمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.
ماده 3 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پنجم مهرماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی


برچسب ها: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی) ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========