تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت
دوشنبه 10 فروردین 1388

آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین اداری و استخدامی ،

‌حضور و غیاب كاركنان دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.10.28 آیین‌نامه مربوط به‌حضور غیاب كاركنان دولت را به شرح زیر تصویب نمودند


‌ماده 1 ـ كلیه كاركنان دستگاه‌های اجرایی مكلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را‌در كارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آن كه از سوی مقام ذی‌صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یك از آنان كتباً ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
‌ماده 2 ـ ورود به محل خدمت بعد از ساعات مقرر و بدون كسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی كه تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر‌رفتار می‌شود

‌الف ـ تأخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

ب ـ تأخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق‌العاده‌مخصوص و سایر فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد كاركنان خرید خدمت و قراردادی به میزان كل ساعات تأخیر خواهد بود.
‌ماده 3 ـ خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حكم قسمت‌های "‌الف" و 2ب" ماده 2 خواهد‌بود.
‌ماده 4 ـ تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد:
‌الف ـ وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تكفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی كه تحت تكفل وی باشند.
ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه گواهی مرجع احضاركننده.
‌تبصره ـ تشخیص موارد مذكور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
‌ماده 5 ـ به مستخدمینی كه در هر ماه بیش از 4 بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه برسد برای‌بار اول و دوم كتباً اخطار خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم خاطی جهت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد گردید.
‌تبصره ـ تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم این ماده خواهد بود. كارگزینی دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری‌اجرای این آیین‌نامه می‌باشند.

‌اصلاح ماده 5 آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب كاركنان دولت  12/4/1367

 

 

‌اصلاح ماده 5 آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب كاركنان دولت
‌استخدام كشوری
‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.4.12 بنا به پیشنهاد شماره .276.31م مورخ 1366.9.22 وزارت راه و ترابی و شماره .298م62. مورخ1367.2.25 سازمان امور اداری و استخدامی كشور تصویب نمودند.
‌ماده 5 آیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب كاركنان دولت مصوب 1365.10.28 به شرح زیر اصلاح گردد.


‌ماده 5
------
‌به مستخدمی كه در هر ماه بیش از 4 بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه برسد‌در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدمی خاطی به میزان 30 درصد و برای ماه‌چهارم به میزان 50 درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به"‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری" ارجاع خواهد گردید.
‌تبصره 1
-------
‌تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم این ماده خواهد بود.
‌تبصره 2
-------
‌در مورد مستخدمینی كه قبلاً به علل دیگری به جز موارد فوق‌الذكر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی كه تأخیر ورود با تعجیل خروج‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
‌كارگزینی دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری اجرای این آیین‌نامه می‌باشند

 


برچسب ها: آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========