تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت

‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت

26/2/1375

‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت
‌ماده 1 - به كاركنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 - در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان‌پاداش خدمت پرداخت می‌شود.
‌تبصره 1 - در صورتی كه سابقه خدمت مستخدم از سی سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه كسر سال معادل یك سال منظور می‌شود.
‌تبصره 2 - در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوری تعلق‌می‌گیرد.
‌ماده 2 - به مستخدمانی كه در سال آخر خدمت، محكومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‌شود.
‌ماده 3 - در موارد زیر به كاركنان موضوع ماده (1) یا ورثه بلافصل آنان، معادل ده برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 به عنوان كمك هزینه پرداخت می‌شود.
- كمك هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دایم مستخدم یا فرزند اول وی فقط یك بار در طول خدمت.
- كمك هزینه، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تكفل وی.
‌تبصره - پرسنل نیروهای مسلح و مشمولان قانون كار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.2.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری


برچسب ها: ‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========