تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور


‌ماده واحده - كلیه وزارتخانه‌ها، شركتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانك‌ها مؤسسات و شركتها و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر‌نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از كار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص كار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز كارگران مشمول قانون كار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی كه مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند.
‌خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا كاهش تواناییها برای انجام كار‌حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه ازكارافتادگی كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاك ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.
2 - در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از كار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص كار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء‌و یا كاهش تواناییها برای انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه ازكارافتادگی كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.
3 - در مورد معلولین عادی كه به دلایل غیر ناشی از كار معلول شده‌اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا كاهش تواناییها برای‌انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازكارافتادگی كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق‌خدمت مستخدم اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده كمیسیون پزشكی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و‌درجات نقص عضو یا اعضاء و یا كاهش توانایی برای انجام كار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده كمیسیون پزشكی معتمد متشكل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی‌بر اساس موارد فوق‌الذكر با شورای امور اداری و استخدامی كشور می‌باشد.
‌تبصره2 - مستخدمینی كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاههای مذكور در این لایحه ازكارافتاده‌می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی كه با ارفاق مذكور، خدمت‌این قبیل افراد از پانزده سال كمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور كه وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبی خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همكاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1367.9.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی
 


برچسب ها: ‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========