تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل
دوشنبه 10 فروردین 1388

‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین اداری و استخدامی ،

‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل

11/10/1373

 

ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یك شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حكم مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی كه به طور تمام وقت انجام می‌شود.
‌تبصره 3 - شركت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شركت‌های دولتی كه به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لكن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شركت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
‌تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شركت‌های خصوصی جز‌شركت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای كاركنان دولت ممنوع است.
‌تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یكسال محكوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی كه در یك زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم می‌گردد.
‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم می‌گردند.
‌تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گردید.
‌تبصره 8 - افرادی كه مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره 9 - كلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شركت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یكشنبه یازدهم دی ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری


برچسب ها: ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========