تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - مبانی محاسبه كسور بازنشستگی
دوشنبه 10 فروردین 1388

مبانی محاسبه كسور بازنشستگی

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین اداری و استخدامی ،

مبانی محاسبه كسور بازنشستگی

  • تعریف كسور بازنشستگی

كسور بازنشستگی ، درصدی از حقوق و مزایا است كه حسب مقررات ذیربط ( مفاد مواد 71 و 73 ق.ا.ك و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/1368 و ماده 38 آئین نامه استخدامی شهرداریها ) برای تامین پوشش بازنشستگی و وظیفه مشتركین ( مستخدمین ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق بازنشستگی شهرداریها حسب مورد پرداخت می گردد . درصدی از این وجوه توسط مستخدمین ( كاركنان ) و درصدی هم توسط كارفرمایان ( دستگاههای محل اشتغال كاركنان ) پرداخت می گردد .

  • نرخ كسور بازنشستگی

نرخ كسور بازنشستگی ، نرخی ( درصدی ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزایای مشمول كسر كسور بازنشستگی ، میزان كسور بازنشستگی مشخص می گردد . این نرخ علی الاصول بر مبنای محاسبات آماری تعیین و در مقاطع چند ساله  با توجه به وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد .  نرخ كسور بازنشستگی در مورد مشتركین صندوق بازنشستگی كشوری در حال حاضر به موجب ماده 12 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/02/1379 و مصوبه شماره 55880/ت 23358 هـ مورخ 07/12/1379 هیئت وزیران از تاریخ 01/07/1379 برابر 5/22% میباشد كه 9% آن مربوط به مستخدمین ( كاركنان ) میباشد و 5/13% ( معادل یك برابر و نیم سهم كاركنان ) از آن مربوط به كارفرمایان (‌دستگاههای محل اشتغال كاركنان ) می باشد .

  • مقرری ماه اول
  • مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود كه در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی ( آزمایشی به رسمی ) و یا افزایش حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز می گردد .
  • به موجب ماده 72 ق.ا.ك وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ق.ا.ك مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولین ماه كسانی را كه دوره آزمایشی را طی كرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت و به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند .

حسب مفاد ماده 100 ق.ا.ك ، مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم بایستی به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت گردد .

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

قابل توجه:  بطور كلی در سیستم های بیمه ای مورد اعمال در ایران ، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس متغیرهای ذیل محاسبه و تعیین می گردد .

متغیرهای تاثیرگذار در میزان حقوق بازنشستگی

1.  سابقه پرداخت كسور بازنشستگی یا حق بیمه : اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگی اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقی می گردد لیكن در محاسبه حقوق بازنشستگی سابقه ای كه كسور بازنشستگی آن پرداخت شده و یا تعهد پرداخت گردیده است ملاك قرار می گیرد همچنین به موجب قوانین ذیربط بعضاً جهت برخی از كاركنان بدلائل ویژگیهای خاص بطور ارفاقی سنوات كاری در نظر گرفته می شود كه در افزایش میزان حقوق بازنشستگی آنان موثر می باشد .

2.  معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی درچند سال آخر خدمت ( معدل حقوق و مزایای مشمول ) : متغیر تاثیر گذار دیگر در میزان حقوق بازنشستگی ، معدل حقوق و مزایای مشمول كسر حق بیمه یا كسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت میباشد در حال حاضر این معدل جهت مشتركین صندوق بازنشستگی كشوری حسب قوانین ذیربط بر مبنای دریافتی 2 سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته
می شود .

3.  مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی به منظور امكان دریافت حقوق بازنشستگی به میزان یك ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت ( ضریب سنوات ) :  متغیر سوم تاثیر گذار در میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه
( كه میتوان آنرا ثابت هم تلقی نمود ) پبش فرض سنوات پرداخت كسوربازنشستگی لازم جهت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان كامل ( معادل معدل حقوق و مزایای مشمول ) می باشد . حسب قوانین ذیربط این پیش فرض برابر 30 سال است با این توضیحات ضریب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه برابر
یک سی ام می باشد .

میزان حقوق بازنشستگی

میزان حقوق بازنشستگی مشتركین صندوق بازنشستگی و صندوق شهرداریها به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 ق.ا.ك و ماده 43 آئین نامه استخدامی شهرداریها و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1379 برابر است با :

میزان حقوق بازنشستگی

=  سنوات خدمت قابل قبول (حداكثر 30 سال )  *معدل حقوق و مزایا * 30/1

معدل حقوق ومزایـــــــا

=  معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی كه ملاك كسور بازنشستگی است در 2 سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق

سنوات خدمت قابل قبول

  = سنوات خدمتی كه جهت تعیین حقوق ملاك محاسبه قرار می گیرد .

با توجه به ماده 4 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/06/1373 حداقل حقوق بازنشستگی همواره برابر حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمین شاغل می باشد .

به موجب ماده 98 ق.ا.ك و تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتیكه ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مكلف است به نسبتی كه هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم كند .

با توجه به مفاد ماده 100 و 124 ق.ا.ك مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق بازنشستگی و یا وظیفه به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت می گردد . این امر در مورد كاركنان شهرداریها تصریح ندارد .

به موجب بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، حقوق بازنشستگی و وظیفه از پرداخت مالیات معاف می باشد .


برچسب ها: مبانی محاسبه كسور بازنشستگی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========