تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار

 

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی كار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های كار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون كار- مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

 

ماده ۱- موارد استثنا و معافیت كارگاه های كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد .

تبصره- تشكلات كارگری و كارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترك خود را به شورای عالی كار اعلام نمایند .

ماده ۳- روابط بین كارگر و كارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زیر خواهد بود :

۱- در صورتی كه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم كه یك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر به واحد كار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد .

۲- هر گونه تغییر در وضعیت مالكیت كارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل ، ادغام در كارگاه دیگر ، فوت مالك و امثال اینها در رابطه قرارداد كارگر و كارفرما موثر نمی باشد و كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای قبلی خواهد بود .

۳- قرارداد كارگری كه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و كارگر پس از رفع توقیف به كار خو باز می گردد. چنانچه كارفرما به دلیل توقیف كارگر بیشتر از (۱۵) روز از ارجاع كار به كارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق پرداخت نماید .

۴- چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حكم محكومیت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت كارگر محسوب می شود و كارفرما مكلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذكور پرداخت و وی را مشغول به كار نماید و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان كار بین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون كار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی معادل (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعیین و به نفع كارگر اقدام به صدور رای نمایند .

۵- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد كار به حال تعلیق در می آید ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد كارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یك ماه آخرین حقوق خواهد بود .

۶- هر گاه كارگر آیین نامه انضباطی كارگاه را كه به تایید وزارت كار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، كارفرما حق دارد با وی قطع همكاری نموده و سالی یك ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاری نماید و كارگر و كارفرما در مورد مزایای پایان كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون كار اقامه دعوی نموده و مراجع مذكور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی بین (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعیین و به نفع كارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۷- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی و یا بازنشستگی كارگر باشد كارفرما باید بر اساس آخرین مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .

۸- مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به این كه مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالی از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننماید .

۹- هر گاه به موجب قرارداد كار ، كار به صورت شب كاری صورت گیرد به این قبیل كارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب كاری و نوبت كاری پرداخت خواهد شد.

۱۰- روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد . چنانچه در كارگاهی حسب نوع كار یا ضرورت كار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یك روز دیگر در هفته به عنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد .

۱۱- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (۲۱) روز كاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد .

۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند (۲۴) روز كاری خواهد بود .

۱۳- كارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید .

۱۴- كلیه كارگران در موارد زیر حق برخورداری از یك روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند .

الف- ازدواج دایم .

ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

 

                            معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف


برچسب ها: آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========