تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - مـقـررات استخدامی شـركـتـهای دولـتـی
پنجشنبه 27 فروردین 1388

مـقـررات استخدامی شـركـتـهای دولـتـی

   نوشته شده توسط: سید روح الله حسن پور سوق    نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

«مـقـررات استخدامی شـركـتـهای دولـتـی»

(موضوع بند (پ)ماده 2 قانون استخدام كشوری)

(مصوب 5/3/1352 با آخرین اصلاحات)

 فصـل اول

«كلیـات»

 

ماده 1- امور استخدامی كلیه شركتهای موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوری كه تا این تاریخ ایجاد شده یا بعداً ایجاد شوند مشمول این مقررات خواهند بود مگر درموارد زیر:

الف- سازمان مركزی تعاون روستائی ایران (1) .

مقررات استخدامی سازمان مذكور با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوری به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید.

ب- شركتهای وابسته به وزارت جنگ.

وضع استخدامی كارمندان غیر نظامی شركتهای مذكور بنا به تشخیص وزارت جنگ حسب مورد تابع این مقررات یا مقررات آئین نامه استخدام كارمندان غیر نظامی درارتش خواهد بود.

ج- بانك های دولتی كه دارای مقررات استخدامی خاص هستند.

بانكهای مذكور حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این مقررات مكلفند مقررات استخدامی خاص خود را به تایید سازمان امور اداری واستخدامی كشور و شورای حقوق و دستمزد برسانند و درغیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی كشور راساً مقررات استخدامی آنها را تهیه می كند.و مقررات مذكور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره- شركتهایی كه ازطریق سرمایه گذاری مشترك شركتها و مؤسسات دولتی با شركتها و مؤسسات خصوصی یا خارجی اكثریت سهام آنها متعلق به دولت شده یا بشود به پیشنهاد مجامع عمومی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیات وزیران مشمول این مقررات خواهند شد.

ماده2-مستخدمینی كه برای تصدی یكی از مشاغل مستمرشركت و مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند مشمول این مقررات خواهند بود.

مستخدمینی كه برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شركت درآیند به موجب قرادادهائی استخدام خواهندشدكه نمونه آن به تصویب مراجع صلاحیتدارمذكور در اساسنامه شركت برسد.

تبصره-مدیرعامل یا رئیس كل و اعضای هیات های مدیره یا شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شركت و یـا افـرادی كـه بـا عنـاوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام می دهند و به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظیفه می نماید در هرمورد كه قانونی برای تعیین تكلیف آنان وجود نداشته باشددردوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود.(3)

ماده 3- افرادی كه برای مشاغل كارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود.تعیین مشاغل كارگری به عهده شركت و تائید سازمان اداری و استخدامی كشور می باشد.

تبصره- مستخدمینی كه به صورت كارگر استخدام و درمشاغل مستمر موضوع ماده دو اشتغال دارند مشمول حكم این ماده نخواهند بود.

ماده 4-تشكیلات و مشاغل مستمر شركت و هرنوع تغییرات بعدی در تشكیلات و حذف یا ایجاد مشاغل مستمر حسب مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورا می رسد،مگر آنكه در اساسنامه مربوط مرجع دیگری تعیین شده باشد.

ماده 5- استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین مربوط خواهد بود.

1- به‌موجب‌ماده‌واحده منصوب 31/3/1357 مستخدمین سازمان مركزتعاون روستایی ایران مشمول قانون استخدام گردیده‌اند.

2- بـند‌ (پ)‌ مـاده‌2 ق.ا.ك:پ- شركتهای دولتی.شركتهای‌ مـذكور ‌مشمول‌ مقررات ‌استخدامی ‌شركتهای ‌دولتی ‌مصوب پنجم
خرداد1352می‌باشند.وهرگونه‌اصلاحات‌بـعدی‌ در‌‌مقررات ‌مذكور‌توسط سـازمان امور اداری و استخدامی كشور‌تدوین وجهت     تصویب به كمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می شود.

3- دراجرای بخشنامه شماره 837/د مورخ 13/2/76 سـازمان اموراداری و استخدامی كشور،شـورای حقوق و دستمزد با افزایش سقف اضافه كارساعتی ماهانه مدیر عامل واعضای هیات مدیره شركتهای دولتی كه مجموع حقوق و مزایای آنان براساس گروه تخصیص داده شده توسط شورای مذكور تعیین شده است مشروط بر آنكه انجام كاراضافی درغیر ساعات اداری و‌علاوه بر ساعات موظف‌كار باشداز 50 ساعت درماه به 120 ساعت درماه با رعایت لایحه قانونی‌حداكثر و‌حداقل حقوق مستخدمین شاغل و ... تصویب نامه های هیات وزیران در زمینه حداكثر و حداقل حقوق و مزایای كاركنان دولت موافقت نموده.است.

فصل دوم

«ورود به خدمت و آموزش و انتصابات»

  

ماده 6- داوطلبان استخدام برای تصدی مشاغل شركت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- داشتن حداقل 18 سال تمام سن.

ب- تابعیت ایران.

ج- انجام‌خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن.

د- نداشتن سابقه محكومیت جزائی مؤثر.

هـ- عدم محكومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق ومعتاد نبودن به استعمال مواد مخدر و مبتلا نبودن به امراض مسریه.

و- حداقل داشتن گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی.(1)

ز- داشتن صحت مزاج و توانائی انجام كار.

ماده 7- استخدام برای تصدی مشاغل مستمر از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می آید.

 

 ماده 8- داوطلبانی كه درمسابقه یا امتحان قبول شده اند یك دوره آزمایشی را طی خواهند كرد كه حداقل آن سه ماه و حداكثر از یكسال تجاوز نخواهد كـرد.حكم استخدام قطعی افـرادی كه دردوره آزمایشی لیاقت و كاردانی و علاقه به كار از خودنشان بدهند در پایان دوره آزمایشی با پیشنهاد‌رئیس‌واحد مربوط صادر‌خواهد شد و‌در این صورت دوره آزمایشی جزو دوران خدمت آنان محسوب می‌ شود و افرادی كه ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.

تبصره-به افرادی كه به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می شود حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

ماده 9- شركت‌با‌توجه‌به‌احتیاجات‌خود‌و‌طبق‌خط مشی‌مصوب‌مجمع عمومی‌یا شورا برنامه‌های آموزشی و یا كارآموزی لازم را تنظیم و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 10-شركت موظف است در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین خود را مورد بررسی قرارداده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعكس سازد.این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای ارتقاء گروه یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره كارآموزی جدید باشد.


1- به قانون معافیت از مدرك تحصیلی و قانون حمایت از آزادگان در صفحات 1019و1061 مراجعه فرمائید.

 

فصـل سوم

«حقوق ومزایا»
(1)

ماده 11- شركت مكلف است براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز،كلیه مشاغل مستمر خود را طبقه بندی و ارزیابی كند وبه گروهای مربوط تخصیص دهد.

تبصره1- طـرح طـبـقه بـنـدی مـشاغل كه شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل  اجرائی طـرح و شـرح وظایف و شرایط احـراز طبقات مـشاغل و فـهرست تخصیص طبقات مشاغل به گروه ها می باشد پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی كشور قابل اجرا می باشد.

تبصره2- درمواردی كه ضرورت ایجاب كند كه شرح وظایف و شرایط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود،مشاغل تغییر یافته و همچنین مشاغل مستمر جدید به ترتیب مندرج در تبصره 1 این ماده ارزیابی و به گروه های مربوط تخصیص می یابد.

ماده 12- به‌منظور‌ایجاد‌هماهنگی‌در‌سطح پرداختی ها به مستخدمین شركتهای دولتی سازمان

امور‌اداری‌و‌استخدامی كشور با همكاری نماینده مجمع عمومی شركت مطالعات لازم را انجام داده و پیشنهادهای خـود را درمـورد میزان حقوق و مزایای متصدیان مشاغل مذكوردرتبصره ماده‌2‌و‌همچنین‌حداقل و حداكثر مبلغ قابل پرداخت به متصدیان رشته های مشاغل به شورای حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده 33 قانون استخدام كشوری تسلیم می كند.تصمیمات شورای حقوق و دستمزد برای شركت لازم الاجراء است.

ماده 13- جدول حقوق ماهانه مستخدمین شركت همان جدول حقوق موضوع ماده32-قانون استخدام كشوری و ضریب ریالی مربوط و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 كه به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام  وظیفه  می كنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود.

ماده 14- در صورتی كه نوع كار و وظایف و مسئولیتهای مشاغل شركت و همچنین شرایط بازار كار اقتضا كند كه مبلغی علاوه بر حقوق به شاغلین آن مشاغل پرداخت شود، این مبلغ به عنوان مزایای شغل پرداخت خواهد شد.

بر قراری مزایای شغل به مستخدمین شاغل شركت با در نظرگرفتن سطح حقوق و مزایا درمشاغل مشابه فعالیتهای بازرگانی یا كشاورزی یا صنعتی در بخش عمومی و خصوصی و با توجه به موضوع و نحوه فعالیت شركت به موجب طرح یا جدولی خواهد بود كه از طرف شركت پیشنهاد و حسب مورد به تصویب مجمع یا شورا خواهد رسید.

تبصره- مجموع حقوق و مزایای شغل از میزان حداكثر تعیین شده برای مشاغل همان رشته توسط شورای حقوق ودستمزد تجاوز نمی كند.

تعیین‌مزایای‌شغل‌بیشتر‌برای‌برخی از مشاغل با تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

ماده15- كسانی‌كه‌به‌استخدام‌شركت در‌می‌آیند به استناد شغلی كه برای آن استخدام می شوند

در پایه یك گروه مربوط وارد خدمت می گردند ودرصورتی كه این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یك پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می شود.مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی محسوب می شود.

حكم این ماده شامل كلیه مستخدمینی كه طبق این مقررات به استخدام شركت درآمده اند نیز می باشد.

تبصره- مدت‌خدمت مستخدمین شركت در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان

با رعایت  ضوابطی كه درآئین نامه اجرائی قانون تعیین‌تكلیف‌وضع‌استخدامی كاركنان مدارس مذكور‌مصوب19 مرداد ماه 1356 پیش بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب می شود.(2)

ماده 16- درصورت رضایت بخش بودن خدمات هر یك از مستخدمین،شركت می تواند در ازاء هر دو سال خدمت یك پایه ترفیع به آنان اعطا كند.

تبصره- اعطای‌دو‌پایه‌به‌جای یك پایه به مستخدم در قبال خدمات برجسته و همچنین اشتغال

در نقاطی كه مستلزم اعطای پایه به مدتی كمتر از دو سال است تابع ضوابط مقرر در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام كشوری خواهد بود.

ماده 17- ارتقاء مستخدم از یك گروه به گروه بالاتر با رعایت شرایط زیر خواهد بود:

الف- در گروه جدید شغل بدون متصدی وجود داشته باشد.

ب- شرایط احراز شغل گروه جدید را دارا باشد.

تبصره-مستخدمینی كه ارتقاء گروه یافته یا می یابند در پایه ای از گروه جدید قرار خواهند گرفت كه در گروه قبلی دارا بوده اند.در مواردی كه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می شود.(3)

ماده 18- درصورت‌ضرورت‌و‌با‌رضایت‌مستخدم می توان شغلی در گروه پائین تر به او ارجاع

كرد،در‌این‌صورت‌مستخدم‌در‌پایه ای از گروه جدید قرار می گیرد كه درگروه قبلی داشته است

ولی تفاوت حقوق پایه گروه قبلی را باضافه ترفیعات گروه جدید به شرط آنكه مجموع آن از آخرین‌ پایه ‌بالاترین ‌گروهی ‌كه ‌داشته ‌است‌ تجاوز ‌نكند‌ دریافت‌ خواهدكرد ‌و ‌در ‌تعیین‌حقوق

آمادگی‌بخدمت‌و‌حقوق‌بازنشستگی‌و‌وظیفه‌او‌مبنای‌محاسبه‌قرار‌می‌گیرد‌و‌در‌صورت‌عدم‌قبول‌چنین

شغلی مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.

ارتقاء‌گروه‌مجدد مستخدمی كه به ترتیب فوق در گروه پائین تر منصوب  می شود تا بالاترین گروهی‌كه‌قبلاً دارا‌بوده‌است‌مجاز‌می‌باشد‌و‌در این صورت در پایه ای از گروه بالاتر قرارمیگیرد

كه درگروه پائین تر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.

ماده 19- درصورتی كه مستخدم شركت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه كند فوق العاده

اضافه كار كه میزان آن معادل یك صدوشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضرب در ساعات كـار اضافه است بـه او پـرداخت می‌شود انجام اضافه كار بایستی با اجازه قبلی مقامات مجاز شركت‌باشد‌و‌به‌یك‌نفر‌در‌یك‌ماه‌بیش‌از‌شصت‌ساعت‌فوق العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد.

تبصره-  هرگاه در شروط خاص و برای مدت محدود مستخدم علاوه بر میزان مقرر در این ماده اضافه كار نماید با تصویب هیات مدیره شركت می توان حداكثر تا چهار ساعت در روز فوق العاده اضافه كار به او پرداخت نمود.

ماده 20- برقراری‌فوق‌العاده‌روزانه،بدی آب و هوا،محرومیت‌از‌تسهیلات زندگی،محل‌خدمت،

خارج از‌كشور،كسرصندوق و تضمین،سختی شرایط محیط كار‌و‌نوبتكاری و‌همچنین‌ پرداخت هزینه‌های رفت و‌برگشت،سفر ونقل مكان به مستخدمین شركت براساس مقررات مورد عمل

مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام كشوری خواهد بود.(4)

ماده 21- شركت‌می‌تواند‌در‌صورت‌وجود‌اعتبار به هریك از مستخدمین شاغل شركت حداكثر

معادل یك ماه حقوق و مزایای شغل در پایان هرسال به عنوان عیدی به تناسب مدتی كه در آن سال خدمت كرده اند پرداخت كند.

ماده 22-  هرگاه مستخدمی خدمت برجسته انجام دهد و یا لیاقت فوق العاده ای ابراز نماید كه منجر به صرفه جوئی ویا جلوگیری‌از‌ضرر‌و یا باعث پیشرفت سریع كار و یا افزایش تولید و یا افزایش درآمد شركت شود،شركت می تواند در هرسال حداكثر معادل یك ماه حقوق و مزایای‌شغل‌به‌عنوان‌پاداش‌به او پرداخت كند ولی با تصویب مجمع عمومی یا شورا تا دو برابر

مجموع حقوق و مزایای شغل یك ماه به چنین مستخدمی قابل پرداخت خواهد بود.(5)

ماده 23- مستخدمین رسمی موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوری براساس مواد مذكوردر‌این‌ماده و تبصره‌های‌آن حقوق و مزایای خود را طبق این مقررات منحصراً از بودجه شركت دریافت خواهند كرد.

 

 

 


1-       درمورد حقوق و فوق العاده های مستخدمین ثابت به قانون نظام هماهنگ پرداخت مراجعه شود.

2- ماده 15 به موجب اصلاحیه مورخ 17/3/58 مجلس شورای اسلامی به شرح متن اصلاح و تبصره ای به شرح متن به ماده مذكور الحاق شده است.

3-به موجب اصلاحیه مورخ 17/3/58 تبصره ماده 17 به شرح متن اصلاح شده است.

4- دراجرای قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی شركتهای دولتی مصوب 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی بشرح متن اصلاح شده است.

5- دراجرای‌تصوب نامه شماره23347/ت‌215 هـ مورخ12/6/73 به آن دسته از مستخدمین رسمی‌و ثابت كه داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت می‌كنند بـرابـر یكماه مجموع‌حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می شود.

 


برچسب ها: مـقـررات استخدامی شـركـتـهای دولـتـی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========