تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - بخش اول :قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی

بخش اول:

قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی

کتاب سال 1381 امور بیمه گری و قوانین ،مقررات وضوابط اجرایی الحاقی سال 1381
مقدمه‌
تجربه‌ انتشار كتاب‌ سال‌ 80 امور بیمه‌ گری‌ (قانون‌ - مقررات‌ - ضوابط‌ اجرائی‌) اولین‌ تجربه‌ سازمان‌ در ایجاد وحدت‌ رویه‌ در واحدهای‌ اجرائی‌ و ستادی‌ بود كه‌ بخواست‌ خداوند و كوشش‌ و راهنمایی‌ همكاران‌ محترم‌، در حد قابل‌ قبولی‌ به‌ انجام‌ رسید.
این‌ تجربه‌ در محیطی‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ سالیان‌ دراز رویه‌های‌ اداری‌، فردی‌، بخشی‌ و... بر آن‌ حاكمیت‌ داشت‌. انتظار می‌رفت‌ كه‌ ایجاد چنین‌ رویه‌ای‌ گردش‌ كاری‌ را با مسائل‌ ومشكلاتی‌ مواجه‌ نماید. لیكن‌ خوشبختانه‌ همكاران‌ فعال‌، ساعی‌ و دوراندیش‌ سازمان‌ این‌ مهم‌ را با درایتی‌ كه‌ دور از انتظار نیز نبود نه‌ تنها با كمترین‌ چالشی‌ به‌ انجام‌ رساندند بلكه‌ تا حد گسترده‌ای‌ نیز از آن‌ استقبال‌ نمودند.
اینك‌ جلد دوم‌ كتاب‌ سال‌ 81 امور بیمه‌ گری‌ با تجارب‌ بدست‌ آمده‌ و با بازنگری‌ اساسی‌ در اختیار همكاران‌ محترم‌ می‌باشد، امید است‌ با اتفاق‌ و همدلی‌ در ایجاد سازمانی‌ پویا وتوانمند مفید و موثر واقع‌ شود.
مجددا" ضمن‌ تاكید بر رعایت‌ دستور اداری‌ شماره‌ 3016/5000 مورخ‌ 14/4/80 از كلیه‌ مدیران‌، روسای‌ ادارات‌، كارشناسان‌ و تمامی‌ همكارانی‌ كه‌ در این‌ مهم‌ یاری‌ و همكاری‌ نمودند تشكر و قدر دانی‌ می‌شود.
رزاق‌ صادق ‌
عضو هیات‌ مدیره ‌
و سرپرست‌ معاونت‌ فنی‌ و
درآمد سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌

• مقدمه
• بخش اول
کلیات-تعاریف
• بخش‌ دوم‌
آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ تامین‌
• بخش‌ سوم
قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی
• بخش‌ چهارم
سایر قوانین‌ و مقررات
• بخش‌ پنجم‌‌ ‌‌
پـرسش‌ و پـاسخ ‌
• بخش ششم‌‌
قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی الحاقی به ‌کتاب امور بیمه گری سال

• مقدمه
• بخش اول
کلیات-تعاریف
• بخش‌ دوم‌
آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ تامین
• 
o آئین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ اصلاح‌ بند «ب‌» و تبصره‌ "3" ماده‌ "4" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 53
o آئین‌ نامه‌ بیمه‌ اختیاری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ "8" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 57‌
o آئین‌ نامه‌ نرخ‌ و ماخذ حق‌ بیمه‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار اتباع‌ كشورهای ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شماره19سازمان‌ بین‌ المللی‌ كار 61
o آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ الحاق‌ یك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ "38" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 67
o بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "39" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و... 68‌
o آئین‌ نامه‌ ضوابط‌ و نحوه‌ اعمال‌ ماده‌ "40" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ در
مورد اشخاص‌ حقوقی‌ كه‌ دفاتر ارائه‌ نمی‌دهند 73
o آئین‌ نامه‌ هیاتهای‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مصوب‌ 24/5/1373 شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ 75
o آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "50" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 81
o آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ اصلاح‌ تبصره‌ "2" الحاقی‌ ماده‌ "76" 81‌‌
o آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ كمیسیونهای‌ پزشكی‌ بدوی‌ و تجدید نظر 121‌
• بخش‌ سوم
قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی
o لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌
مصوب‌ 28/4/1358 127
o اساسنامه‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ 131‌

• بخش‌ چهارم
o قانون‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ بیمه‌ بیكاری
o قانون‌ و آئین‌ اجرائی‌ بیمه‌ بازنشستگی‌، فوت‌ و ازكارافتادگی‌ بافندگان‌ قالی‌‌
o قانون‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار
o قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ كارگران‌ ساختمانی
o قانون‌ دریافت‌ جرائم‌ نقدی‌ از كارفرمایان‌ و قانون‌ معافیتها
o قوانین‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ و تعدیل‌ نیروی‌ انسانی
o قوانین‌ مربوط‌ به‌ شهداء، آزادگان‌ و محكومین‌ سیاسی
o قوانین‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگی‌، ازكارافتادگی‌ و فوت
o قانون‌ تنظیم‌ خانواده
• بخش‌ پنجم‌‌ ‌‌
پـرسش‌ و پـاسخ ‌
 
o امور نامنویسی‌ و حسابهای‌ انفرادی‌
o درآمد حق‌ بیمه
o امور فنی‌ بیمه‌ شدگان
o امور فنی‌ مستمریها
• بخش ششم‌‌ :
قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی الحاقی به ‌کتاب امور بیمه گری سال 81
• پـرسش‌ و پـاسخ
o قوانین
o آئین نامه ها و مصوبات هیات دولت
o پرسش و پاسخ


مواد قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌مصوب
3/4/1354 با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات‌

فصل‌ اول‌
تعاریف‌ - كلیات‌
ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.
• تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 2. كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 3. كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ كارمندانی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و كلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.
ماده‌ 2. تعاریف‌:
• بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
• خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌كنند.
• كارگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا كار می‌كند.
• كارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او كار می‌كند. كلیه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماینده‌ كارفرما محسوب‌ می‌شوند و كارفرما مسئول‌ انجام‌ كلیه‌ تعهداتی‌ است‌ كه‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.
• مزد یا حقوق‌ یا كارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
• حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.
• بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌كند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار می‌شود یا این‌ كه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.
• حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
• غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
• وسائل‌ كمك‌ پزشكی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یكی‌ از حواس‌ به‌ كار می‌روند.
• كمك‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
• كمك‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ كارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
• از كارافتادگی‌ كلی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگری‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
• از كارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.
• بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
• مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.
• غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ كه‌ به‌ طور یك‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.
• كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ كه‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.
ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:
• حوادث‌ و بیماری‌ها
• بارداری‌
• غرامت‌ دستمزد
• از كارافتادگی‌
• بازنشستگی‌
• مرگ‌
• مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌
• تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از كمك‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
• تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ كه‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ خواهند بود.
ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:
• افرادی‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ كار می‌كنند.
• سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .
• تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ كه‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را كه‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداكثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.
• تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.
• تبصره‌ 3 : كلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از كشور كه‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینكه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ كشور مكلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.
• دریافت‌كنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازكارافتادگی‌، و فوت‌.
• تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ كه‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
• تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.
• تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.
• تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:
• در صورتی‌ كه‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.
• هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در كشور خود یا در كشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ كلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند كه‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.
• تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از كار اتباع‌ كشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ كار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.
ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.
• موارد مذكور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.
• موارد مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسایل‌ و امكانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمایان‌ یا افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا كتباً اعلام‌ می‌شود.
ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
• تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.
ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.
ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.
مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌
ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.


فصل  دوم :
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ اصلاح‌ بند «ب‌» و تبصره‌ "3" ماده‌ "4" قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 53
ماده‌ 1: صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ برای‌ انجام‌ حرفه‌ و شغل‌ مورد نظر با داشتن‌ كارگر (كارفرما) یا خود به‌ تنهایی‌ (خویش‌فرما) به‌ استناد مجوز اشتغال‌ صادره‌ از سوی‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ یا به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (كه‌ منبعد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در این‌ آئین‌نامه‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ و مشمول‌ مقررات‌ حمایتی‌ خاص‌ (مشابه‌ موارد موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌) نباشند.
ماده‌ 2 :
مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ عبارتند :
• افراد موضوع‌ ماده‌ یك‌ این‌ آئین‌نامه‌.
• اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیر شاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از كشور كه‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد.
تبصره‌ : آن‌ دسته‌ از متقاضیان‌ كه‌ دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ كامل‌ به‌ مدت‌ 360 روز یا بیشتر می‌باشند با رعایت‌ تبصره‌ ماده‌ 5 این‌ آئین‌نامه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ قرار می‌گیرند.
ماده‌ 3 . اجرای‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ 7 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
ماده‌ 4 :مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر می‌توانند به‌ ترتیب‌ زیر از حمایتهای‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 54 و تغییرات‌ بعدی‌آن‌ برخوردار گردند.
• بیمه‌ بازنشستگی‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ 12 درصد.
• بیمه‌ بازنشستگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ 14 درصد.
• بیمه‌ بازنشستگی‌ و از كارافتادگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ 18 درصد.
تبصره‌ 1 :. بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ آئین‌نامه‌ می‌توانند علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ در فوق‌، با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ مشخص‌ شده‌ در ماده‌ 29 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ از حمایتهای‌ موضوع‌ بندهای‌ «الف‌» و «ب‌» ماده‌ 3 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ استفاده‌ نمایند. تأمین‌ اعتبار دفترچه‌ درمان‌ بیمه‌شدگان‌ هر سه‌ ماه‌ یكبار و با ارائه‌ رسید پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرره‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تبصره‌ 2 : پرداخت‌ دو درصد (2%) حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ حمایتهای‌ موضوع‌ بندهای‌ «الف‌» یا «ب‌» یا «ج‌» و نیز یك‌ درصد (1%) حق‌ بیمه‌ موضوع‌ تبصره‌ یك‌ این‌ ماده‌ (جمعاً 3 درصد براساس‌ ماده‌ 28 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ عهده‌ دولت‌ خواهد بود.
تبصره‌ 3 :درخواست‌ متقاضیان‌ حمایتهای‌ بند «ج‌» این‌ ماده‌ در صورتی‌ پذیرفته‌ خواهد شد كه‌ از سوی‌ مراكز درمانی‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ این‌ سازمان‌ از كارافتاده‌ كلی‌ شناخته‌ نشوند.
بیمه‌شده‌ مدتی‌ پس‌ از انقضاء موعد مقرر (دو سال‌) درخواست‌ افزایش‌ مأخذ حق‌ بیمه‌ را بنماید در این‌ حالت‌ نیز نسبت‌ افزایش‌ همان‌ 10 درصد خواهد بود و برای‌ مدت‌ اضافی‌ زائد بر دو سال‌ افزایشی‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و افزایشهای‌ بعدی‌ نیز موكول‌ به‌ گذشت‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ از تاریخ‌ آخرین‌ افزایش‌ خواهد بود.
تبصره‌ :مأخذ كسر حق‌ بیمه‌ افرادی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بوده‌ و مشمول‌ این‌ آئین‌نامه‌ قرار می‌گیرند توسط‌ وی‌ به‌ اختیار انتخاب‌ می‌شود مشروط‌ بر اینكه‌ مبلغ‌ انتخابی‌ افزایشی‌ بیش‌ از 10 درصد متوسط‌ مبنای‌ ماهانه‌ كسر حق‌ بیمه‌ یكسال‌ آخر نداشته‌ باشد.
ماده‌ 6 : بیمه‌ مشمولین‌ واجد شرایط‌ از تاریخ‌ ثبت‌ تقاضا در هر یك‌ از شعب‌ سازمان‌ شروع‌ می‌شود. سازمان‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ دو (2) ماه‌ استحقاق‌ متقاضی‌ را از احراز و بلافاصله‌ ضمن‌ تعیین‌ نرخ‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ ماهانه‌ مراتب‌ را به‌ متقاضی‌
تبصره‌ 4:اتباع‌ ایرانی‌ خارج‌ از كشور تا فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ لازم‌ از سوی‌ سازمان‌ منحصراً مخیر به‌ استفاده‌ از مزایای‌ مندرج‌ در بندهای‌ «الف‌» و «ب‌» و تبصره‌ یك‌ این‌ ماده‌ در كشور ایران‌ خواهند بود.
تبصره‌ 5 :تشخیص‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار منجر به‌ فوت‌ یا از كارافتادگی‌ كلی‌ در مورد مشمولین‌ بند یك‌ ماده‌ 2این‌ آئین‌نامه‌ به‌ عهده‌ كمیسیونی‌ مركب‌ از مسئول‌ واحد كار و امور اجتماعی‌ محل‌، مسئول‌ و بازرس‌ واحد تأمین‌ اجتماعی‌ مربوط‌ خواهد بود و همچنین‌ در صورت‌ فراهم‌شدن‌ امكانات‌ مورد نظر در تبصره‌ 4 این‌ ماده‌، حوادث‌ ناشی‌ از كار در مورد اتباع‌ ایرانی‌ خارج‌ از كشور موضوعیت‌ نداشته‌ و كلیه‌ حوادث‌ غیر ناشی‌ از كار تلقی‌ خواهد گردید
ماده‌ 5 :مأخذ كسر حق‌ بیمه‌ ماهانه‌ مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اختیار متقاضی‌ بین‌ حداقل‌ و حداكثر دستمزد قانونی‌ خواهد بود. بیمه‌شده‌ می‌تواند هر بار با دارابودن‌ 2 سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ درخواست‌ كتبی‌ 10 درصد میزان‌ آن‌ را افزایش‌ دهد. چنانچه‌ اعلام‌ نماید و متقاضی‌ نیز ظرف‌ یكماه‌ فرصت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ واحد سازمان‌ را خواهد داشت‌ در غیر اینصورت‌ موضوع‌ درخواست‌ مزبور منتفی‌ اعلام‌ می‌گردد.
ماده‌ 7 :چگونگی‌ بیمه‌ اتباع‌ ایرانی‌ شاغل‌ یا غیر شاغل‌ در كشورهای‌ خارجی‌ به‌ ترتیب‌ زیر خواهد بود:
• متقاضی‌ درخواست‌ خود را طبق‌ فرم‌ مخصوصی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌گردد، به‌ نمایندگیهای‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تسلیم‌ و نمایندگیهای‌ سیاسی‌ موظفند ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ وصول‌ این‌ قبیل‌ درخواستها ضمن‌ تأیید تابعیت‌ ایرانی‌ متقاضیان‌، درخواست‌ آنها را به‌ انضمام‌ فتوكپی‌ مدارك‌ شناسائی‌ متقاضیان‌ و افراد خانواده‌ موضوع‌ ماده‌ 58 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ سازمان‌ ارسال‌ دارند.
• سازمان‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یكماه‌ استحقاق‌ متقاضی‌ را احراز و ضمن‌ تعیین‌ نرخ‌ و میزان‌ حق‌بیمه‌ ماهانه‌ از طریق‌ نمایندگیهای‌ سیاسی‌ بلافاصله‌ مراتب‌ را به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید.
• متقاضیان‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ را به‌ حساب‌ بانكی‌ كه‌ به‌ نام‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ توسط‌ نمایندگیهای‌ سیاسی‌ افتتاح‌ خواهد شد پرداخت‌ و رسید پرداخت‌ را به‌ نمایندگیهای‌ مزبور ارسال‌ نمایند.
• نمایندگیهای‌ سیاسی‌ مكلفند همه‌ ماهه‌ موجودی‌ حساب‌ مزبور را به‌ حسابی‌ كه‌ بانك‌ مركزی‌ مشخص‌ می‌نماید واریز و صورت‌ وضعیت‌ بانكی‌ و رسیدهای‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارسال‌ دارند.
• نحوه‌ بیمه‌ این‌ قبیل‌ افراد در سایر موارد تابع‌ مواد این‌ آئین‌نامه‌ می‌باشد و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرره‌ مشمولین‌ این‌ ماده‌ بایستی‌ به‌ پولی‌ صورت‌ گیرد كه‌ در قرارداد فیمابین‌ سازمان‌ و متقاضی‌ توافق‌ گردیده‌ است‌.
• نمایندگیهای‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در كشورهای‌ خارجی‌ موظف‌ به‌ ابلاغ‌ مفاد این‌ آئین‌نامه‌ به‌ نحو مقتضی‌ به‌ اتباع‌ ایرانی‌ خواهند بود.
ماده‌ 8 :در صورتی‌ كه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ از طرف‌ بیمه‌شده‌ متوقف‌ گردد و بین‌ تاریخ‌ قطع‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و پرداخت‌ مجدد بیش‌ از 3 ماه‌ فاصله‌ ایجاد نشده‌ باشد در غیر اینصورت‌ ارتباط‌ بیمه‌شده‌ با سازمان‌ قطع‌ و ادامه‌ بیمه‌ وی‌ موكول‌ به‌ تسلیم‌ درخواست‌ مجدد و موافقت‌ سازمان‌ خواهد بود كه‌ در اینصورت‌ مبنای‌ كسر حق‌ بیمه‌ این‌ قبیل‌ متقاضیان‌ همان‌ مبنای‌ قبلی‌ خواهد بود.
ماده‌ 9 :شرایط‌ برقراری‌ و میزان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌ و بازماندگان‌ و از كارافتادگی‌ كلی‌ و همچنین‌ استفاده‌ از خدمات‌ درمانی‌ و بهداشتی‌ عیناً به‌ ترتیب‌ تعیین‌ شده‌ درقانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ خواهد بود.
ماده‌ 10 :در صورتی‌ كه‌ مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ پس‌ از شروع‌ بیمه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از شمول‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خارج‌ و یا طبق‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا سایر قوانین‌ مربوطه‌ می‌بایست‌ حق‌ بیمه‌ را خود براساس‌ مقررات‌ دیگری‌ پرداخت‌ نمایند، موظفند مراتب‌ را كتباً به‌ آگاهی‌ سازمان‌ برسانند تا نسبت‌ به‌ قطع‌ بیمه‌ آنان‌ اقدام‌ گردد. در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ بیمه‌شده‌ در این‌ زمینه‌ و ادامه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ پس‌ از كسر هزینه‌های‌ انجا م‌ شده‌ مسترد خواهد شد.

فصل سوم:
لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358
 ماده‌ 1به‌ منظور اجراء و تعمیم‌و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هم‌ آهنگ‌و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تامین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ وبهره‌ برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌«سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد.
• سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌و امور آن‌ منحصرا طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.
• تبصره‌ 1صندوق‌ تامین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكیل‌وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیر ماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغامو كلیه‌ وظایف‌ و دارائی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 2كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تامین‌ اجتماعی‌ سازمانهای‌منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استانها، موضوع‌ ماده‌ 6قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیر ماه‌ 1355،از سازمانهای‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارائی‌ و مطالباتو دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.
• تبصره‌ 3كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ سابق‌ كه‌ دراجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستیبه‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استانها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ كارمندانی‌ كه‌ توسط‌ سازمانهای‌ مذكور به‌ منظور انجام‌وظایف‌ مربوط‌ به‌ تامین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌طبق‌ آئین‌ نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌و عملا در كار تامین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و كلیه‌ حقوق‌و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اداری‌ تامین‌ اجتماعیدریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.
 ماده‌ 2ساختمانها و تاسیسات‌ و تجهیزات‌ درمانی‌ كه‌ از محل‌ذخائر سازمان‌ ایجاد شده‌ و در تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ در اختیاروزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ یا سازمانهای‌ وابسته‌ قرار دارد، با حفظ‌ مالكیت‌ سازمان‌، كماكان‌ در اختیار وزارت‌ مذكور خواهد بود.هزینه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ و تجهیزات‌ ساختمانهای‌ مورد بحثكلا به‌ عهده‌ سازمان‌ و جزئا به‌ عهده‌ وزارت‌ بهداری‌و بهزیستی‌ می‌باشد. محل‌ استقرار واحدهای‌ اجرائی‌ تامین‌ اجتماعیسازمانهای‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، در صورتی‌ كه‌ در ساختمان‌جدا و مستقل‌ از واحدهای‌ اداری‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌و بهزیستی‌ باشد كماكان‌ در ختیار واحدهای‌ تامین‌ اجتماعی‌ خواهدبود.
 ماده‌ 3كارفرمایانی‌ كه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌قانون‌ بدهی‌های‌ معوقه‌ خود را بابت‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1358، نقدا به‌ سازمان‌ بپردازند یا طبق‌ مقرراتقانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ تقسیط‌ نمایند، از پرداخت‌ كلیه‌ خسارات‌و جرائم‌ مقرر در قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ بدهی‌هایزمان‌ قبل‌ از تاریخ‌ مذكور معاف‌ خواهند بود.
• تبصره‌ 1كارفرمایانی‌ كه‌ بدهی‌ آنان‌ قطعیت‌ یافته‌ و قبل‌از اجرای‌ این‌ قانون‌ مراتب‌ به‌ آنان‌ ابلاغ‌ شده‌ باشد، هرگاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ بدهی‌ خود رانقدا بپردازند یا با تقسیط‌، ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را بدهند،از پرداخت‌ كلیه‌ خسارات‌ و جرائم‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ بدهی‌هایمعوقه‌ مذكور معاف‌ خواهند بود.
• تبصره‌ 2هرگاه‌ بدهی‌ كارفرما قبلا تقسیط‌ شده‌ و اقساط‌آن‌ در حال‌ پرداخت‌ باشد، كلیه‌ اقساط‌ پرداخت‌ شده‌ بابت‌ اصل‌حق‌ بیمه‌ محسوب‌ و كلیه‌ خسارات‌ و جرائم‌ مقرر از بدهی‌ كارفرماو اقساطی‌ كه‌ باید بپردازد كسر می‌گردد/
• تبصره‌ 3هرگاه‌ كارفرما به‌ میزان‌ بدهی‌ معوقه‌ كه‌ با توجه‌به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ او ابلاغ‌ می‌شودمعترص‌ باشد، می‌تواند با توجه‌ به‌ مواد 43 و 44 قانون‌ تامین‌اجتماعی‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ كند. پس‌ از قطعیت‌ یافتن‌ بدهی‌، چنانچهكارفرما ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ بدهی‌ قطعی‌ بدهی‌ خودرا نقدا بپردازد یا با تقسیط‌ ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را بدهد،از پرداخت‌ خسارات‌ و جرائم‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ نسبتبه‌ بدهی‌ مذكور معاف‌ خواهد بود.
• تبصره‌ 4در صورتی‌ كه‌ اصل‌ بدهی‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌1358، پیش‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ پرداخت‌ شده‌ باشد و بابت‌ آن‌تمام‌ یا قسمتی‌ از خسارات‌ باقی‌ مانده‌ باشد، از تاریخ‌ اجرای‌این‌ قانون‌ خسارات‌ باقی‌ مانده‌ بخشوده‌ می‌شود.
• تبصره‌ 5 در مورد كارگاههای‌ صنفی‌ در صورتی‌ كه‌ بدهی‌ قطعی‌اصل‌ حق‌ بیمه‌ تا اول‌ فروردین‌ 1358 كمتر ازدویست‌ هزار ریالباشد، سازمان‌ میتواند مبلغ‌ بدهی‌ را بدون‌ بهره‌ و حداكثر درشصت‌ قسط‌ ماوی‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید
• تبصره‌ 6مقررات‌ این‌ ماده‌ به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ اجرای‌این‌ قانون‌ لازم‌ الاجراء می‌باشد.
• تبصره‌ 7در كلیه‌ مواردی‌ كه‌ بدهی‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تقسیط‌ شده‌ یا می‌شود در صورتی‌ كه‌ كارفرما هر یك‌ از اقساط‌ مقرر را در رو به‌ انضمام‌ خسارات‌ و جرائم‌ مربوط‌ به‌ اقساط‌ حال‌ شده‌،طبق‌ مقررات‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و آئین‌ نامه‌های‌ مربوط قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
• تبصره‌ 8كارفرمایانی‌ كه‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌ بیمه‌موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تادیه‌ حق‌ بیمهپرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ 15% مبلغ‌ عقب‌ افتاده‌ برای‌ هر سال‌ تاخیربابت‌ خسارت‌ تاخیر ملزم‌ خواهند بود. این‌ خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌مقرر در ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیری‌ ماه‌ 154خواهد بود.
 ماده‌ 4در مورد بدهی‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ مهر 1357 لغایت‌اسفند ماه‌ 1357 بنا به‌ تقاضای‌ كارفرما موضوع‌ قابل‌ طرح‌ ورسیدگی‌ در هیاتهای‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ موضوع‌ ماده‌ 43 قانون‌تامین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
• هیاتهای‌ مذكور می‌توانند با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ و اوضاع‌ و احوال‌كارگاه‌ و كارفرما حداكثر تا میزان‌ 50% از اصل‌ بدهی‌ حق‌ بیمه‌را تخفیف‌ قائل‌ شوند. چنانچه‌ كارفرما از رای‌ هیات‌ بدوی‌ دراین‌ مورد تقاضای‌ تجدید نظر نماید، موضوع‌ صرف‌ نظر از میزانبدهی‌، قابل‌ طرح‌ و رسیدگی‌ در هیات‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌موضوع‌ ماده‌ 44 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
• هیات‌های‌ مذكور نیز در مورد تخفیف‌ اصل‌ حق‌ بیمه‌، مربوط‌ بهمهر ماه‌ لغایت‌ اسفند 1357 تا میزان‌ حداكثر 50% دارای‌ اختیارخواهند بود.
 ماده‌ 5سازمان‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌از حقوق‌ و عوارض‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌دادرسی‌ دعاوی‌ معاف‌ است‌.
• تبصره‌ 1معافیتهای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بیمه‌های‌اجتماعی‌ سابق‌، سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ سابق‌ و صندوق‌ تامین‌اجتماعی‌ سابق‌ نیز خواهد بود.
• تبصره‌ 2كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ وعوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا، مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهندبود.
 ماده‌ 6سازمان‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویباین‌ قانون‌ طرح‌ اصلاحی‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ را تهیه‌ و بههیات‌ وزیران‌ تقدیم‌ دارد.
 ماده‌ 7از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌، بانك‌ رفاه‌ كارگران‌و شركت‌ سهامی‌ خاص‌ خانه‌ سازی‌ ایران‌ از وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستیمنتزع‌ و با حفظ‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌، تحت‌نظارت سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌، به‌ موجب‌ اساسنامه‌ هایی‌ كه‌به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ سازمان‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌خواهد رسید، اداره‌ خواهد شد تا تصویب‌ اساسنامه‌های‌ جدید، اساسنامه‌و مقررات‌ فعلی‌ هر یك‌ از موسسات‌ مذكور معتبر خواهد بود.
 ماده‌ 8از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ آن‌ قسمت‌ از مواد قانون‌تامین‌ اجتماعی‌ و قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ كه‌با این‌ قانون‌ مغایرت‌ دارد ملغی‌ است‌.

ادامه در بخش دوم....


برچسب ها: قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========