تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - بخش دوم :قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی

بخش دوم:

قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی

فصل چهارم


 
قانون‌ بیمه‌ بیكاری مصوب‌ 26/6/1369 مجلس‌ شورای اسلامی‌
* ماده‌ 1. كلیه‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی كه‌ تابع‌ قوانین‌ كار و كار كشاورزی هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ میباشند.
تبصره‌. گروههای زیر از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مستثنی هستند:
1. بازنشستگان‌ و از كارافتادگان‌ كلی.
2. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بیمه‌شدگان‌ اختیاری.
3. اتباع‌ خارجی.
* ماده‌ 2. بیكار از نظر این‌ قانون‌ بیمه‌شده‌ای است‌ كه‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیكار شده‌ و آماده‌ كار باشد.
تبصره‌ 1. بیمه‌شدگانی كه‌ به‌ علت‌ تغییرات‌ ساختار اقتصادی واحد مربوطه‌ به‌ تشخیص‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ و تأیید شورای عالی كار بیكار موقت‌ شناخته‌ شوند نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
تبصره‌ 2. بیمه‌شدگانی كه‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی، و... بیكار میشوند با معرفی واحد كار و امور اجتماعی محل‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری استفاده‌ خواهند كرد.
* ماده‌ 3. بیمه‌ بیكاری به‌ عنوان‌ یكی از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی است‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مكلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی كه‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیكار میشوند مقرری بیمه‌ بیكاری پرداخت‌ نماید.
* ماده‌ 4. بیمه‌شده‌ بیكار با معرفی كتبی واحد كار و امور اجتماعی محل‌ از مزایای این‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.
تبصره‌. بیكاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ كلیه‌ حقوق‌ و مزایا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ كار) را دریافت‌ خواهند نمود.
* ماده‌ 5. حق‌ بیمه‌ بیكاری به‌ میزان‌ (3%) مزد بیمه‌شده‌ میباشد كه‌ كلاً توسط‌ كارفرما تأمین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌. مزد بیمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخیص‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ بیكاری، چگونگی وصول‌ آن‌، تكلیف‌ بیمه‌شده‌ و كارفرما و همچنین‌ نحوه‌ رسیدگی به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و سایر مقررات‌ مربوطه‌ در این‌ مورد براساس‌ ضوابطی است‌ كه‌ برای حق‌ بیمه‌ سایر حمایتهای تأمین‌ اجتماعی در قانون‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی پیش‌بینی شده‌ است‌.
* ماده‌ 6. بیمه‌شدگان‌ بیكار در صورت‌ احراز شرایط‌ زیر استحقاق‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری را خواهند داشت‌.
الف‌. بیمه‌ شده‌ قبل‌ از بیكار شدن‌ حداقل‌ (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولین‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) این‌ قانون‌ از شمول‌ این‌ بند مستثنی میباشند.
ب‌. بیمه‌شده‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیكاری با اعلام‌ مراتب‌ بیكاری به‌ واحدهای كار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ كار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سی روز با عذر موجه‌ و با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امكان‌پذیر خواهد بود.
ج‌. بیمه‌شده‌ بیكار مكلف‌ است‌ در دوره‌های كارآموزی و سوادآموزی كه‌ توسط‌ واحد كار و امور اجتماعی و نهضت‌ سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط‌ با تأیید وزارت‌ كار و امور اجتماعی تعیین‌ میشود شركت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ یكبار گواهی لازم‌ در این‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمین‌ اجتماعی، تسلیم‌ نماید.
تبصره‌ 1. كارگرانی كه‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند كه‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آن‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری متعلقه‌ كمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دریافتی بیمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیكاری پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2. مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌شده‌ از نظر بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.
* ماده‌ 7. مدت‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری و میزان‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:
الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرری از زمان‌ برخورداری از مزایای بیمه‌ بیكاری اعم‌ از دوره‌ اجرای آزمایشی و یا دائمی آن‌ برای مجردین‌ حداكثر (36) ماه‌ و برای متأهلین‌ یا متكفلین‌ حداكثر (50) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ كلی پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زیر میباشد:
حداكثر مدت‌ استفاده‌ از مقرری جمعاً با احتساب‌ دوره‌های قبلی
سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای مجردین‌ برای متأهلین‌ یا متكفلین‌
از (6) ماه‌ لغایت‌ (24) ماه‌ (6) ماه‌ (12) ماه‌
از (25) ماه‌ لغایت‌ (120) ماه‌ (12) ماه‌ (18) ماه‌
از (121) ماه‌ لغایت‌ (180) ماه‌ (18) ماه‌ (26) ماه‌
از (181) ماه‌ لغایت‌ (240) ماه‌ (26) ماه‌ (36) ماه‌
از (241) ماه‌ به‌ بالا (36) ماه‌ (50) ماه‌
تبصره‌. افراد مسن‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ كه‌ دارای 55 سال‌ سن‌ و بیشتر میباشند الفافافافمادامی كه‌ مشغول‌ به‌ كار نشده‌اند میتوانند تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیكاری باقی بمانند.
ب‌. میزان‌ مقرری روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیكار معادل‌ (55%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ و یا كارمزد روزانه‌ بیمه‌شده‌ میباشد. به‌ مقرری افراد متأهل‌ یا متكفل‌، تا حداكثر (4) نفر از افراد تحت‌ تكفل‌ به‌ ازاء هر یك‌ از آنها به‌ میزان‌ (10%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل‌ دستمزد، كمتر و از (80%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ وی بیشتر باشد.
ج‌. مقرری بیمه‌ بیكاری از روز اول‌ بیكاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ 1. متوسط‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیكار به‌ منظور محاسبه‌ مقرری بیمه‌ بیكاری عبارتست‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیكاری تقسیم‌ بر روزهای كار و در مورد بیمه‌شدگانی كه‌ كارمزد دریافت‌ میكنند آخرین‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیكاری تقسیم‌ بر 90 در صورتی كه‌ بیمه‌شده‌ كارمزد، ظرف‌ (3) ماه‌ مذكور مدتی از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدی كه‌ مبنای محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ایام‌ بیكاری تلقی و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.
تبصره‌ 2. افراد تحت‌ تكفل‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتند از:
1. همسر (زن‌ یا شوهر)
2. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ كه‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.
3. فرزندان‌ ذكور كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ و یا طبق‌ نظر پزشك‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، از كارافتاده‌ كلی باشند.
4. پدر و مادر كه‌ سن‌ پدر از (60) سال‌ متجاوز باشد و یا طبق‌ نظر پزشك‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی از كارافتاده‌ كلی باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ گردد.
5. خواهر و برادر تحت‌ تكفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذكور، مذكور در بندهای (2) و (3) این‌ تبصره‌.
تبصره‌ 3. دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری مانع‌ از دریافت‌ مستمری جزئی نمیگردد.
تبصره‌ 4. در صورت‌ بیكاری زوجین‌ فقط‌ یكی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یك‌ از فرزندان‌ خواهد بود.
تبصره‌ 5. بیمه‌شده‌ بیكار و افراد تحت‌ تكفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری از خدمات‌ درمانی موضوع‌ بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (3) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند كرد.
تبصره‌ 6. مقرری بیمه‌ بیكاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.
* ماده‌ 8. در موارد زیر مقرری بیمه‌ بیكاری قطع‌ خواهد شد:
الف‌. زمانی كه‌ بیمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ كار یابد.
ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ و یا نهضت‌ سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط‌ از طریق‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی، بیمه‌شده‌ بیكار بدون‌ عذر موجه‌ از شركت‌ در دوره‌های كارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج‌. بیمه‌شده‌ بیكار از قبول‌ شغل‌ تخصصی خود و یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری ورزد.
د. بیمه‌شده‌ بیكار ضمن‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری مشمول‌ استفاده‌ از مستمری بازنشستگی و یا از كارافتادگی كلی شود.
ه. بیمه‌شده‌ به‌ نحوی از انحاء با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتكلیفی به‌ كار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.
تبصره‌ 1. در صورتی كه‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری محرز شود كه‌ بیكاری بیمه‌شده‌، ناشی از میل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ كارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دریافتی به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی خواهد بود. مشمولین‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ نیز مكلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری دریافتی، به‌ سازمان‌ مذكور میباشند.
تبصره‌ 2. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیكار اشتغال‌ مجدد خود را مكتوم‌ داشته‌ و مقرری بیمه‌ بیكاری را دریافت‌ كرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری دریافتی از تاریخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.
تبصره‌ 3. دریافت‌ كمك‌ هزینه‌ حین‌ كارآموزی مانع‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری نخواهد بود.
* ماده‌ 9. كارفرمایان‌ موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان‌ كارگران‌ فهرست‌ محلهای خالی شغل‌ را كه‌ ایجاد میشوند به‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند. محلهای شغلی مذكور (به‌ استثنای رده‌های شغلی كارشناسی به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفی بیكاران‌ تأمین‌ میگردد.
تبصره‌ 1. دولت‌ مكلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ سیستم‌ بانكی و منابع‌ اعتباری سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت‌ اشتغال‌ به‌ كار بیكاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ كشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق‌ شركتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی به‌ مورد اجراء گذارد.
تبصره‌ 2. بیكاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، كشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ كار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.
تبصره‌ 3. سازمان‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت‌ كار و امور اجتماعی مكلف‌ است‌ همزمان‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیكاری، آموزش‌ مهارتهای مورد نیاز بازار كار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت‌ كارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیكاری موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (7) این‌ قانون‌ را در مراكز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای و یا مراكز آموزش‌ جوار كارخانجات‌ فراهم‌ نماید. هزینه‌های مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیكاری مطابق‌ آئین‌نامه‌ای كه‌ به‌ پیشنهاد سازمانهای آموزش‌ فنی و حرفه‌ای كشور و تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای كار و امور اجتماعی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی خواهد رسید قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ 4. نهضت‌ سوادآموزی موظف‌ است‌ با همكاری كارفرمایان‌ و وزارتخانه‌های ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تشكیل‌ كلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.
* ماده‌ 10. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مكلف‌ است‌ حسابهای درآمد حق‌ بیمه‌ بیكاری و پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری موضوع‌ این‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداری و در صورتهای مالی خود منعكس‌ نماید و گزارش‌ عملكرد مالی خود را هر سال‌ یكبار به‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی و وزیر كار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌ نماید.
* ماده‌ 11. وزارت‌ كار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مجری این‌ قانون‌ خواهند بود.
* ماده‌ 12. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مكلف‌ است‌ هزینه‌های موضوع‌ این‌ قانون‌ را منحصراً از محل‌ درآمدهای ناشی از آن‌ تأمین‌ نماید.
هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه‌ مجری قانون‌ به‌ طوری كه‌ از (10%) میزان‌ مقرری پرداختی به‌ بیمه‌شدگان‌ تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی و وزیر كار و امور اجتماعی تعیین‌ و تخصیص‌ داده‌ میشود.
* ماده‌ 13. زمان‌ اجرای این‌ قانون‌ از زمان‌ اتمام‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیكاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.
* ماده‌ 14. آئین‌نامه‌ اجرائی این‌ قانون‌ ظرف‌ یكماه‌ توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ ماده‌ و بیست‌ و یك‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و ششم‌ شهریورماه‌ یكهزار و سیصد و شصت‌ و نه‌ مجلس‌ شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ‌ 10/7/1369 به‌ تأیید شورای نگهبان‌ رسیده‌ است‌.
آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌ بیكاری
مصوب‌ 12/10/1369 هیأت‌ وزیران‌
* ماده‌ 1. قانون‌ بیمه‌ بیكاری مصوب‌ 26/6/1369 در این‌ آئین‌نامه‌ اختصاراً قانون‌ نامیده‌ میشود.
* ماده‌ 2. كلیه‌ مدیران‌ و كارفرمایان‌ كارگاهها، مؤسسات‌ تولیدی (صنعتی و كشاورزی)، خدمات‌ فنی و خدماتی دارای كاركنان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی كه‌ تابع‌ قوانین‌ كار یا كار كشاورزی هستند موظف‌ به‌ اجرای مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ میباشند.
هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/10/1378 در اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌ بیكاری ــ مصوب‌ 1369 ــ و آیین‌نامه‌ اجرایی آن‌ مقرر نمود:
1. كارگران‌ فصلی در صورتی كه‌ در یك‌ فصل‌ كار بیكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری خواهند بود.
2. كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی كه‌ در مدت‌ قرارداد بیكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری خواهند بود.
3. كارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی كه‌ ماهیت‌ كار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیكاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیكاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری اقدام‌ نماید.
* ماده‌ 3. بیكار از نظر این‌ آئین‌نامه‌ بیمه‌شده‌ایست‌ كه‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیكار شده‌ و آماده‌ كار باشد. تشخیص‌ بیكاری بدون‌ میل‌ و اراده‌ و تاریخ‌ وقوع‌ بیكاری به‌ عهده‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ است‌.
* ماده‌ 4. هر گونه‌ تغییر یا بازسازی خط‌ تولید، جابه‌جایی كارگاه‌ و ماشین‌آلات‌ به‌ منظور كاهش‌ وابستگی و بهینه‌ كردن‌ تولید كه‌ در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌ صورت‌ گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم‌گیری در مورد كاركنان‌ این‌ قبیل‌ كارگاهها كه‌ موقتاً بیكار شناخته‌ شده‌ و در چارچوب‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری استفاده‌ خواهند نمود، به‌ عهده‌ شورای عالی كار میباشد.
تبصره‌ 1. مدیران‌ و كارفرمایان‌ كارگاههای موضوع‌ این‌ ماده‌ موظفند طرح‌ تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را كه‌ به‌ تصویب‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ (واحدهای تابعه‌ در استانها) رسیده‌ است‌، همراه‌ با تقاضای كتبی، تعهدات‌ لازم‌ و فهرست‌ اسامی كاركنان‌ مشمول‌ طرح‌ كه‌ موقتاً بیكار خواهند شد با ذكر مدت‌ زمان‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری به‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ تسلیم‌ نمایند و پس‌ از تأیید طرح‌ توسط‌ شورای عالی كار نسبت‌ به‌ اجرای آن‌ اقدام‌ كنند.
تبصره‌ 2. واحدهای كار و امور اجتماعی مكلفند حداكثر ظرف‌ (15) روز پس‌ از دریافت‌ طرح‌ و تقاضای كتبی، مدارك‌ مربوط‌ را همراه‌ با گزارش‌ بازرسی كار جهت‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای عالی كار ارسال‌ نمایند.
شورای عالی كار ظرف‌ یكماه‌ پس‌ از دریافت‌ مدارك‌ مربوط‌ تصمیم‌ خود را اعلام‌ خواهد نمود.
* ماده‌ 5. كلیه‌ مدیران‌ و كارفرمایان‌ و مجریان‌ پروژه‌ها مكلفند حق‌ بیمه‌ بیكاری مشمولین‌ قانون‌ را به‌ ترتیب‌ مذكور در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی، از تاریخ‌ 6/5/1369 به‌ شعب‌ مربوط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.
تبصره‌ 1. مبنای پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیكاری، مزد بیمه‌شده‌ میباشد.
تبصره‌ 2. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مكلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ بیكاری طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ بیمه‌شدگانی كه‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بیكار شناخته‌ شده‌ و از طریق‌ واحدهای كار و امور اجتماعی معرفی میشوند، مقرری بیمه‌ بیكاری پرداخت‌ نماید.
* ماده‌ 6. بیمه‌شدگانی كه‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی و... بیكار میشوند، در صورتی كه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ كمتر از (6) ماه‌ باشد، مطابق‌ با مشمولینی كه‌ دارای (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ میباشند از مقرری بیمه‌ بیكاری استفاده‌ خواهند نمود.
* ماده‌ 7. بیمه‌شده‌ بیكار موظف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیكاری فرم‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری را تكمیل‌ و به‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ ارائه‌ نماید.
تبصره‌ 1. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیكار در فاصله‌ زمانی (30) روز بعد از بیكاری امكان‌ مراجعه‌ و یا اعلام‌ بیكاری به‌ واحد كار و امور اجتماعی و ارائه‌ یا ارسال‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری را پیدا نكند تا (3) ماه‌ از تاریخ‌ وقوع‌ بیكاری فرصت‌ دارد مدارك‌ خود را مبنی بر عذر موجه‌، همراه‌ با تقاضای كتبی به‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ به‌ منظور طرح‌ در هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ ارائه‌ نماید. در صورتی كه‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مربوط‌ عذر متقاضی را موجه‌ تشخیص‌ دهد مراتب‌ را اعلام‌ خواهد نمود.
تبصره‌ 2. بیمه‌شده‌ بیكار از تاریخ‌ ارائه‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ كار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و موظف‌ است‌ در فاصله‌ زمانهای معینی كه‌ توسط‌ واحد كار و امور اجتماعی تعیین‌ میگردد در اداره‌ كار و امور اجتماعی محل‌ حضور یافته‌ و دفاتر مربوط‌ را امضاء نماید.
* ماده‌ 8. واحدهای كار و امور اجتماعی موظفند حداكثر ظرف‌ (30) روز پس‌ از اخذ مدارك‌ تكمیل‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 7 این‌ آئین‌نامه‌)، نسبت‌ به‌ غیر ارادی بودن‌ بیكاری متقاضی اظهار نظر نموده‌ و در صورت‌ تأیید، وی را كتباً به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مكلفند ظرف‌ (10) روز پس‌ از ثبت‌ معرفینامه‌ فرد بیكار، نسبت‌ به‌ احراز شرایط‌ مندرج‌ در بند «الف‌» ماده‌ (6) قانون‌ اظهار نظر و متعاقب‌ آن‌ مقرری بیمه‌ بیكاری وی را برقرار نمایند.
* ماده‌ 9. بیكارانی كه‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری با معرفی واحدهای كار و امور اجتماعی به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند كه‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آنان‌ كمتر از میزان‌ مقرری بیمه‌ بیكاری باشد، مابه‌التفاوت‌ حقوق‌ و مزایای دریافتی تا میزان‌ مقرری بیمه‌ بیكاری متعلقه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد. در این‌ گونه‌ موارد اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیكار و میزان‌ حقوق‌ و مزایای وی توسط‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ به‌ شعبه‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌كننده‌ مقرری بیمه‌ بیكاری، اعلام‌ خواهد شد.
* ماده‌ 10. پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری به‌ مقرریبگیران‌ دارای (55) سال‌ سن‌ و بیشتر در صورت‌ عدم‌ امكان‌ اشتغال‌ به‌ كار آنان‌، بدون‌ رعایت‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی موضوع‌ ماده‌ (76) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی ادامه‌ مییابد.
* ماده‌ 11. مقرری بیمه‌شدگانی كه‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری به‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی اعزام‌ میگردند در صورتی كه‌ متأهل‌ نباشند قطع‌ میگردد و پس‌ از پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی در صورت‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد كار و امور اجتماعی مجدداً نسبت‌ به‌ باقیمانده‌ مدت‌ استحقاقی، مقرری آنان‌ برقرار خواهد شد.
* ماده‌ 12. در مورد كارگرانی كه‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیكاری براساس‌ حكم‌ صادر شده‌ از سوی مراجع‌ ذیصلاح‌ بازداشت‌ یا زندانی میگردند در صورت‌ صدور رأی مراجع‌ مذكور مبنی بر مجرمیت‌ آنان‌، مشروط‌ بر آنكه‌ متأهل‌ نباشند پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری متوقف‌ میگردد و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ محكومیت‌ به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد كار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.
* ماده‌ 13. چنانچه‌ دریافت‌كننده‌ مقرری بیمه‌ بیكاری حائز شرایط‌ استفاده‌ از مستمریهای بازنشستگی و یا از كارافتادگی كلی گردد مقرری بیمه‌ بیكاری وی قطع‌ و مستمریهای مذكور طبق‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی برقرار میگردد.
تبصره‌. ملاك‌ انجام‌ حمایتهای موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی در ایام‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری حقوق‌ و مزایای مبنای كسر حق‌ بیمه‌ زمان‌ اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیكار خواهد بود.
* ماده‌ 14. در صورتی كه‌ در طول‌ مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیكاری در تعداد افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌شده‌ تغییراتی حاصل‌ شود، میزان‌ مقرری وی طبق‌ مقررات‌ بند «ب‌» ماده‌ (7) قانون‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ خواهد شد.
بیمه‌شده‌ مكلف‌ است‌ تغییرات‌ تعداد عائله‌ خود را با ارائه‌ مدارك‌ مثبته‌ به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرری و واحد كار و امور اجتماعی محل‌ اطلاع‌ دهد.
تبصره‌. احراز كفالت‌ خواهر و برادر بیمه‌شده‌ بیكار به‌ عهده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی خواهد بود.
* ماده‌ 15. دریافت‌كننده‌ مقرری بیمه‌ بیكاری در صورت‌ اشتغال‌ مجدد مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ (15) روز از تاریخ‌ اشتغال‌ مراتب‌ را به‌ واحد كار و امور اجتماعی و شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرری كتباً اعلام‌ نماید.
* ماده‌ 16. واحدهای كار و امور اجتماعی مكلفند مشخصات‌ مقرریبگیرانی را كه‌ بدون‌ عذرموجه‌ از شركت‌ در دوره‌های كارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول‌ شغل‌ تخصصی یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری مینمایند با ذكر تاریخ‌ امتناع‌، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اعلام‌ نمایند.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی موظف‌ است‌ مقرری بیمه‌ بیكاری این‌ قبیل‌ افراد را از تاریخ‌ امتناع‌، قطع‌ نماید.
* ماده‌ 17. واحد كار و امور اجتماعی محل‌ مكلف‌ است‌ در صورت‌ اطلاع‌ از اشتغال‌ به‌ كار بیمه‌شده‌ كه‌ مقرری بیمه‌ بیكاری دریافت‌ مینماید، فوراً بررسی نموده‌ و پس‌ از احراز اشتغال‌ به‌ كار مقرریبگیر مراتب‌ را به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرری جهت‌ قطع‌ مقرری، اعلام‌ نماید.
چنانچه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی نیز به‌ نحوی از انحاء از اشتغال‌ به‌ كار مقرریبگیر مطلع‌ گردد، لازم‌ است‌ ضمن‌ قطع‌ مقرری بیمه‌شده‌ مراتب‌ را به‌ واحد كار و امور اجتماعی محل‌ اعلام‌ نماید.
تبصره‌. در صورت‌ اعتراض‌ كارگر نسبت‌ به‌ قطع‌ مقرری توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، واحد كار و امور اجتماعی مكلف‌ است‌ مراتب‌ را بررسی و اعلام‌ نظر نماید. نظر واحد كار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجراء است‌.
* ماده‌ 18. مقرری بیمه‌ بیكاری بیمه‌شدگانی كه‌ با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتكلیفی به‌ كار اعاده‌ میگردند قطع‌ میشود و این‌ قبیل‌ افراد مكلفند مقرری دریافتی در دوران‌ مزبور را طبق‌ اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مسترد نمایند. مدیران‌ و كارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و واحدهای كار و امور اجتماعی مكلفند مراتب‌ اعاده‌ به‌ كار مقرریبگیر را كتباً به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرری اطلاع‌ دهند.
تبصره‌. مدیران‌ و كارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ مكلفند حق‌ بیمه‌های موضوع‌ ماده‌ (28) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی و ماده‌ (5) قانون‌ بیمه‌ بیكاری، مربوط‌ به‌ ایام‌ بلاتكلیفی را طبق‌ ضوابط‌ مقرر به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.
* ماده‌ 19. در مواردی كه‌ بیمه‌شده‌ بیكار تحت‌ هر عنوان‌ من‌غیر حق‌ مبالغی را از صندوق‌ بیمه‌ بیكاری دریافت‌ نموده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ وجوه‌ دریافتی مذكور خواهد بود.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی با استفاده‌ از اختیارات‌ اجرائی ناشی از قانون‌ تأمین‌ اجتماعی نسبت‌ به‌ وصول‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ اقدام‌ مینماید.
* ماده‌ 20. در اجرای ماده‌ (9) قانون‌ كلیه‌ مدیران‌ و كارفرمایان‌ موظفند فرصتهای اشتغال‌ واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی كار یا نمایندگان‌ كارگران‌ به‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند.
تبصره‌. مراكز خدمات‌ اشتغال‌ مكلفند ظرف‌ (30) روز نسبت‌ به‌ تأمین‌ و معرفی نیروی كار مورد نیاز كه‌ از طرف‌ مدیران‌ و كارفرمایان‌ به‌ آنان‌ اعلام‌ میشود اقدام‌ نمایند و در غیر این‌ صورت‌ مراتب‌ عدم‌ امكان‌ تأمین‌ نیروی مذكور را كتباً به‌ واحد درخواست‌كننده‌ اطلاع‌ دهند.
* ماده‌ 21. كلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی كه‌ به‌ نحوی از انحاء پروانه‌ كسب‌ كار و موافقت‌ اصولی و اجازه‌ تأسیس‌ واحدهای تولیدی و صنعتی و كشاورزی و خدمات‌ فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه‌شدگانی را كه‌ مقرری بیمه‌ بیكاری دریافت‌ مینمایند براساس‌ معرفی واحدهای كار و امور اجتماعی جهت‌ اخذ مجوزهای كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولی، در اولویت‌ قراردهند.
تبصره‌. مقرری بیمه‌شدگان‌ بیكاری كه‌ با استفاده‌ از مزایای قانون‌ بیمه‌ بیكاری و این‌ آئین‌نامه‌ موفق‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ و كار و یا موافقت‌ اصولی میشوند از تاریخ‌ آغاز بهره‌برداری و كسب‌ و كار طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی قطع‌ میگردد.
* ماده‌ 22. آن‌ دسته‌ از بیمه‌شدگانی كه‌ تاریخ‌ وقوع‌ بیكاری آنان‌ قبل‌ از تاریخ‌ 6/5/1369 باشد از هر حیث‌ مشمول‌ قانون‌ و مقررات‌ و دستورالعملهای مربوط‌ به‌ قانون‌ دوره‌ آزمایشی بیمه‌ بیكاری خواهند بود.
* ماده‌ 23. در اجرای ماده‌ (12) قانون‌، اعتبار لازم‌ جهت‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت‌ كار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی در اجرای قانون‌ بیمه‌ بیكاری و این‌ آئین‌نامه‌ براساس‌ توافق‌ وزرای بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی و كار و امور اجتماعی از محل‌ درآمدهای ناشی از قانون‌ بیمه‌ بیكاری تعیین‌ میگردد و به‌ مصرف‌ میرسد.
* ماده‌ 24. مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ از تاریخ‌ اتمام‌ دوره‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیكاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.

ادامه در بخش سوم....


برچسب ها: بخش دوم :قانون امور بیمه گری سازمان تامین اجتماعی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========