تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون ، اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

‌قانون (‌اساسنامه) شركت پست جمهوری اسلامی ایران
فصل اول - كلیات
‌ماده 1 - شركت پست جمهوری اسلامی ایران كه در اجرای ماده یك قانون تشكیل آن مصوب 1366.8.3 مجلس شورای اسلامی به مدت‌نامحدود تأسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شركت نامیده می‌شود، شركت سهامی است كه دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف،‌حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذكور و قوانین و مقررات پستی، به موجب این اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌های دولتی و قانون تجارت اداره‌خواهد شد.
‌ماده 2 - مركز اصلی شركت تهران است و برای انجام وظایف خود می‌تواند در هر نقطه از كشور شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس و یا عندالاقتضاء‌نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.
‌ماده 3 - سرمایه اولیه شركت پنج میلیارد ریال است كه به پنجاه هزار سهم یك صد هزار ریالی تقسیم می‌شود و كلیه سهام آن متعلق به دولت‌خواهد بود.
‌ماده 4 - موضوع فعالیت شركت عرضه خدمات و عملیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفت‌های تجربی و تكنولوژی ارتباطات‌و انجام كلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشكیل شركت می‌باشد.
فصل دوم - اركان شركت
‌ماده 5 - اركان شركت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیأت مدیره و مدیر عامل.
3 - بازرسان.
‌قسمت اول - مجمع عمومی (‌نمایندگان صاحب سهم)
‌ماده 6 - مجمع عمومی تشكیل می‌شود از نمایندگان سهام دولت كه عبارتند از:
1 - وزیر پست و تلگراف و تلفن.
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3 - وزیر برنامه و بودجه.
‌تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است كه در قبال وظایف و عملكرد شركت مسئول و پاسخگو خواهد بود.
‌ماده 7 - مجمع عمومی شركت دو نوع است:
‌الف - مجمع عمومی عادی.
ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.
‌ماده 8 - مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یكی حداكثر تا پایان تیر ماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی‌قبل و دیگری حداكثر تا پایان آذر ماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیات سال بعد، بنا به دعوت رییس مجمع عمومی تشكیل‌می‌شود.
‌تبصره - مجمع عمومی عادی، ممكن است به طور فوق‌العاده، برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شركت (‌به جز آنچه در‌صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است) در هر موقع، بنا به دعوت رییس مجمع عمومی و یا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا به تقاضای كتبی‌بازرسان، با ذكر علت و موافقت رییس مجمع تشكیل گردد.
‌ماده 9 - مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع‌ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا كاهش سرمایه شركت و سایر موضوعاتی كه بنا بر قوانین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی‌فوق‌العاده است بنا به دعوت رییس مجمع تشكیل خواهد شد.
‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و كلیه تصمیمات آن با اكثریت آراء كه شامل رأی رییس‌مجمع باشد معتبر خواهد بود.
‌تبصره 1 - اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسان در صورت دعوت رییس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رأی‌حضور یابند.
‌تبصره 2 - تشكیل جلسات مجامع عمومی با دعوت كتبی به عمل می‌آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشكیل جلسه، به ضمیمه مدارك‌و اسناد مربوط و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.
‌ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
‌الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌های هیأت مدیره و تعیین و تصویب خط مشی كلی برنامه عملیات و بودجه سالانه شركت بنا به‌پیشنهاد هیأت مدیره.
ب - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
ج - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شركت.
‌د - بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اداری جهت تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور، بر اساس مقررات استخدامی شركت‌های دولتی‌مصوب 1352.2.5.
ه - بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخ‌های خدمات پستی.
‌و - اتخاذ تصمیم نسبت به تشكیل شركتهای فرعی.
‌ز - اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشاركت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شركت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط‌خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ط - انتخاب بازرسان (‌حسابرسان) بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ی - تعیین و برقراری حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و همچنین‌حق‌الزحمه بازرسان (‌حسابرسان) شركت.
ك - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شركت كه در این اساسنامه ذكر نشده ولی طبق قوانین دیگر، در صلاحیت مجمع‌عمومی می‌باشد.
‌قسمت دوم - هیأت مدیره
‌ماده 12 - هیأت مدیره شركت از یك نفر رییس كه سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشكیل می‌شود.
‌ماده 13 - اعضاء و هیأت مدیره و مدیر عامل شركت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (‌رییس مجمع عمومی) برای مدت دو سال انتخاب و‌منصوب می‌شوند و تا اعضاء و رییس هیأت مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.
‌تبصره - تغییر و بركناری هر یك از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با‌وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
‌ماده 14 - در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا بركناری رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن‌برای بقیه مدت معین خواهد شد.
‌ماده 15 - اعضای هیأت مدیره از بین كارمندان رسمی شركت كه تقوی و تعهد اسلامی داشته، دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی‌در امور مدیریت و یا كارشناسی خدمات پستی یا امور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتصادی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر كه‌سوابق مشابهی در مدیریت شركت‌های دولتی داشته باشند انتخاب خواهند شد.
‌تبصره - حداقل سه نفر از اعضاء اصلی و تمام اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره باید منحصراً از میان كارمندان عالی رتبه شركت كه واجد تجربه كافی‌در امور فوق باشند، انتخاب شوند.
‌ماده 16 - اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته قبول هر نوع شغل موظف یا غیر موظف در خارج از‌شركت برای آنان ممنوع است.
‌ماده 17 - جلسات هیأت مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یك بار به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا به تقاضای سه نفر از اعضاء‌اصلی تشكیل و با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
‌تصمیمات متخذه با اكثریت آراء، پس از امضای رییس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود.
‌تبصره - در صورت غیبت یكی از اعضاء اصلی، یكی از اعضاء علی‌البدل به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در جلسات با حق رأی شركت‌خواهد كرد.
‌ماده 18 - دستور جلسات هیأت مدیره از طرف رییس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
‌ماده 19 - تصمیمات متخذه در هر یك از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضاء اعضای حاضر در جلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف پنج روز‌یك نسخه از آن برای رییس مجمع و نسخه‌ای برای بازرسان شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شركت نگهداری گردد.
‌تبصره - هیأت مدیره باید دارای دفتری باشد كه تمام تصمیمات، با ذكر نظرات اقلیت به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در‌جلسات برسد.
‌وظایف و اختیارات هیأت مدیره
‌ماده 20 - هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشكیل شركت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شركت دارای اختیارات‌كامل می‌باشد.
‌ماده 21 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
‌الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شركت.
ب - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شركت و در صوت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع‌عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تأیید مراجع ذیربط.
ج - تهیه و تنظیم برنامه‌های كلی توسعه امور پست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه‌ریزی و سیاست عمومی دولت برای پیشنهاد به مجمع‌عمومی.
‌د - بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شركت و گزارش به مجمع عمومی.
ه - تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخ‌های خدمات پستی و تعیین خط مشی كلی مربوط به افزایش یا كاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به‌مجمع عمومی.
‌و - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی‌های شركت در سطح كشور و عندالاقتضاء انحلال آنها.
‌ز - بررسی و تأیید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شركت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی كه به موجب این اساسنامه بایستی جهت تصویب به‌مجمع عمومی تسلیم گردد.
ح - اظهار نظر و ارزیابی گزارش‌های مربوط به عملیات شركت.
ط - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی كه طبق آیین‌نامه معاملات شركت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شركت توسط هواپیمایی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران و‌شركت‌های حمل و نقل دیگر، كه در بهبود و توسعه امور پست مؤثر و با صرفه تشخیص داده می‌شود.
ك - بررسی و تهیه تشكیلات شركت و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی كشور‌جهت تصویب.
ل - بررسی و تأیید ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شركت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت‌قوانین و مقررات مربوطه.
م - اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارایی‌های ثابت (‌اموال غیر منقول) كه صرفه و صلاح شركت ایجاب نماید.
ن - بررسی و تنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنی و اجرایی در امور پستی‌بین‌المللی و مشاركت در تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مربوطه و پیشنهاد كلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.
س - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و كارشناسان داخلی و عندالاقتضاء كارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت‌مقررات مربوطه.
ع - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری كشور در موارد ضروری.
ف - اظهار نظر در امور مربوط به شركت كه از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا یكی از اعضاء مطرح شود.
ص - بررسی و تأیید ضرورت تشكیل شركت‌های فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
‌وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
‌ماده 22 - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شركت بوده، بر كلیه واحدهای تابعه شركت ریاست دارد و مسئول حسن‌جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت می‌باشد و برای اداره امور شركت و اجراء مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای همه گونه‌حقوق و اختیارات تام، در حدود مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های شركت و بودجه مصوب می‌باشد و نمایندگی شركت را در مقابل كلیه مقامات‌قضایی و اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توكیل غیر خواهد داشت و نیز می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هر یك از‌اعضاء هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شركت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض كند.
‌تبصره - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند، در مواردی كه مقتضی بداند وكیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شركت‌به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
‌ماده 23 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شركت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
‌الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی شركت در حدود بودجه مصوب طبق قانون‌تشكیل و اساسنامه و آیین‌نامه‌های شركت و سایر مقررات مربوطه.
ب - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شركت.
ج - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره كلیه امور اداری، آموزشی و استخدام كاركنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی شركت و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
‌د - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، ترازنامه، برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های داخلی شركت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ه - بررسی و تأیید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنی و اجرایی در امور پستی‌بین‌المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شركت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به عنوان نماینده وزیر پست و تلگراف و‌تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذكور.
‌و - اقدام به تمركز وجوه و درآمد شركت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شركت طبق برنامه‌ها و بودجه‌های تفصیلی مصوب.
‌ماده 24 - كلیه قراردادها، چك‌ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شركت باید به امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قائم مقام و یكی از اعضای‌هیأت مدیره برسد.
‌صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه، به تصویب هیأت مدیره تعیین خواهند شد.
‌ماده 25 - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل باید یك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی شركت را حداقل بیست روز قبل از‌طرح در هیأت مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.
‌قسمت سوم - بازرسان.
‌ماده 26 - شركت دارای سه نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یك سال انتخاب خواهند شد.
‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ماده 27 - در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا بركناری هر یك از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قوانین و مقررات مربوط،‌جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.
‌ماده 28 - وظایف بازرسان به شرح زیر است:
‌الف - تطبیق عملیات شركت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه مصوب.
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زیان شركت و تصدیق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و‌امور مالی سالیانه شركت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوق‌ها و حساب‌های ریالی و ارزی بانكی و دفاتر و اسناد مربوطه‌و موجودی انبارهای شركت.
‌د - پیشنهاد نظریات مفید به هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.
ه - حضور در جلسه مجمع عمومی كه به ترازنامه رسیدگی می‌شود برای اداء توضیحات لازم.
‌و - انجام وظایفی كه طبق قانون تجارت به عهده بازرسان (‌حسابرسان) شركت گذاشته شده است.
‌تبصره - گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شركت باید حداقل 15 روز قبل از تشكیل مجمع عمومی از هر حیث آماده‌بوده، جهت بررسی هر یك از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیأت مدیره فرستاده شود.
‌ماده 29 - بازرسان (‌حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به كلیه دفاتر و پرونده‌های اداری،‌مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شركت را دارند و در هر مورد می‌توانند به تحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و‌اجرایی شركت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات شركت گردد. رییس هیأت مدیره و مدیر عامل موظف است كلیه‌اسناد، مدارك، پرونده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.
‌ماده 30 - هر گاه بازرسان (‌حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شركت اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بی‌ترتیبی‌هایی را مشاهده نمایند‌باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی‌ترتیبی‌ها رسیدگی و تعقیب متخلفین به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل گزارش داده و‌مراتب را كتباً نیز به اطلاع رییس مجمع عمومی برسانند.
فصل سوم - امور مالی (‌ترازنامه و حساب سود و زیان)
‌ماده 31 - سال مالی شركت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول كه شروع آن تاریخ ابلاغ‌اساسنامه شركت خواهد بود.
‌ماده 32 - كلیه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملكرد سالیانه شركت حداقل یك ماه پیش از‌تاریخ تشكیل مجمع عمومی باید از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرسان گذارده شود.
‌ماده 33 - تصویب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومی، به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره تلقی می‌شود.
‌ماده 34 - آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری شركت باید از طرف هیأت مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی و تأیید سازمان امور اداری‌و استخدامی كشور در خصوص آیین‌نامه‌های اداری به موقع اجرا گذاشته شود و تا موقعی كه آیین‌نامه‌های مذكور تنظیم و تصویب نشده، شركت مجاز‌است موقتاً امور مالی و معاملاتی خود را طبق آیین‌نامه‌های مورد عمل شركت مخابرات جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
‌ماده 35 - شركت مكلف است از محل درآمد سالیانه خود به میزان ده درصد (10%) به حساب ذخیره احتیاطی شركت منتقل نماید و پس از آنكه‌ذخیره احتیاطی به یك دهم (10%) سرمایه بالغ گردید، رعایت ذخیره منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
فصل چهارم - سایر مقررات
‌ماده 36 - كاركنان شركت و همه اشخاصی كه به نحوی از انحاء به همكاری با شركت دعوت شده‌اند، در اجرای اصل 25 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران موظف به حفظ، نگهداری و سلامت‌رسانی محمولات پستی (‌مراسلات و امانات) و اجتناب از ارتكاب ممنوعات مندرج در قانون‌تشكیل شركت می‌باشند و در صورت ارتكاب ممنوعات یاد شده به كیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محكوم خواهند شد.
‌ماده 37 - شركت از نظر امور مربوط به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت زیر پوشش و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن است و لوایح و‌تصویبنامه‌هایی مورد نیاز خود را باید بدواً به وزارت مذكور پیشنهاد نماید تا پس از بررسی و تنقیح آن به دولت ارسال گردد.
‌قانون (‌اساسنامه) فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه چهارم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.2.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی


Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========