تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - مجموعه آیین نامه های اجرایی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بسمه تعالی

مجموعه آیین نامه های اجرایی قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

برای دیدن متن ، روی شماره آن كلیك كنید .

توجه : آیین نامه ها به ترتیب شماره ماده می باشد

تاریخ

شماره

موضوع

26/7/85

89160/ت36040هـ

آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1/9/85

106728/ت36239هـ

اصلاحیه- آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 19011/ت35081هـ مورخ 27/2/1385

27/2/85

19011/ت35081هـ

آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

6/4/86

51509/ت33707هـ

اصلاحیه- تصویبنامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

10/1/87

718/ت37914ك

آیین نامه اجرایی- جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1/3/85

20899/ت34697هـ

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

26/7/85

89136/ت36039هـ

آیین نامه اجرایی ماده (19) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

29/6/85

76738/ت27055هـ

اصلاحیه- ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 15778/ت27055هـ مورخ 28/3/1382

27/11/86

192436/ت37343ك

آیین نامه اجرایی- ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

30/1/85

7773/ت34600هـ

آیین نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

7/4/85

35714/ت35080هـ

آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

24/3/85

30007/ت34763هـ

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

11/5/85

36770/ت35553هـ

آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

21/5/86

79568/ت36476هـ

اصلاحیه- تصویبنامه شماره 17018/ت35043هـ موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

23/2/85

17018/ت35043هـ

آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 


Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========