تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ایین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

 1373.06.16 - .25227ت 257 ه - 1373.07.16 - 705

‌استخدام كشوری - مراجع اختصاصی

‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.6.16، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی كشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

 "‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری"

 ‌فصل اول - تشكیلات، وظایف و صلاحیت

‌ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان - كه در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود - در هر یك از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - كه از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشكیل می‌شود.

‌تبصره - منظور از كارمندان كلیه كاركنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

‌ماده 2 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان - كه از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مركز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراكز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مركز هر یك از دستگاه‌ها زیر تشكیل می‌شود:

‌سازمان حج و زیارت، شركت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی كشور، سازمان ثبت احوال كشور، كتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های كشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.

‌تبصره 1 - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:

‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، كمیته

امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.

‌تبصره 2 - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یك آن، در صورت لزوم می‌توانند در مركز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.

‌ماده 3 - انتصاب هر یك از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده(2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.

‌ماده 4 - هر یك از دستگاه‌ها یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراكز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشكیل‌هیأت‌های بدوی در این مراكز اقدام كنند.

‌ماده 5 - رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان حوزه هر استان تا زمانی كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هیأت بدوی تشكیل نداده است پس از كسب نظر‌وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشكل در استان دیگر است.

‌تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری كارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشكل در استانداری‌مربوط است.

‌ماده 6 - هر یك از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشكیل، از بین خود یك نفر رییس، یك نفر نایب رییس و یك نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مكاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌كنند.

‌تبصره - مكاتبه‌ها هیأت‌ها با امضای رییس و در غایب وی باامضای نایب رییس معتبر است.

‌ماده 7 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشكیل، آغاز كار خود را به نحو مقتضی با ذكر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع كارمندان‌خود برسانند.

‌ماده 8 - رسیدگی به تخلفات قبلی كارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع كارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مكلف‌به اجرای آن است. در صورتی كه دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امكان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموریت اقدام كند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.

‌تبصره 1 - رسیدگی به تخلفاتی كه در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، وی در صورتی كه رأی در صورتی كه رأی صادر شده یا‌اشكال اجرایی در دستگاه محل مأموریت كارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم‌الاتباع است.

‌تبصره 2 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع كارمند برای تكمیل مدارك و تحقیقات لازم كمك می‌گیرند‌وزارتخانه یا سازمان متبوع كرامند نیز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی كارمند و لزوم تعقیب وی، مدارك اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام كند.

‌تبصره 3 - رسیدگی به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی كه مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.

‌ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌های مختلفی كه در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تكمیل مدارك و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی كمك بگیرد.

‌تبصره - دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مكلفند همكاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

‌ماده 10 - انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌های مشمول قانون‌تعداد كافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.

‌ماده 11 - هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشكیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به كارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع كنند. نامه محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.

‌تبصره - مسئولین دستگاه‌ها مكلفند امكانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین كنند.

 ‌فصل دوم - شروع به رسیدگی

‌ماده 12 - گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی‌و اصل ولایت فقیه و دارا حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حكم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده‌الزامی است.

‌ماده 13 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یك دستگاه می‌توانند از یك گروه تحقیق استفاده كنند، مشروط بر اینكه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یك پرونده از همان گروه تحقیق كه در رسیدگی بدوی همكاری داشته است استفاده نشود.

‌ماده 14 - گروه‌های تحقیق فقط درباره كارمندی می‌توانند تحقیق كنند كه از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده‌باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد كه هیأت‌ها معین می‌كنند.

‌تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.

‌تبصره 2 - استفاده نكردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی كارمند  صدور رأی نیست.

‌ماده 15 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شكایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌ها هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌كنند.

‌ماده 16 - كلیه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورنده و مدارك، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.

‌تبصره - در مواردی كه پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حال استخدامی وی، منوط به كسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.

‌ماده 17 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور كتبی به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع كارمند منظور كنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای كارمند، مدارك لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.

‌ماده 18 - متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب كتبی و مداركی را كه در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم كند،‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر كند.

‌تبصره - كارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت كند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز كند.

 ‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات

‌ماده 19 - رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان پس از تكمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم‌در جلسه حضور می‌یابد.

‌تبصره - در صورت درخواست كتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یك بار وی را برای حضور در جلسه دعوت كند.

‌ماده 20 - تشخیص تخلف و انطباق آن با یكی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی كننده است.

‌ماده 21 - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق كارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور‌رأی و اتخاذ تصمیم می‌كند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.

‌ماده 22 - جلسه‌ها هیأت‌ها با شركت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

‌ماده 23 - آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های كارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌ها ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان‌مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان كارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است با‌متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.

‌ماده 24 - هیأت‌های بدوی مكلفند زیر آرای خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج كنند.

‌ماده 25 - درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محكوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذكر دلایل به طور كتبی به اداره كارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاك دریافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهای كارگزینی مربوط است.

‌تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.

‌ماده 26 - اداره‌های كارگزینی دستگاه‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممكن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط‌ارسال كنند، و در مواردی كه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، وی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نكند رأی صادر شده را از‌تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا كنند.

‌ماده 27 - كلیه هیأت‌ها مكلفند در متن دارای قطعی صادر شده، مهلت یك ماهه شكایت به دیوان عدالت اداری را تصریح كنند.

‌ماده 28 - در صورتی كه كارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد كه اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممكن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امكان اجرا می‌شود.

‌ماده 29 - هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به كارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند‌حداكثر ظرف (30) روزبه استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.

‌تبصره - هیأت‌ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.

‌ماده 30 - بلاتكلیفی گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوی ندارد.

‌ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی كه كارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای "ج"، "‌د" و "‌ز" ماده (9) قانون‌فوقت شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.

حكم این ماده مانع‌از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.

‌تبصره - در صورتی كه مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نر فوت‌كند، آثار حكم اخراج زایل و حالت كارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.

‌ماده 32 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مكلفند در سریع‌ترین زمان ممكن به پرونده‌هایی كه در هیأت‌های پاكسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی كنند. رسیدگی به این پرونده‌ها‌در مواردی كه توسط هیأت‌های سابق پاكسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا‌هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی كه توسط هیأت‌های

سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت‌بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه است.

‌ماده 33 - هیأت‌های بدوی مكلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های میزان قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرجع‌رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1)‌ماده (2) این آیین‌نامه هیأت بدوی استان‌مربوط یا هیأت‌های متشكل در مركز دستگاه است.

 ‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت

‌ماده 34 - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر كار هیأت‌ها، وزیران و هر یك از بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یك نفر‌را به عنوان نماینده خود كه به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌كند به عنوان مسئول هماهنگی هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور معرفی می‌كنند.

‌ماده 35 - وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یك از مسئولان هماهنگی هیأت‌های به شرح زیر است:

1 - برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.

2 - بازرسی از چگونگی كار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، تهویه در مواردی كه گزارشی‌از كم‌كاری و غرض‌وری آنها دریافت می‌كنند و ارسال یك نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.

3 - نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.

4 - بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.

5 - ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذیربط برای رفع اشكال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.

6 - تهیه گزارش‌های ماهانه از كار هیأت‌های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یك نسخه از كلیه آرای صادر شده به منظور:

‌الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی‌ربط.

ب - تجزیه و تحلیل كار هیأت‌ها از نظر كیفی و كمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیقی قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.

ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.

7 - انجام پیگیری لازم برای رفع مشكلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تداركاتی هیأت‌ها برای تسهیل در كار آنها.

8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه كار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یك ساله.

9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مركز یا استان‌ها یا تعطیل كار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در كلیه واحدهای تابع و وابسته.

10 - حضور مستقیم در جلسه‌های مسئولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه‌بیشتر در كار هیأت‌های مربوط

11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمركزی این تماس‌ها در مركز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

‌تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان "‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها" در هر یك از دستگاه‌های نامبرده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه‌زیر نظر مسئول هماهنگی هیأت‌ها ایجاد می‌شود.

‌ماده 36 - كلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط، مكلفند یا مسئول هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های متبوع‌همكاری‌های لازم را معمول دارند.

‌ماده 37 - "‌هیأت عالی نظارت" - موضوع ماده (22) قانون - مركب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این‌آیین‌نامه به پیشنهاد دبیر كل سازمان امور اداری  استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران و یك نماینده از قوه قضایی به ریاست دبیر كل سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور تشكیل می‌شود.

‌تبصره - آیین‌نامه مربوط به چگونگی كار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.

‌ماده 38 - هیأت‌های موضوع قانون و كلیه دستگاه‌های اجرایی كشور مكلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاری‌های لازم را معمول دارند و مدارك‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.

‌ماده 39 - كلیه هیأت‌های رسیدگی مكلفند جهت صدور آرا از فرم‌های مخصوصی كه از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری(‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده كنند.

‌ماده 40 - در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف(30) روز نسبت به تشكیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع كند.

‌ماده 41 - برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یكی از هیأت‌های موجود را‌تعیین كرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌كند و هیأت تعیین شده مكلف به رسیدگی است.

 ‌فصل پنجم - سایر مقررات

‌ماده 42 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مكلفند هر ماه یك بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را كه دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و‌موضوع‌ها طرح شده است، همراه با یك نسخه از آرای صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مستقر در هر‌استان موظفند یك نسخه از گرایش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال كنند.

‌ماده 43 - برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای كارمند و در غیاب یا فوت او وراث قانونی وی است كه پس از بررسی و با تشخیص و‌تأیید هیأت تجدیدی نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.

‌تبصره 1 - هیأت تجدیدی نظر هر سال یك بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی كرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا كاهش یا‌افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداكثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ كرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌كند.

‌تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نیز باید رعایت شود.

‌ماده 44 - اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولان هماهنگی هیأت‌ها و كاركنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و‌نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه‌ها تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت در مدتی كه در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می‌كنند از‌فوق‌العاده شغل اضافی علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوند كه در هر حال میزان فوق‌العاده شغل افراد یاد شده از (150%)‌تجاوز نمی‌كند.

‌تبصره - تعیین میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های محول شده در مورد اعضای هیأت عالی نظارت با نظر رییس هیأت یاد شده، در‌مورد مسئولان هماهنگی هیأت‌ها، بازرس‌های هیأت عالی نظارت و كاركنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، با نظر دبیر هیأت‌عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر مسئول هماهنگی ذیربط تعیین می‌شود.

‌ماده 46 - هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیأت‌ها به هیأت عالی نظارت‌اعلام كنند.

‌ماده 47 - اداره‌های كارگزینی مكلفند یك نسخه از احكام كارگزینی مربوط به كارمندانی را كه محكوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال كنند.

                                                                            

                                                                         ‌               حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور


برچسب ها: ایین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========