تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - تعریف کارگر به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 443 كلاسه پرونده: 81/246

ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی

تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 443 كلاسه پرونده: 81/246
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: شركت آذربایجان سفید بام (سهامی خاص).
موضوع شكایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته
است، این شركت و كلیه شركتهای خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون كار در سال 1381 نسبت به اعلام قیمت در مناقصه، شركت و برنده شده است. در اول سال 1381 شركتهایی كه كمتر از 50 نفر كارگر داشتند مشمول طرح طبقهبندی نمیشدند. ولی با دستورالعمل اخیر وزارت كار و انجمن صنفی، شركتها با هر تعداد كارگر مشمول طرح گشته اند كه موجب ورود خسارات فراوان و از بین رفتن كلیه سرمایه شركت میشود. در جدول اخیر اعلامی حداقل مزد 2439 ریال شده كه بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفهای و عیدی و سنوات اثر میگذارد كه شركت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیشبینی نكرده بود. با عنایت به اینكه قانون عطف بماسبق نمیشود ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 مورد تقاضا است. مدیركل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعی در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره 659 مورخ 14/1/1384 اعلام داشتهاند، ماده 49 قانون كار و تبصرههای آن شرایط و نحوه اجرای طبقهبندی مشاغل در كارگاهها را مشخص نموده است. تبصره یك ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آییننامه و دستورالعملهای مربوط به اجرای طبقهبندی در كارگاهها را تعداد كارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد كار از نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف كارگر در ماده 2 قانون كار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون كار بین كارگران دائم و موقت نیست و از این رو كارگاهها و مؤسسات مشمول قانون كار بایستی حسب تعداد كارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقهبندی در مورد كارگران خود اعم از آن كه دائم یا موقت باشند اقدام نمایند. با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار شركتهای خدماتی پیمانكاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد كارگر از تاریخ 1/1/81 در شمول اجرای طبقهبندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیدهاند كه براساس طرح هماهنگ طبقهبندی مشاغل كه توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر كار، تهیه و تدوین و اجرا میگردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به كارگران خود اقدام نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت كار و امور اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

 
 رأی هیات عمومی
به موجب تبصره ماده 49 قانون كار مصوب 1369 تعیین و اعلام دستورالعملهای و آیین
نامههای اجرائی طرح طبقهبندی مشاغل كارگاههای مشمول قانون كار و تعیین تعداد كارگران كارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه بندی مشاغل در آنها به وزارت كار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین 2 و 7 قانون مزبور، كارگر كسی است كه به موجب قرارداد كتبی یا شفاهی به دستور كارفرما در قبال انجام كار موقت یا غیر موقت حقالسعی دریافت میدارد. بنا به جهات فوقالذكر و اینكه دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل كارگران مشمول قانون كار تابع شركتهای خدماتی پیمانكاری تأمین نیروی انسانی در قسمت تهیه طرح طبقهبندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به كارگران موقت كارگاههای مشمول قانون كار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است اعتراض در موارد فوقالذكر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. لیكن اطلاق ماده یك دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینكه مفید شمول مقررات دستورالعمل مزبور به كارگاههای مستثنی شده از قانون كار نیز میباشد، خلاف قانون تشخیص داده میشود و ماده مزبور از این جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی
فرد

برچسب ها: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ، تاریخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 443 كلاسه پرونده: 81/246 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========