تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - بازگشت به كار و پرداخت كلیه حقوق و مزایای قطع شده بشرح دادنامه شماره 838 مورخ 14/6/1380، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.تاریخ: 12/5/1382 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 82/14

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 12/5/1382 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 82/14
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای علیرضا خانی.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری.


مقدمه:
الف- شعبه 13 در رسیدگی به پرونده كلاسه 80/271 موضوع شكایت آقای علیرضا خانی بطرفیت اداره كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان بخواسته ابطال و نقض رأی مورخ 13/12/1379 هیأت حل اختلاف اصفهان و بازگشت به كار و پرداخت كلیه حقوق و مزایای قطع شده بشرح دادنامه شماره 838 مورخ 14/6/1380 حكم به نقض و ابطال آراء مذكور صادر نموده است.
ب- شعبه 13 در رسیدگی به پرونده كلاسه 80/1886 موضوع شكایت آقای علیرضا خانی به طرفیت اداره كل كار و امور اجتماعی اصفهان بخواسته ابطال رأی شماره 741 مورخ 17/9/1380 هیأت حل اختلاف و بازگشت به كار و پرداخت كلیه حق و حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 242 مورخ 28/2/1381 شكایت شاكی را غیر وارد تشخیص و حكم به رد آن صادر می
گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت باینكه دادنامه
های فوق الذكر بر اساس مدارك و اسناد و علل و جهات مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است و تفاوت مدلول آنها معلول استباط متفاوت و معارض از حكم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذكور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس قضییه در قلمرو ماده فوق الاشعار وجود ندارد.


برچسب ها: بازگشت به كار و پرداخت كلیه حقوق و مزایای قطع شده بشرح دادنامه شماره 838 مورخ 14/6/1380 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========