تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. تاریخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1152 کلاسه پرونده: 85/720 ،

شماره هـ/85/720          9/4/1387


تاریخ: 4/10/1386           شماره دادنامه: 1152         کلاسه پرونده: 85/720
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: آقای علی اکبر پرتوی.


موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.


مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده
های کلاسه 83/3799 و 83/3677 موضوع شکایت حسین رضازاده و شهریار کیالاشکی به طرفیت، هیأت حل‌اختلاف  اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رأی مورخه 30/3/1383 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره3836 مورخ4/12/1383 و 3660 مورخ27/11/1383 چنین رأی صادر نمودهاند، چون شکایت شاکی به شرح منعکس در دادخواست مفید رسیدگی و بررسی مجدد پیرامون ادعای وی بنظر میرسد، بنابمراتب در جهت بررسی اعتراض و رسیدگی به حقوق مورد ادعای شاکی رأی هیأت حل اختلاف نقض میشود تا هیأت همعرض با دعوت از شاکی در خصوص مورد ادعای وی رسیدگی و پس از بررسی دلایل و مدارک مثبت ادعا مبادرت به صدور رأی مستدل و مستند نماید. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/868 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کار و امور اجتماعی نوشهر نسبت به دادنامه 3836 مورخ 4/12/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1870 مورخ 13/6/1384 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. الف ـ3ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/806 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی نوشهر نسبت به رأی شماره 3660 مورخ 27/11/1383 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 2158 مورخ 24/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، مستندات ارائه شده از سوی کارفرما از قبیل نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه، نامه کارگران نوبت شب، گزارش غیبت ناموجه کارگران نوبت شب، صورتجلسه کمیته انضباط کار، غیبت و نافرمانی تجدیدنظرخوانده و نیز اختلال در تولید را محرز مینماید. با اعتقاد به انضباط کاری و ضرورت تمکین کارگر در حدود مقررات قانون کار و ضـوابط وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مصوبات ناظر بـه مورد و عدم جواز اخلال بـه تعطیلی کشاندن کارگاه، مغایرتی در رأی مورخ 30/3/1383 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی نوشهرـ چالوس با مقررات موضوعه ملاحظه نمیگردد. از این رو با احراز ورود صحت تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام میگردد. ب ـ1ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1970 موضوع شکایت فرامرز صفررضوی به طرفیت هیأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رأی مورخ 30/3/1383 به شرح دادنامه شماره 2486 مورخ 29/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، ... حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه توسط کارگر و یا اعلام نظر هیأت شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و در مدافعات مشتکیعنه نیز مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده و با اخراج شاکی منطبق با موازین قانونی به نظر نمیرسد. لذا شکایت به نحو مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار نوشهر احاله میگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/317 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نوشهر نسبت به رأی شماره 2486 مورخ 29/9/1383 شعبه سوم بدوی دیوان به شرح دادنامه 1056 مورخ 15/8/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامههای فوقالذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

 

رأی هیأت عمومی


اولاً، با توجه به وحدت موضوع و شکایت شاکیان به خواسته نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار و سایر محتویات پرونده
های فوقالذکر بین دادنامههای شماره 2158 مورخ 24/11/1384 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکیان با دادنامه شماره 1056 مورخ 15/8/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر و دادنامه شماره 1870 مورخ 13/6/1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامههای شعبه بدوی مشعر بر نقض رأی هیأت حل اختلاف کار و تایید ادعای شاکیان محرز است. ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون کار مصوب 1369 از جمله ماده 27 آن قانون در خصوص عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آییننامه انضباطی کار از طرف کارگران و اینکه نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه و گزارش غیبت ناموجه کارگران شیفت شب کارخانه ایران تافته و صورتجلسه کمیته انضباطی کار مؤید تمرد کارگران موصوف در انجام وظیفه و ایجاد اختلال در امر تولید و تعطیل کارگاه است و رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار در خصوص تحقق شرایط لازم در جهت قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگران موصوف منطبق با ضوابط و مقررات مربوط در قلمرو ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 2158 مورخ 24/11/1384 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامههای بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکیان به خواسته نقض رأی حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.


                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

 

 


برچسب ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. تاریخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1152 کلاسه پرونده: 85/720 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========