تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ماده 2 قانون كار مصوب 1369 در تعریف كارگر مقرر داشته است كه «كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‎السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‎كند.» رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. تاریخ: 30/5/84 شماره دادنامه: 236 كلاسه پرونده: 654/82

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 30/5/84 شماره دادنامه: 236 كلاسه پرونده: 654/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: اداره كار و امور اجتماعی كرمان.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 78/619 موضوع شكایت خانم بتول حمیدی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی بم و كرمان به خواسته، تجدیدنظر از آراء صادره هیأتهای بدوی و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعی شهرستان بم و كرمان به شرح دادنامه شماره 1330 مورخ 15/11/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینكه شكات هیچگونه قرارداد و دریافتی را از اداره آموزش و پرورش شهرستان بم در سالهای تحصیلی مدت اشتغال به كار را نداشته
اند بنابراین در آراء صادره از مراجع حل اختلاف تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست، بناء علیهذا شكایت شكات به نحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است. 2- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده كلاسه ت7/81/238 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم بتول حمیدی به بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1330 مورخ 15/11/1380 شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 12/3/1382 چنین رأی صادر نموده است، متعاقب انتشار اطلاعیه توسط واحد قرآن امور تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم به منظور جذب و به كارگیری تعدادی خواهر دیپلمه به عنوان مربی مكتب القرآن شاكیه با طی تشریفات مربوطه در مكتب ال
قرآن به عنوان مربی مشغول به كار شده است و بنابه ادعای مطروحه مدت 7 سال به این امر اشتغال داشته و به حكایت پرونده واصله از اداره كار و امور اجتماعی قرارداد كار با مشارالیها منعقد گردیده است و طرف قرارداد امور تربیتی می
باشد و به دلالت سوابق امر اشتغال شاكیه به عنوان مربی مكتبالقرآن با ابلاغ كتبی است كه توسط امور تربیتی صادر گردیده است و حقوق و دستمزد خود را در قبال كار محوله از مسئول مكتبالقرآن دریافت مینموده و این امر مورد تایید بازرسان اعزامی در مورخه 31/1/1378 اداره كار قرار گرفته است گرچه حقوق پرداخت شده به مشارالیها از محل شهریههای ماخوذه از اولیاء دانش آموزان صورت گرفته است بنابمراتب آنچه كه مسلم است شاكیه به درخواست امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بم به عنوان مربی مكتب القرآن چندین سال به این كار اشتغال داشته و مشمول قانون استخدام كشوری و مقررات خاص استخدامی نمیباشد و در قبال كار محوله حقوق و دستمزد دریافت مینمود. هر چند پرداخت دستمزد مشارالیها توسط مكتب القرآن از محل اخذ شهریه از والدین دانش آموزان صـورت پذیرفتـه است كه مطابق قوانین و مقررات موضوعه و مستنــداً به مدلول مفهـوم مخالف مـاده 188
قانون كار مشارالیها در خصوص موضوع مشمول قانون كار می
باشد و وضعیت وی دقیقاً با ماده 190 قانون فوق الذكر انطباق دارد علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترضعنه و احاله رسیدگی به موضوع به هیأت همعرض صادر میگردد. ب-1- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده كلاسه 78/1876 موضوع شكایت خانم نسرین شجاعی به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی كرمان به خواسته، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مورخ 8/9/1377 و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 109 مورخ 20/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، شاكی مدعی است كه به عنوان مربی در آموزش و پرورش كرمان به مدت 11 سال انجام وظیفه كرده تا اینكه در تاریخ 10/3/1376 بدون آنكه به ما علت را اعلام نمایند ما را از كار بركنار نمودند. در لایحه دفاعیه آمده است كه شاكی و دیگر ذینفعان تا اول مهر ماه 1375 با اداره كل آموزش و پرورش كرمان تسویه حساب نمودند و سنوات خدمتی آنان محاسبه و به حساب بانكی آنان واریز گردید و در ابتدای سال تحصیلی 1375 با تنظیم وعقد قراردادهائی به صورت مشاركت مشغول به كار شدند و از مهرماه 1377 از همكاری با آنان خودداری گردید ب
ا توجه به اوراق پرونده و اوراق سابقه و وجود قرارداد مشاركت با شاكی و دیگر ذینفعان به طور مستقل بر مبنای اینكه شهریه دریافتی از دانش آموزیان دارالقرآن 65% سهم آموزگار كه شاكی و بقیه ذینفعان می
باشند 35% سهم مدرسه تشخیص هیأت صادر كننده رأی مورد اعتراض مبنی بر عدم احراز رابطه كارگری و كارفرمائی بین شاكی و دیگر همكاران وی با اداره خوانده صحیح است و به رد شكایت رأی صادر میگردد. 2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه 80/468 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نسرین شجاعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 109 مورخ 20/1/1380 صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 1/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینكه رشتههای شغلی مشمول قانون كار در وزارتخانهها به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1346 سازمان امور اداری و استخدامی كشور احصاء گردیده و مربیان آموزش و پرورش در زمره مشاغل مذكور در بخشنامه مورد نظر بیان نگردیده بنابمراتب ایرادی به رأی هیأت حل اختلاف اداره كار مبنی بر عدم احراز رابطه كارگری و كارفرمائی و شمول قانون كار به وضعیت شاكی و اداره طرف شكایت وارد نیست لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خو
اه دادنامه بدوی كه مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار می
گردد. 3- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه 81/344 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم صدیقه میرزادیگوهری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 116 مورخ 20/1/1380 شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 531 مورخ 24/9/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قرارداد منعقده رابطه كارگری و كارفرمائی بین طرفین احراز نگردیده است و صرف جعلی بودن این قرارداد قابل ترتیب اثر نمیباشد علیهـذادر وضع موجود با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میشود. 4- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه 80/537 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زهرا شمسالدین به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 118 مورخ 20/1/1380 صادره از شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1778 مورخ 21/11/1381 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. 5- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده كلاسه 80/444 موضوع شكایت خانم كبری اشرف گنجوئی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 119 مورخ 20/1/1382 صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 790 مورخ 1/6/1382 با رد تقاضای تجدیدنظر دادنا
مه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
ماده 2 قانون كار مصوب 1369 در تعریف كارگر مقرر داشته است كه «كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق
السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار میكند.» چون حسب مستندات پیوست پرونده شاكیان در آغاز سال تحصیلی 1375 با تنظیم قرارداد مشاركت، حقالزحمه خود را از محل شهریه دانشآموزان به میزان 65% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این كیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یكی از اركان مؤثر در استقرار رابطه كارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است، دادنامههای شماره 1778 مورخ 21/11/1381، 531 مورخ 24/9/1381، 791 و 790 مورخ 1/6/1382 به ترتیب صادره از شعب 4 و 10 و 5 تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامههای بدوی كه نتیجتاً متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی
فردبرچسب ها: ماده 2 قانون كار مصوب 1369 در تعریف كارگر مقرر داشته است كه «كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‎السعی اعم از مزد حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‎كند.» رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. تاریخ: 30/5/84 شماره دادنامه: 236 كلاسه پرونده: 654/82 ،

نمایش نظرات 1 تا 30

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========