تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ: 29/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه: 543 ‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ كلاسه پرونده: 86/216 «دستگاههای موضوع این آیین‎نامه می‎توانند کارکنان موضوع ماده یک آیین‎نامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.» فوق‎العاده اضافه كار در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است

تاریخ: 29/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه: 543 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ كلاسه پرونده: 86/216
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رضا توسطی گشتی.

موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 21 بدوی و 8 و 9 تجدیدنظر.
مقدمه: الف-1- شعبه 14 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1532 موضوع شکایت آقای محمدعلی مرتاض گکره
ای به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخریدی و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/83 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی به عدم پرداخت کامل حقوق وی در بازخریدی اعتراض نموده و تقاضای محاسبه اضافه کار انجام گرفته در حق بازخریدی را نموده است که در لوایح تقدیمی تقاضای بازگشت به کار و لغو بازخریدی را نیز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که بازخریدی شاکی با تقاضای ایشان صورت گرفته و اعاده به کار وی طبق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوری ممنوع میباشد. فلذا شکایت وی در این خصوص وارد نبوده و رد میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه طبق برگ تسویه حساب مورخ 12/10/81 شاکی کلیه مطالبات خود را دریافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی معترض بوده که از اضافه کاری صورت گرفته حق بیمه گردیده فلذا شکایت وی را در این قسمت وارد تشخیص داده و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافه کاری در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام میگردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1965 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/83 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1130 مورخ 26/7/84 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد. ب-1- شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/712 موضوع شکایت محمدحسین هدی به طرفیت، شرکت سهامی پرورش کرم ابرایشم ایران به خواسته، اجرای ماده 3 و ماده 5 تصویبنامه هیأت وزیران بـه شرح دادنامه 1587 مورخ 5/9/83 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در شکایت تقدیمی عنوان نموده که در تاریخ 27/9/81 از شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بازخرید شدم که طبق مصوبه شماره 18488/ت26744ه‍ مورخ 22/4/81 هیأت وزیران میبایست به اینجانب معادل سالی 5/4 ماه حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسر بازنشستگی واقع میشوند را بابت بازخریدی پرداخت نمایند ولی اضافه کاری در محاسبه حقوق یاد شده علیرغم کسر حق بیمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اینکه طبق بند 5 مصوبه یاد شده دستگاه ذیربط میبایست افراد بازخرید شده را جهت استفاده از تسهیلات بانکی معرفی نماید که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. در ضمن برای افرادی که پس از اینجانب بازخرید گردیدهاند، اضافه کاری نیز در مبلغ بازخریدی لحاظ گردیده است. اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که شاکی با تقاضای شخصی بازخرید گردید و کلیه مطالبات خودر را دریافت نموده است. مصوبهای که توسط هیأت مدیره شرکت در خصوص محاسبه اضافه کاری در حق بازخریدی تصویب گردیده بعد از بازخریدی شاکی بوده و شامل ایشان نمیگردد، مضافاً اینکه در حال حاضر بازخریدی با سالی سه ماه حقوق میباشد در حالی که شاکی با سال 5/4 ماه حقوق بازخرید شده است و در خصوص معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیلات بانکی نیز هنوز دستورالعملی در این مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه نظر به اینکه طبق ماده 3 آییننامه اجرائی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شاکی را در این قسمت ذیحق تشخیص داده وحکم به ورود شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد و اما نسبت به عدم معرفی شاکی به بانک جهت برخورداری از تسهیلات بانکی با توجه به اینکه نحوه و میزان استفاده از تسهیلات توسط مراجع ذیربط در تبصره ماده 5 آییننامه اجرائی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مشخص نشده تکلیفی متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/18 موضوع شکایت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره 1587 مورخ 5/9/83 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 25/5/84 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ج-1- شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1158 موضوع شکایت نادر آبرومند به طرفیت، شرکت سهامی ابریشم ایران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخریدی معادل 5/4 ماه آخرین مزایای دریافتی بر مبنای شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 5/9/84 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مفاد لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به مقررات ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گردیده که بابت بازخریدی افراد به ازای هر سال سابقه قابل قبول سالی 5/4 ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافه کاری نیز از فوقالعادههایی بوده که از آن حق بازنشستگی کسر شده فلذا شکایت شاکی را ثابت تشخیص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام میدارد. د- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1495 موضوع شکایت رضا توسطی گشتی به طرفیت، شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به خواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت مزایای بازخرید به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 26/2/82 چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی وفق ماده 3 تصویبنامه شماره 18488/ت26744ه‍ - 21/2/81 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرائی آن با تمایل شخصی خود بازخرید شده است و کلیه مطالبات خود را برابر مقررات و آییننامه اجرائی مصوبه فوق الاشاره براساس آخرین حقوق و فوقالعادههایی مبنای کسور بازنشستگی دریافت کرده است، لذا تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکیعنه مشهود نیست و ادعای مطروحه شاکی توجیه قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر جواز بازخرید خدمت برخی از کارکنان دولت و تفویض تهیه آییننامه اجرائی قانون مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب آن توسط هیأت دولت و اینکه مراجع اخیرالذکر با استفاده از اختیار قانونی خود اقدام نمودهاند و در ماده 3 آییننامه مذکور مقرر گردیده است که «دستگاههای موضوع این آییننامه میتوانند کارکنان موضوع ماده یک آییننامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 5/4 ماه آخرین حقوق و فوقالعادههایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است، بازخرید خدمت نمایند.» نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر از فوقالعاده اضافه کار ساعتی شاکیان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده است، بنابراین فوقالعاده مزبور در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است و دادنامههای شماره 1311 مورخ 5/9/84 و شماره 1273 مورخ 30/8/84 شعبه 21 بدوی، شماره 691 مورخ 25/5/84 شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره 1130 مورخ 26/7/84 و شماره 1428 مورخ 15/9/84 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به دریافت مابه التفاوت حقوق بازخرید خدمت خود با توجه به فوقالعاده مزبور صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسیفرد

  ‎‎‎

  

 


برچسب ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ: 29/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه: 543 ‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ كلاسه پرونده: 86/216 «دستگاههای موضوع این آیین‎نامه می‎توانند کارکنان موضوع ماده یک آیین‎نامه را بنا به درخواست کتبی آنان و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل 5/4 ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎هایی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است ، بازخرید خدمت نمایند.» فوق‎العاده اضافه كار در احتساب حقوق بازخرید خدمت شاکیان قابل احتساب و پرداخت است ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========