تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت (975) , تاریخ 1375.6.3 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده: 33.72

‌رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت (975)
‌نقل از شماره 15133 - 1375.11.20 روزنامه رسمی
‌شماره هـ33.72. 1375.8.5
‌تاریخ 1375.6.3 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده: 33.72
‌مرجع رسیدگی:‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاكی: آقای امیر حسین كاشانی


‌موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 و 17 دیوان عدالت اداری
‌مقدمه - الف: شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 232.70 موضوع شكایت آقای جواد جلیلی منصوری به طرفیت كارخانه تصفیه قند و شكر‌اهواز - اداره كار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأی در خصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره579 - 70.11.15 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینكه در رأی مورخ 69.2.29 شورای كارگاه كه به موجب رأی مورخ 69.5.20 هیأت حل‌اختلافات تأیید گردیده نحوه محاسبه مبلغ چهارصد هزار ریال مشخص نمی‌باشد و رأی از این جهت غیر موجه و غیر مستدل وقابل امعان نظر و‌رسیدگی در این مرحله نمی‌باشد. علیهذا دیوان رأی قطعی مورخ 69.5.20 صادره از هیأت حل اختلاف را كه بدون توجه به این مراتب اصدار یافته‌مخدوش تشخیص و آنرا نقض و رسیدگی مجدد را به هیأت حل اختلاف فعلی محول می‌نماید. ب - شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده‌كلاسه 368.70 و 262.70 موضوع شكایت آقای امیر حسین كیانی به طرفیت كارخانه قند و شكر اهواز و اداره كار وامور اجتماعی استان خوزستان به‌خواسته اعتراض نسبت به مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین شده و رأی صادره از كل كار و امور اجتماعی بابت پاداش سنوات خدمتی قبل از بازنشستگی‌به شرح دادنامه شماره 279 - 278 مورخ 71.3.13 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به متن دادخواستهای تقدیمی و مدارك استنادی و موضوع‌شكایت و خواسته ‌در هر ‌دو پرونده و توضیحات مورخ 70.11.19 شاكی و توضیحات مورخ 71.3.12 نماینده طرف شكایت و محتویات پرونده‌ارسالی از ناحیه كارخانه قند و شكر و اداره كل ‌كار و ‌امور اجتماعی استان خوزستان و همچنین نسبت به رأی مورد شكابت تخلفی از قوانین و مقررات‌و یا مخالفت با آنها مشهود نیست ‌و حكم به رد شكایت شاكی صادر می‌شود. ج - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 67.70‌موضوع شكایت آقای ذوالفقار ذوالفقاری به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی خوزستان - كارخانه تصفیه قند و شكر به خواسته اعتراض به رأی مورخ69.2.29 شورای كارگاه و رأی مورخ 69.5.20 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 181 - 71.3.24 چنین رأی صادر نموده است: صرفنظر از‌اینكه رأی صادره در مورد 6 نفر بازنشستگان كارخانه مشتكی عنه بوده كه فقط در مورد دو نفر به میزان خیلی كمتری تعیین خسارت شده است و‌صرفنظر از اینكه در موارد مشابه رویه و اقدامات هیأتها به پرداخت سالی یك ماه پاداش اقدام شده است و صرفنظر از رأی 579 - 70.11.15 شعبه17 در مورد مشابه اساساً همانطوری كه اعتراض شده و در آراء مشابه هم استدلال گردیده است نحوه محاسبه مبلغ مقرره مشخص نبوده و باوجود‌صراحت قانون به پرداخت پاداش به مأخذ هر سال خدمت یك ماه، اعمال عرف و رویه اعلامی متزلزل است خاصه كه اعمال كیفیات و صورتهای‌مختلفه در مورد افرادی كه شرایط مشابه دارند دلیل عدم استقرار عرف و رویه ثابته است بنا به مجموع مراتب رأی مورخ 69.5.20 هیأت حل اختلاف‌به تأیید رأی مورخ 69.2.29 شورای كارگاه مخدوش است و نقض می‌گرددو رسیدگی به هیأت مشابه تجدید نظر ارجاع می‌گردد. هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ ‌الاسلام و المسلمین فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشكیل وپس از بحث و بررسی و انجام‌مشاوره با اكثر‌یت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید .


‌رأی هیأت عمومی


‌با توجه به بخشنامه شماره 59989 - 67.9.7 وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص ضرورت پرداخت پاداش پایان خدمت (‌بازنشستگی )‌به ازاء هر‌سال یك ماه در صورت فقدان قرارداد كتبی یا عرف مسلم در این خصوص، رأی شماره 181 - 71.3.24 شعبه سیزدهم و رأی شماره 579 -70.11.15 شعبه هفدهم كه متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به قسمت آخر ماده 20‌قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است .


‌رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

 
 


برچسب ها: تاریخ 1375.6.3 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده: 33.72 ، ‌رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت (975 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========