تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - رأی شماره523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده27 قانون کار , حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آیین‎نامه‎ای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است.

27/8/1387                                                     شماره هـ/87/493
 
رأی شماره523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده27 قانون کار  
     
     
      
تاریخ دادنامه: 12/8/1387 
      
شماره دادنامه: 523 
      
کلاسه پرونده: 87/493
      
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
      
شاكی: آقای حمیدرضا حقگوئی.


      
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری.
      
مقدمه: الف ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرائی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفهای استان گیلان به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی میباشد و در مانحن فیه مفاد ماده فوقالذکر رعایت و لحاظ نگردیده و از این حیث رأی صادره مخدوش میباشد، با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول دادنامه صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1449 موضوع شکایت آقای حمیدرضا حقگوئی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار گیلان به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1349 مورخ 8/7/1386 چنـین رأی صادر نموده است، رأی صادره از هیأت حل اختلاف مستنداً به ماده 165 قانون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوقالذکر تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج به عهده هیأت حل‌اختلاف بدون هیچ شرطی قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه 18 دیوان که جزء مستندات شاکی و طی لایحه مورخ1/7/1386 ارسال‌شده‌است تعدادی از کارگران در تحریک و اختلال در امر تولید دست داشتهاند و نیز نظر به اینکه موضوع تحریک و اختلال از مصادیق قصور محسوب نیست تا مشمول مقررات قانونی ماده 27 قانون کار قرار گیرد لذا با توجه به مراتب فوق حکم بـه رد شکایت شـاکی صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبـه 18 دیوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت آقای تیمور رضادوست چهارده به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان گیلان به خواسته نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 944 مورخ 7/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد کار را فسخ نماید.» رعایت نگردیده و رأی معترضعنه از این حیث مخدوش است. فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

 الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آییننامهای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره 2 ماده فوقالذکر در باب تعریف قصور در انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پروندههای فوقالذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است، بنابراین دادنامههای قطعی شماره 944 مورخ 7/5/1386 شعبه هجدهم و شماره 2552 مورخ 7/9/1386 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیأت حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوقالذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشاب لازمالاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


برچسب ها: رأی شماره523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده27 قانون کار ، حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آیین‎نامه‎ای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========