تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت .ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‎باشد.

رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت

23/10/1387                                          شماره87/786 ـ 801 
 
رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت  
     
     
         
تاریخ: 15/10/1387
          
شماره دادنامه: 657، 658
          
کلاسه پرونده: 87/786ـ801
         
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
         
شاکی: آقای علی انواری وآقای احمد صادقی.


         
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری.
         
مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/583 موضوع شکایت آقای داریوش کشـتکار رضائی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 962 مورخ 25/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب مواد 7 و 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 و رأی شماره 500 ـ 478 مورخ 27/9/1384 هیأت عمومی دیوان مبلغی که همه ماهه شاکی بابت فوقالعاده اضافه‌کاری دریافت مینموده و کسورات بازنشستگی از آن کسر میگردید، میبایست در تعیین پاداش پایان خدمت وی مورد محاسبه قرار گیرد و بر فرض عدم ذکر آن در آخرین حکم کارمند یاد شده موجب سلب حق قانونی وی نمیگردد. ضمن اینکه فوقالعادههای مورد اشاره در بند 3 آییننامه اجرائی قانون بودجه سال1380 که از جمع کل آخرین حکم صادره کسرمیشود از مواردی است که کسورات بازنشستگی آن در ایام اشتغال مورد محاسبه قرار نگرفته است و ارتباطی به فوقالعاده اضافه‌کاری مشمول قانون مارالذکر ندارد. لذا شکایت شاکی وارد بوده و حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی با احتساب اضافه کاری دریافتی در سال آخر خدمت به عنوان مبنای محاسبه میزان آن را صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 87/636 و 87/635 موضوع شکایت آقایان علی انواری و احمد صادقی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت فوقالعاده اضافه کاری، مسکن و ناهار بر مبنای کسور بازنشستگی به شرح دادنامههای شماره 924 و 919 مورخ 28/5/1387 چنین رأی صادرنموده‌است، نظر به اینکه فوقالعاده اضافه‌کار ساعتی و سایر مزایای غیرمستمر در زمره مزایای مستمر محسوب نمیشود علیهذا شکایت شاکی فاقد محمل قانونی و غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

 الف ـ تعارض در دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت میشود و به موجب ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب1379 نیز ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوقالعادههای مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی میباشد. نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر فوقالعاده اضافه کار بطور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوقالعاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است و دادنامه شماره 962 مورخ 25/10/1386 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی   


برچسب ها: رأی شماره‌های 657 ، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت .ملاک ‌احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می‎باشد. ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========