تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شكایت بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته پرداخت بیمه بیكاری(558) . ‌تاریخ 76.4.21 شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 52.76

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شكایت بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته پرداخت بیمه بیكاری(558)
‌نقل از شماره 15330 ـ 1376.7.23 روزنامه رسمی
‌شماره ـ هـ 52.76. 1376.5.2
‌تاریخ 76.4.21 شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 52.76
‌مرجع رسیدگی ـ هیأت عمومی دیوان عالی اداری
‌شاكی ـ سازمان تأمین اجتماعی
‌موضوع شكایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری.


‌مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 932.72 موضوع شكایت آقای ولی اله مردیوند چگینی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر‌بخواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه بیكاری، طی دادنامه شماره 1518 ـ 72.12.14 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به مندرجات و باالتفات‌بمندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینكه ستاد بازسازی مسكن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بوده كه مشمول مقررات قانون كار‌نمی‌باشد و بعلت عدم شمول قانون بیمه بیكاری طبق اعلام كتبی اداره كار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده یك‌قانون بیمه بیكاری كه كلیه مشمولین قانون تأمین كه تابع قوانین كار و كاركشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیكاری دانسته است و نظر به اینكه آقای‌ولی الله مردیوند چگینی دلیلی كه دال بر شمول قانون كار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذكوره اعتراض و شكایت به كیفیت‌مطروحه موجه نبوده، و حكم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 936.72 موضوع شكایت آقای اكبر كاكاوند بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر بخواسته بیمه بیكاری‌بشرح دادنامه شماره 90 ـ 75.3.31 چنین رأی صادر نموده است: شاكی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی‌محل پرداخته و پس از پایان كار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره كار قزوین مراجعه كرده و هیأت حل اختلاف بیمه بیكاری را تأیید‌نموده ولی سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق مذكور مخالفت می‌كند. با توجه به پاسخ تأمین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینكه ستاد بازسازی‌مسكن تحت نظر بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بوده و كاركنان مذكور طبق نامه 69.8.30 اداره كار ابهر مشمول قانون كار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری‌بیمه بیكاری مشارالیه بعلت عدم شمول قانون بیمه بیكاری مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه به رأی مورخ 72.5.6 هیأت حل اختلاف اداره كار قزوین كه‌استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیكاری تأیید كرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ 73.2.19 خود با اشاره به رأی مذكور آنرا مخالف‌با ماده یك قانون بیمه بیكاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون كار نسبت به كاركن ان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته ولی چون رأی‌صادره از هیأت حل اختلاف بر حقانیت شاكی نسبت به بیمه بیكاری طبق ماده 159 قانون كار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی‌اعتبار شدن رأی مذكور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رأی مذكور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رأی هیأت حل اختلاف تا زمان‌اعتبار آن می‌باشد. لذا بجهات مذكوره حكم به ورود شكایت صادر و اعلام می‌گردد.


‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشكیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


[
z]‌رأی هیأت


‌چون بصراحت ماده 4 قانون بیمه بیكاری مصوب 69.7.17 «‌بیمه شده بیكار با معرفی كتبی واحد كار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع‌خواهد شد»، دادنامه شماره 90ـ 75.3.31 شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا" متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در‌تبصره ماده فوق الذكر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود، این رأی باستناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 


برچسب ها: ‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شكایت بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته پرداخت بیمه بیكاری(558) . ‌تاریخ 76.4.21 شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 52.76 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========