تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت مراجع حل اختلاف وزارت كار در رسیدگی به شكایات كارگران‌شركتهای دولت . ‌تاریخ 71.6.28 شماره دادنامه 135 كلاسه پرونده 086.71 .

‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت مراجع حل اختلاف وزارت كار در رسیدگی به شكایات كارگران‌شركتهای دولتی (‌صفحه 74)
‌روزنامه رسمی شماره 14054 - 1372.3.22
‌شماره ه86.71. 1372.1.31
‌تاریخ 71.6.28 شماره دادنامه 135 كلاسه پرونده 086.71
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
‌شاكی: آقای نصیر برومند.
‌موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری.


‌مقدمه: الف - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 181.69 موضوع شكایت آقای نصیر برومند به طرفیت شركت سهامی جنگل شفارود به‌خواسته تقاضای احقاق حق و نقض حكم اخراج و اعاده به كار طی دادنامه شماره 62 - 70.2.8 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این كه رابطه‌استخدامی شاكی با شركت شفارود تابع قانون استخدام كشوری و مقررات استخدامی شركتهای دولتی نبوده و تابع قانون كار می‌باشد و شاكی نیز در‌اداره كار و امور اجتماعی شهرستان تالش اقدام به شكایت نموده كه در جریان رسیدگی می‌باشد فلذا نظر به مراتب فوق موضوع قابل طرح و رسیدگی در‌دیوان عدالت اداری نبوده و رأی به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. بدهی است پس از صدور رأی قطعی از مراجع مربوطه در وزارت كار چنانچه‌شاكی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام به شكایت نماید.


ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده كلاسه 190.69 موضوع شكایت آقای نبی‌الله درستكار به طرفیت مدیر عامل شركت سهامی جنگل شفارود‌به خواسته اعتراض به حكم مورخ 69.3.7 و تقاضای ابطال آن طی دادنامه شماره 144 - 70.2.18 چنین رأی صادر نموده است، اولاً - شركت‌سهامی شفارود وابسته به وزارت كشاورزی جزء شركتهای دولتی است و موید این امر نامه شماره 44.5178 - 65.12.11 و نیز نامه شماره 44.4461- 67.8.4 دفتر امور عمرانی و فنی سازمان امور اداری و استخدامی كشور است.

‌ثانیاً - نظر به این كه مطابق ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65.12.25 كلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و‌شهرداری‌ها و بانكها و... مشمول مقررات این قانون می‌باشند و با توجه به این مطلب كه شركت سهامی جنگل شفارود مشمول تبصره ماده 24 تلقی‌نمی‌گردد چه این كه مقررات انضباطی خاص خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح نرسانیده و نامه شماره 2115 وزیر‌محترم كشاورزی كه استفاده از آیین‌نامه اداری و استخدامی سابق را بلامانع اعلام نموده نمی‌تواند شركت را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌خارج نماید. و با عنایت به این كه در مورد صدور حكم اداری مورخ 69.3.7 ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل شركت سهامی جنگل شفارود مبنی بر‌بازخریدی شاكی رعایت اصول و موازین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نشده بلكه مستنداً به اساسنامه شركت و دستور مورخ 69.1.20‌مقام وزارت و ریاست محترم سازمان جنگلها و مراتع عمل شده است لهذا حكم صادره فوق مخدوش و حكم به ابطال آن صادر می‌گردد و رسیدگی به‌تخلفات منتسبه به شاكی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ارجاع می‌گردد و تا لحظه صدور رأی مقتضی از هیأت صالحه حالت‌استخدامی شاكی حالت اشتغال تقی می‌گردد.

 

[z]‌جلسه هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشكیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


[
z]‌رأی وحدت رویه


‌نظر به این كه خدمت در شركت دولتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شركتهای دولتی و خروج از قلمرو قانون كار نیست و‌كارگران شاغل در شركتهای دولتی با عنایت به ماده 3 مقررات استخدام شركتهای دولتی مصوب 1352.3.5 و نصوص مشابه دیگر و تعریف كارگر‌كماكان مشمول قانون كار می‌باشند و رسیدگی به شكایات استخدامی آنان به طرفیت كارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما قرارداد‌دادنامه شماره 62 مورخ 70.2.8 شعبه یازده دیوان كه مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

 


برچسب ها: ‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت مراجع حل اختلاف وزارت كار در رسیدگی به شكایات كارگران‌شركتهای دولت . ‌تاریخ 71.6.28 شماره دادنامه 135 كلاسه پرونده 086.71 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========