تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه همکاری . تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1554 کلاسه پرونده: 86/251

تاریخ: 26/12/1386                               شماره دادنامه: 1554                              کلاسه پرونده: 86/251
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بابک شهبازی گیگلو.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.


مقدمه: الف-1- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/666 موضوع شکایت عزیز حیدری راد به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رأی 16/3/1386 هیأت حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با عنایت به آخرین پاسخ سازمان مشتکی
عنه و مد نظر قرار دادن اظهارات شاکی به شرح مضبوط در پرونده و اینکه سوابق طولانی کار خود را بیان نموده و سپس رابطه کاری وی قطعی شده و سایر اوضاع و احوال موجود به نظر میرسد خواسته موجه میباشد. ضمن نقض رأی اداره کار شایسته است با اهتمام و دقت نظر بیشتری در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع مجدداً رسیدگی و اظهار نظر شود. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/163 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی و حرفهای استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 شعبه نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 28/3/1385 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه 23 و 30 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 84/1415 و 84/935 موضوع شکایت علی دیناروند و بابک شهبازی گیگلو به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رأی مورخ 16/3/1383 و رأی شماره 2467 مورخ 17/9/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار شمال شرقی تهران به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 2/12/1384 و 861 مورخ 21/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، ... علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میدارد در این حد که پرونده در هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار با حضور خواهان مورد رسیدگی قرار گیرد سپس هیأت همعرض با تدقیق لازم اصدار رأی فرمایند. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده  کلاسه 85/143 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان کار و آموزش فنی حرفهای استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1983 مـورخ 2/12/1384 شعبه 23 بـه شرح دادنامه شماره 173 مورخ 18/2/1385 تقاضای تجدیدنظر را خارج از مهلت مقرر قانونی دانسته و رأی به رد درخواست صادر نموده است. ب-3- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان کار و آموزش فنی و حرفهای استان تهران نسبت به رأی شماره 861 مورخ21/12/1384 شعبه سیام دیوان به شرح دادنامه شماره 534 مورخ 26/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، تعیین محل خدمت کارگر با کارفرماست، تجدیدنظرخواه نخست برای کار در پارس آبادمغان استخدام شده و با زوال احتیاج کارفرما به کار تجدیدنظر خوانده در دفتر مرکزی شرکت در تهران وی مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس آباد میباشد و با خودداری او از بازگشت به محل کار تعیین شده از سوی کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاری خود میباشد از سوئی دلیلی بر مغایرت رأی شماره 2467-3/9/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران با مقررات قانونی و محتویات پرونده اقامه نگردیده است از این رو و با احراز ورود تجدیدنظر خواهی و با نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.


رأی هیأت عمومی


اولاً، با توجه به مفاد دادنامه
های فوقالذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 534-26/4/1385 شعبه دهم تجدیدنظر با سایر دادنامههای مذکور محرز به نظر میرسد. ثانیاً، علاوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس آبادمغان به کار گمارده شدهاند، اساساً با تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتاً پایان فعالیت آن شرکت و فقد هر گونه شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس آبادمغان رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار که به تجویز ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوده است و دادنامه شماره 534 مورخ 26/4/1385 شعبه دهم تجدیدنظر که اعتراض شاکی را نسبت به آن رأی وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./


                                                   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                                   معاون قضائی دیوان عدالت اداری
                                                     رهبرپور

 


برچسب ها: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه همکاری . تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1554 کلاسه پرونده: 86/251 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========