تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت (به حکم ماده188 قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بوده‎اند و کارفرمای آنان طبق ماده148 قانون مزبور مکلف به بیمه‌کردن شاکیان و پرداخت حق‌بیمه ایام‌خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده‎اند. )

۱۳۸۸/۴/۹

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت

شماره هـ/88/227

 

 

 

 

 

       تاریخ: 31/3/1388          
       شماره دادنامه: 281
          
       کلاسه پرونده: 88/227
       مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی:
آقای احمد کرمی.
       موضوع شكایت و خواسته:
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 دیوان عدالت اداری.
       مقدمه:
الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1295موضوع شکایت آقای احمد کرمی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 1935 مورخ 29/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خوانده اعلام کرده است، شاکی از تاریخ 10/7/1363 تا 1/1/1365 در سمت نگهبان در این سازمان بکار اشتغال داشته و با توجه به اینکه سازمان صنایع و معادن استان تهران یک سازمان دولتی بوده و قرارداد ایشان به صورت خرید خدمت بوده است در قوانین و مقررات استخدام کشوری هیچگونه تکلیفی برای سازمان در بیمه نمودن افرادی که به صورت قرارداد خرید خدمت بکار اشتغال داشتهاند، پیشبینی نگردیده بود. با توجه به دفاعیات اداره خوانده شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1408 موضوع شکایت آقای رضا مرندی به طرفیت 1ـ سازمان صنایع و معادن استان تهران 2ـ سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته واریز 5 سال و 4 ماه حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 2110 مورخ 26/12/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه وزارت صنایع و معادن استان تهران به عنوان یکی از طرفهای شکایت در لایحه دفاعیه خود که به شماره 2324 مورخ 15/11/1387 به ثبت رسیده به اشتغال شاکی از تاریخ 28/8/1361 لغایت 24/12/1362 و از تاریخ 25/6/1363 لغایت 1/1/1365 اذعان نموده‌است و کارفرما طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر میباشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاویر قرارداد همکاری واریز سه سال و 9 ماه حق بیمه معوقه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع و معادن استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رأی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه83/1244 موضوع شکایت آقای اسماعیل کاشانی به طرفیت اداره کل صنایع استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 687 مورخ 24/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیـرموثر اداره خوانده به شـرح لایحه ثبت‌شده به شماره 2689 مـورخ 20/8/1383 نظر به اینکه اشتغال و همکاری مشارالیه با اداره طرف شکایت محرز میباشد، کارفرما طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر میباشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست تقدیمی از جمله تصاویر قرارداد همکاری و مفاد آن که دلالت بر ضرورت پرداخت حق بیمه دارد، شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه صادر و اعلام میدارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ محتویات پروندههای‌فوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره‌کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به‌کار شدهاند و به حکم ماده188 قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بودهاند و کارفرمای آنان طبق ماده148 قانون مزبور مکلف به بیمه‌کردن شاکیان و پرداخت حق‌بیمه ایام‌خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بودهاند. بنابراین دادنامه شماره 687 مورخ 24/5/1384 شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره 2110 مورخ 26/12/1387 شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


برچسب ها: رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت (به حکم ماده188 قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص ، مشمول قانون کار بوده‎اند و کارفرمای آنان طبق ماده148 قانون مزبور مکلف به بیمه‌کردن شاکیان و پرداخت حق‌بیمه ایام‌خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده‎اند. ) ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========