تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری


عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری
انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند و از طریق ارائه کالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل گرفرآیند رشد و شکوفایی جامعه شوند. در این جا واژه تهدید به معنای عام آن بکار گرفته می شود یعنی کلیه عوامل اعم از عوامل خارجی (محیطی سازمان) و عوامل سازمانی (داخلی) که کارایی و اثربخشی و در نهایت موجودیت سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهد.
 مفهوم سلامت
سلامت به معنی بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است. بروز یک بیماری جدی ممکن است به آسیب دیدگی جبران ناپذیر ارگانیسم، یا حتی به مرگ آن منتهی شود. از سوی دیگر، فارغ بودن از بیماری نیز بدان معنا نیست که ارگانیسم بهینه عمل می کند زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه و کارکردهای خویش عمل نکند. از اینرو، در قلمروهای پزشکی و بهداشت روانی، مفهوم سلامت کامل یا سلامت مثبت مورد توجه قرار گرفته است.
در حالت سلامت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه، به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد. قریب به این مفهوم، خویابی (یا تحقق ذات) است که در روان درمانی و آموزش روابط انسانی بدان اشاره می شود. به زعم مزلو (1954)، خودیابی، میل رسیدن به حد کمالی است که شخص شکوفا شده ، فعلیت می یابد. هر دو مفهوم سلامت مثبت و خودیابی، جذابیت ویژه ای در قلمرو علوم رفتاری پیدا کرده اند.
حال سوال این است که آبا می توان مفهوم سلامت را که مربوط به موجودات زنده است، در مورد سازمانها بکار برد؟ مایلز معتقد است که صرفنظر از مشکلاتی که (ارگانیسم پنداری سازمان) و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند، رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.
تعریف فساد اداری
الف) اقدامات ماموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا رد قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر انجام می پذیرد:
-نقض قوانین و مقررات وضوابط اداری
-تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
-تعبیر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- خودداری، کندکاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل یا تسریه غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب) اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر در قبال پرداخت مال به مأموران دولت که به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غبر صحیح انجام می پذیرد.
عوامل موثر بر نقض قوانین و مقررات :
الف) عوامل سازمانی      ب) عوامل فرهنگی و اجتماعی    ج)عوامل سیاسی        د) عوامل اقتصادی
عوامل سازمانی
1.    عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام ادری
2.    عدم ثبات در مدیریت ها
3.    عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان
4.    عدم وجد نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها
5.    ناکارآمدی و ضعف نظام اداری
6.    باند بازی
7.    انحصار در فعالیتهای اداری
8.    ضعف دانش و تخصص مدیران
عوامل فرهنگی و اجتماعی
   1 .ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی
2. سطح پایین اخلاقیات در جامعه
3.قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای
4.رواج مادی گرایی
عوامل سیاسی
1.    میزان آزادیهای سیاسی
2.    میزان ثبات ساسی
3.    نحوه تقسیم قدرت سیاسی
4.    وجود گروههای فشار
5.    عدم وجود جریانهای اطلاع رسانی مستقل
عوامل اقتصادی
1.    درآمد ناکافی کارکنان
2.    توزیع ناعادلانه درآمدها
3.    نا کارآمدی نظام تأمین اجتماعی
4.    کم بودن درآمدکارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی
مشکلات ساختار اداری و عوامل موثر بر ناهنجاری اداری ایران
یکی از راههای حل بحران عوامل تهدید کننده ساختار اداری کشورهای جهان سوم که به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوانسالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت فساد و مخاطره اداری را بدنبال داشته است واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از این فعالیتها است.
ما غیر از پیوستن به سازمانهای چهانی (بانک جهانی- صند.ق بین المللی پول- و سازمان تجارت جهانی) راهی نداریم. علل اینکه چرا دولتها در سراسر منطقه در بخش اقتصادی و تولیدی حضور انحصاری و تام و تمام دارند در چهار علت که خود نیز مشکلاتی را ایجاد می کند دارد:
1.    میراث تاریخی توأم با ترس و چالشهای درونی و خطرات درونی
2.    ناسیونالیسم، تلاشهای گسترده و عمومی برای رهایی از قدرتهای کهن و سابقه دار استعماری و کسب استقلال و خود مختاری اقتصادی
3.    عدم ثبات منطقه ای، حضور اسراییل به عنوان عامل بی ثباتی و حضو امریکا در افغانستان
4.    نفت و ساختار اقتصادی تک محصولی
عوامل موثر در ناهنچاریهای اداری در ایران
1.    تقلیدی بودن ساختار های سازمانی، تشکیلاتی و مدیریت
الگوی اولیه سازمانها تقلیدی از کشورهای پیشرفته و صنعتی بوده است و خود دارای ساختار اصیل برای سازمانها و مدیریت جامعه نیستند. ساختار باید با اوضاع و احوال و شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی هر کشور متناسب و هماهنگ باشد.
2.    بازدهی کم و ناموثر بودن نظام اداری
میزان اثربخشی و بازدهی نظام اداری جهان سوم نسبت به سایر کشورهای پیشرفته در سطح نازلی بوده است.
کمبود کادر متخصص، ناشی از ضعف سیستم عالی است که قادر نیست پاسخگوی جامعه در حال رشد باشد:
       -دانشگاهها از جهت رشته های درسی متناسب با نوع نیازهای جامعه برنامه ریزی نشده اند.

-         مطالب مطرح شده در دانشگاهها با آنچه عملاً در سازمانها انجام می گیرد بسیار متفاوت است.
-         روحیه کسب مدرک در دانشگاهها غالب تر از روحیه کسب دانش است.
-         جایگزینی و انتصاب افراد در سازمانها کمتر بر اساس رشته تحصیلی و تخصص آنان و بیشتر بر اساس روابط انجام می گیرد
3.    جایگزینی هدفهای فردی به جای اهداف عمومی، از امکانات و منابع سازمان برای نیل به اهداف شخصی بهره می گیرند.
4.    نظام نا شایستگی در مدیریت نیروی انسانی
سازمانها در انتصاب و ارتقا پایبند ضوابط و مقررات نبوده و عواملی از قبیل خویشاوندی و آشتایی، توصیه مقامات ذی نفوذ، وابستگی به مراتب عالی سازمان و روابط شخصی اساس استخدام قرار می گیرد.
5.    فساد اداری
انحراف از شیوه های قانونی انجام وظایف و هر گونه استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی که به صورت پرداختهای اندک به مأموران جز برای تسهیل اجرای قوانین و تسریع امور ظاهر می گردد.
6.    فرهنگ سخن گویی بجای عمل، قوانین و مقرراتی وضع می شوند که در آغاز مشخص است هیچ گاه به اجرا در نخواهند آمد. بجای آنکه افراد سخت بکوشند و کار کنند شعار سختکوشی سر داده می شود.
7.    مهار گسیختگی بوروکراسی ها، سازمانهایی که باید در خدمت جامعه باشند جامعه را به خدمت خود می گیرند.
8.    تشکلهای غیر رسمی در سازمان، هم مذهب بودن، هم زبان بودن، هم شهری بودن، هم مسلک بودن و.... باعث گردیده تا افراد و اعضای سازمانها جایگاههای رسمی خود را فراموش و در قالب های غیر رسمی با هم ارتباط برقرار کنند.
روشهای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای اداری
-         مشارکت کارکنان
-         تدوین برنامه های جامع آموزشی برای آشنا سازی کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارتهای مورد نیاز
-         حمایت و تعهد عمیق رهبری سیاسی
-         بکارگیری سیستم های انگیزشی در اثر تغییر
-         اصلاح اداری باید مبتنی بر نگرشها و دیدگاههای سیتمی باشد.
راهکارهای مبارزه با فساد ادرای
الف) راهکارهای سازمانی
-         کاستن از حجم تصدیهای دولت و خصوصی سازی
-         کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها
-         شایست سالاری در عزل و نصب ها
-         اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاههای دولتی
-         مشارکت کارکنان در اداره امور
-         ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی
-         برگزاری دوره های آموزهای مقابله با فساد ادرای
ب) راهکارهای فرهنگی و اجتماعی
- ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری
- آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی
چ) راهکارهای سیاسی
- تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مثل مطبوعات، احزاب و سازمانهای غیر دولتی
- سیایت زدایی نظام اداری
-تقویت دموکراسی در جامعه
- تقویت استقلال دستگاه قضایی
د) راهکارهای اقتصادی
- اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها
- متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد

-         کوچک کردن دولت
-         حذف انحصارات اقتصادی
-         حذف یارانه ها
عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری
عوامل بیرونی (سازمانی)
1.    عدم تفکیک پستهای سیاسی از پستهای اجرایی، که فاقد شایسته سالاری و تخصص و طی سلسله مراتب اداری است.
2.    فقدان نظام انتصابها بر اساس شایستگی
3.    عدم وجود سیستم ارزشیابی عملکردی واحدهای اداری و سیستم پاسخگویی
4.    عدم وجود ارتباط ارگانیک و تعریف شده بین سازمانها و نهادهای کشور،  علت وجودی و موفقیت هر سازمان به تأمین نیازمندیهای سایر سازمانها و در نهایت رضایت خاطر آنها بستگی دارد.
5.    عدم وجود توجیه منطقی حیات بعضی از سازمانها، تنها منافع مدیران و کارکنان است که سازمان را نگه می دارد نه ضرورت و نیاز واقعی به آن سازمان
6.    استخدام مادام العمر
عوامل درونی تهدید کننده نظام اداری (متغیرهای مدیریتی)
الف) برنامه ریزی   ب) سازماندهی   ج) کنترل و نظارت    د) مدیریت منابع انسانی   مدیریت (رهبری)   و)فرهنگ سازمانی
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به توسعه منابع انسانی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.  پایان سخن اینکه مبارزه با فساد مستلزم یک برنامه ریزی دقیق جهتا شناسایی همه جانبه است. برای این منظور پیشنهاد می شود یک گروه تحقیق با تخصص های اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، حقوق و مالی تشکیل شود و به بررسی همه جانبه ریشه های بروز فساد مالی و اداری بپردازد و راههای علمی مبارزه با آنرا مشخص نماید.          
منابع:برچسب ها: عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========