تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - ارسال آئین نامه اجرائی تسری مزایای كاركنان رسمی به قراردادی ماده 4 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی

ارسال آئین نامه اجرائی تسری مزایای كاركنان رسمی به قراردادی ماده 4 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
    
  موضوع : ارسال آئین نامه اجرائی تسری مزایای كاركنان رسمی به قراردادی ماده 4  آئین نامه استخدامی
  اداره كل تامین اجتماعی استان ....................
  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان .............
با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)
    پیرو دستور اداری شماره  74182/2010  مورخ 6/8/85  و در اجرای مصوبات شماره  90447/1100 مورخ 13/9/85  و  26/12/85  هیأت محترم مدیره و بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از خدمات نیروهای قراردادی ماده  4  آئین نامه استخدامی بپیوست یك جلد آئین نامه اجرائی نحوه تسری مزایای مستخدمین رسمی به مستخدمین قراردادی موصوف و یكبرگ فرمت جدید قرارداد ماده  4  ارسال می‌گردد . مقتضی است نسبت به اجرای مفاد آئین نامه مذكور از تاریخ 1/1/86  درخصوص كلیه كاركنان یاد شده با استفاده از فرمت جدید قرارداد اقدام لازم بعمل آورند . شایان ذكر است كاركنانیكه بصورت موقت و بجایگزینی كاركنان شاغل برای مدت معین اشتغال بكار یافته و یا می‌یابند ( موضوع دستور اداری شماره 83269/2010  مورخ 27/8/85 ) . مشمول اجرای ، مفاد آئین نامه فوق الاشعار نخواهند بود .
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران ، معاونین اداری و مالی ، رؤسا و كارشناسان ارشد امور اداری ادارات كل و مدیریت های درمان استانها خواهند بود .
 
اكبر عباسی ملكی
 معاون اداری و مالی
 
آئین نامه نحوه تسری مزایای مستخدمین رسمی به مستخدمین قراردادی ماده  4  آئین نامه استخدامی
عنوان
فصل اول : كلیات
تعاریف
فصل دوم : ورود به خدمت سازمان و انتصابات
فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمین
فصل چهارم : امور رفاهی
فصل پنجم : حقوق استخدامی و تكالیف عمومی مستخدمین
فصل ششم : مقررات مختلف
آئین نامه اجرائی نحوه تسری مزایای مستخدمین رسمی به مستخدمین
قراردادی ماده  4  آئین نامه استخدامی
 
فصل اول : كلیات
الف : تعاریف :
استخدام موقت : پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام خدمت غیرمستمر ، تمام وقت برای مدت معین كه به موجب حكم قراردادی در یكی از پستهای موقت سازمانی منصوب می‌گردد .
قرارداد : فرم رسمی و عمومی است كه برای استخدام موقت و تمام وقت به امضاء رئیس سازمان یا مقام مجاز از سوی او به كار برده می‌شود كه در آن مشخصات فرد ، محل خدمت ، مشخصات پست موقت ، مدت قرارداد ، شرایط كار ، میزان مرخصی و اقلام قابل پرداخت مستمر ماهیانه و شرایط فسخ و یا تمدید قرارداد و سایر موارد حسب ضرورت طبق ضوابط و دستورالعملهایی كه به تصویب هیات مدیره رسیده است ، درج می‌گردد.
مستخدم : فردی است كه جهت انجام كار مشخص و معین برای مدت محدود به خدمت سازمان پذیرفته می‌شود .
پست سازمانی : عبارت است از سلسله وظایف ، مسئولیتها و اختیاراتی كه طبق مقررات و موازین قانونی به مستخدم اختصاص می‌یابد .
شغل : مجموعه ای از وظایف و مسئولیتهای مستمر و مرتبط و مشخص است كه از لحاظ نوع و سطح كار مشابه و مساوی اند و به عنوان كار واحد شناخته می‌شوند . با این ترتیب شغل ، واحد و اساس شناخت مجموع پستهایی است كه از لحاظ نوع و سطح وظایف و شرایط احراز مساوی و مشابه باشند .
انتصاب : گماردن مستخدم جدید یا یكی از شاغلان قبلی به یكی از پستهای سازمانی تا ارتقاء ارجاع سطح شغلی بالاتر به مستخدم براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل ، تنزل ، ارجاع سطح شغلی پائین تر به مستخدم براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل ، تطبیق ، مطابقت وضع كاركنان سازمان با ضوابط آئین نامه استخدامی .
انتقال : تغییر محل جغرافیای خدمت كاركنان با حكم رسمی در واحدهای سازمان .
ماموریت : عبارت است از محول شدن وظیفه ای موقت با اعزام برای مدت مشخص بخارج از محل خدمت اصلی جهت انجام وظیفه ای خاص به غیر از وظایف اصلی یا اعزام به سایر موسسات ، دستگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی و بالعكس در چارچوب مقررات سازمان .
ب : كلیات :
ماده 1 ـ كلیه مستخدمین قراردادی ماده 4  آئین نامه استخدامی كه در واحدهای تابعه سازمان اشتغال بكار دارند و یا در آینده در قالب فرمت مذكور به خدمت قرادادی سازمان پذیرفته می‌شوند مشمول اجرای این دستورالعمل خواهند بود .
تبصره 1 : مستخدم موقت كسی است كه بموجب قرارداد برای مدت معین و كار مشخص استخدام می‌شود .
تبصره 2 : استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت و سایر دستگاههابعنوان مستخدم قراردادی ماده  4 ممنوع می‌باشد .
 
فصل دوم : ورود به خدمت سازمان و انتصابات
ماده 2 ـ استخدام قراردادی داوطلبان از طریق برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه و در موارد خاص با مصوبات هیات مدیره حسب نیازها واحدها صورت می   پذیرد .
ماده 3 ـ دواطلبان استخدامی در سازمان علاوه بر پذیرش در آزمون و مصاحبه و یا دارا بودن مصوبات هیات مدیره باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف ) نداشتن كمتر از 18 سال سن .
ب ) تابعیت ایران و متدین به یكی از ادیان رسمی كشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران .
ج ) انجام خدمت زیر پرچم و یا ارائه معافیت قانونی در صورت مشمول بودن .
د ) نداشتن محكومیت جزایی مؤثر .
هـ ) عدم محكومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر .
و ) داشتن صحت مزاج و توانایی انجام كار مربوطه
ز ) عدم دارا بودن شرایط بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی بهنگام انعقاد قرارداد .
ماده 4 ـ گروه ورودی مستخدمین قراردادی حسب مدرك تحصیلی كه به اعتبار آن به خدمت سازمان پذیرفته می‌شوند و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل سازمان در اولین طبقه گروه شغلی مربوطه تعیین می گردد .
ماده 5 ـ انتصاب مستخدمین قراردادی به پستهای ثابت سازمانی در چارچوب جدول شرایط احراز عمومی و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل در قالب دستورالعملهای ادره پس از گذشت 2  سال از اشتغال بكار آنان در سازمان در قالب ماده 4  با پیشنهاد واحد محل خدمت و پس از طرح در كمیته انتصابات میسر خواهد بود .
فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمین
ماده 6 ـ برقراری حقوق ومزایای مستخدمین قراردادی از قبیل حقوق مبناء فوق العاده‌های شغل ، فوق العاده جذب ، فوق العاده ویژه ، كمك عائله مندی ، اولاد ، اضافه كار ، فوق العاده های ماده 39  قانون استخدم كشوری ،حق اشعه ، فوق العاده های قابل اعطاء به كارشناسان فرابری داده ها ، گزینش، حراست ، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كارانه موقت در بدو بكارگیری براساس حقوق مبناء گروه ورودی مدرك تحصیلی تعیین می‌گردد .
ماده 7 ـ مستخدمین قراردادی براساس مقررات مندرج در طرح ارزشیابی سالیانه مستخدمین و اصلاحات بعدی آن از افزایش سنواتی سالانه بمیزان 3 ، 4 و یا 5 درصد حسب ضوابط مربوطه و همچنین فوق العاده شغل تشویقی برخوردار خواهند شد .
تبصره 1 : برقراری افزایش سنواتی بابت عوامل ایثارگری ( درصد جانبازی و مدت دمت در جبهه های نبرد حق علیه باطل ) و همچنین افزایش سنواتی عضویت فعال در بسیج از تاریخ انعقاد قرارداد اولیه با سازمان در قالب ماده 4  بلامانع خواهند بود .
تبصره 2 : برقراری افزایش سنواتی مدت خدمت سربازی به مأخذ حقوق مبنای گروه ورودی و پس از پذیرش آن بعنوان خدمت قابل قبول در سازمان میسر خواهد بود .
ماده 8 ـ ارتقاء گروه استحقاقی مستخدمین قراردادی پس از سپری شده مدت 2 سال از اشتغال بكار آنان در قالب قرارداد ماده 4 حسب شرایط مندرج در جدول شرایط احراز عمومی قانون نظام هماهنگ و با رعایت مفاد ماده 17 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل صورت خواهد پذیرفت .
تبصره 1 : پذیرش سوابق خدمت وظیفه عمومی ، طرح لایحه نیروی انسانی ، خدمات قانونی ( ضریب K ) و سابقه خدمت غیر سازمانی مستخدمین قراردادی پس از گذشت 2 سال از اشتغال بكار آنان در قالب قرارداد ماده 4 آئین نامه استخدامی میسر خواهد بود .
تبصره 2 : ارتقاء گروه بابت خدمات برجسته و امتیازات حاصله از ارزشیابی سالیانه با رعایت دستورالعمل ارزشیابی سالیانه مستخدمین و اصلاحات بعدی آن از تاریخ استحقاق و ارتقاء گروه ایثارگری از تاریخ انعقاد قرارداد اولیه در قالب ماده 4  قابل اعطاء خواهد بود .
تبصره 3 : اعطای گروه ارفاقی بابت خدمت در بسیج در مورد مستخدمین قراردادی با رعایت بخشنامه شماره   53400/41/2  مورخ 27/12/75  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و پس از اتمام 2 سال از اشتغال بكار در قالب قرارداد ماده 4  میسر می‌باشد .
ماده 9 : ماموریت اداری مستخدمین قراردادی تابع ضوابط و مقرراتی است كه درخصوص مستخدمین رسمی قابل اجرا می باشد.
ماده 10 ـ مستخدمین قراردادی به شرح ذیل می‌توانند از تسهیلات آموزشی همانند مستخدمین رسمی برخوردار گردند :
الف ـ ماموریت آموزشی پاره وقت : مستخدمین موصوف از بدو اشتغال بكار بصورت قراردادی ماده 4  می‌توانند از ماموریت آموزشی با رعایت سایر ضوابط و دستورالعملهای مربوطه استفاده نمایند .
ب ـ ماموریت آموزشی تمام وقت : استفاده از ماموریت آموزشی تمام وقت در مورد مستخدمین قراردادی ماده 4  منوط به دارا بودن 3  سال سابقه كار در سازمان در قالب قرارداد مذكور و رعایت سایر ضوابط و دستورالعملهای صادره در این زمینه خواهد بود .
ج ـ مرخصی تحصیلی : در مورد مستخدمین قراردادی كه امكان استفاده از ماموریت آموزشی پاره وقت و یا تمام وقت را براساس شرایط فوق ندارند ، در صورت دارا بودن حداقل 3 سابقه خدت در سازمان در قالب قرارداد مذكور می توانند با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوطه و پس از تائید معاونت اداری و مالی سازمان از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند .
ماده 11 ـ استفاده از ماموریت ورزشی مستخدمین قراردادی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مستخدمین رسمی خواهد بود .
ماده 12 ـ سنوات خدمت كاركنان قراردادی در پایان هر سال حسب قرارداد منعقده قابل بازخرید می‌باشد .
فصل چهارم : امور رفاهی
ماده 13 : فوق العاده كمك هزینه مسكن مستخدمین قراردادی همانند مستخدمین رسمی (آزمایشی) از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه ( ماده 4 ) برقرار و پرداخت گردد .
تبصره : كاركنان موصوف در مناطق محروم همانند كاركنانی رسمی از فوق العاده كمك هزینه مسكن نقاط محروم برابر دستورالعمل و ضوابط مربوطه برخوردار خواهند شد .
ماده 14 ـ مدت مرخصی استحقاقی مستخدمین قراردادی همانند مستخدمین رسمی (آزمایشی) بمدت 5/2 روز در ماه تعیین گردیده است .
تبصره 1 : حداكثر مدت مرخصی قابل ذخیره در طول مدت خدمت بمیزان 60  روز خواهد بود .
تبصره 2 : در صورت تبدیل وضعیت استخدامی این قبیل مستخدمین به آزمایشی در آینده مدت ذخیره مرخصی استحقاقی موضوع تبصره یك قابل انتقال می‌باشد .
تبصره 3 : در صورت لغو قرارداد مستخدمین موصوف ، بازخرید مرخصی آنان طبق ضوابط تعیین شده مستخدمین رسمی بلامانع می‌باشد .
تبصره 4 : بازخرید مرخصی تعیین شده جهت نقاط محروم و همچنین مشاغل خاص همانند مستخدمین رسمی حسب دستورالعملهای مربوطه جهت مستخدمین قراردادی میسر خواهند بود .
تبصره 5 : سایر ضوابط مورد عمل درخصوص نحوه استفاده و نحوه محاسبه مرخصی استحقاقی رسمی در مورد مستخدمین قراردادی نیز ملاك عمل خواهد بود .
ماده 15 ـ حداكثر مدت مرخصی بدون استفاده از حقوق مستخدمین قرارداد ماده 4  كماكان بمیزان هر سال 12  روز (  هر ماه یكروز ) خواهد بود .
تبصره 1 : در صورت نیاز مستخدمین قراردادی به مرخصی بمیزان بیش از مدت مندرج در ماده 16  این دستورالعمل ، حسب ضرورت و پیشنهاد واحد محل خدمت و با صدور مجوز از سوی اداره كل امور اداری قرارداد منعقده حداكثر بمیزان حدفاصل قرارداد منعقده ( كمتر از یكسال ) از سوی ادارات كل و یا مدیریتهای درمان استانها قابل تعلیق خواهد بود .
تبصره 2 : مدت مرخصی بدون استفاده از حقوق و مدت تعلیق قرارداد به هیچ وجه جزو سوابق خدمتی كاركنان قراردادی محسوب نمی گردد و در صورت پرداخت حق بیمه مربوطه بعنوان سابقه بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی تلقی خواهد شد .
ماده 16  ـ استفاده از معذوریت اعم از عادی ، صعب العلاج و زایمان همانند مستخدمین رسمی و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه جهت مستخدمین قراردادی ماده 4  میسر می‌باشد .
ماده 17 ـ تهیه لباس كار متناسب با محیط كار و وظایف مستخدمین قراردادی ماده 4  در صورت تشخیص سازمان و همچنین پرداخت هزینه سوخت و تعمیرات موتور سیكلت به مستخدمین در عناوین نامه رسان و مامور ابلاغ و فوق العاده هزینه ماشین شویی و پنچرگیری در عناوین شغلی راننده تابع ضوابط و شرایط تعیین شده جهت مستخدمین رسمی خواهد بود .
ماده 18 ـ پرداخت فوق العاده پركیس ، یارانه مهدكودك، حق شیر ، استفاده از سرویس ایاب و ذهاب ، رستوران ، وام مسكن ، وام كارگشائی و وام ضروری به مستخدمین قراردادی ماده 4  آئین نامه استخدامی تابع ضوابط تعیین شده جهت مستخدمین رسمی خواهد بود .
فصل پنجم : حقوق استخدامی و تكالیف عمومی مستخدمین
ماده 19 ـ مستخدمین قراردادی ماده 4  با یكماه اعلام قبلی و پذیرش از سوی واحد مربوطه می‌توانند از خدمت در سازمان مستعفی گردند . بدیهی است در صورت عدم اعلام پاسخ از سوی واحد مربوطه ، مستخدم قراردادی پس از انقضای مهلت تعیین شده مستعفی تلقی می‌گردد .
ماده 20 ـ بازنشستگی مستخدمین قراردادی تابع ضوابط و مقررات ناظر بر مستخدمین رسمی خواهد بود .
ماده 21 ـ ساعات موظف كار و ساعات اضافه كاری و ایام تعطیل تابع شرایط و ضوابطی می‌باشد كه درخصوص مستخدمین رسمی قابل اجرا خواهد بود .
ماده 22 ـ اشتغال بكار مستخدمین قراردادی در غیر ساعات اداری در سایر دستگاهها منوط به اخذ مجوز از بالاترین مقام سازمان خواهد بود .
ماده 23 ـ انعقاد قرارداد ماده 4 براساس ماده 3  آئین نامه استخدامی سازمان و تبصره های مربوطه صورت می‌پذیرد و هیچگونه تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد كرد و مقررات آن خارج از شمول قانون كار می‌باشد .
ماده 24 ـ تغییر عنوان شغلی كاركنان قراردادی منوط به انتصاب آنان بعنوان شغلی دیگر بطور همزمان خواهد بود .
فصل ششم : مقررات مختلف
ماده 25 ـ كلیه مواردی كه در این دستورالعمل پیش بینی نگردیده تابع ضوابط و مقررات و دستورالعملهایی خواهد بود كه از طریق سازمان تنظیم و ابلاغ گردیده و یا می‌گردد .
ماده 26 ـ این آئین نامه در 26  ماده و 15 تبصره تهیه گردیده كه از تاریخ تصویب هیأت مدیره  قابل اجراخواهد بود .
 
   
   
    

برچسب ها: ارسال آئین نامه اجرائی تسری مزایای كاركنان رسمی به قراردادی ماده 4 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========