تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایرجنگلی كشور ( مصوب 16/12/1371 هیات وزیران)

آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایرجنگلی كشور ( مصوب 16/12/1371 هیات وزیران)
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 16/12/1371 بنابه پیشنهاد شماره 7767/71/10/و مورخ 28/10/1371 وزرات جهاد سازندگی وبه استناد ماده (3) قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگل كشورمصوب 1371، آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها براساس تعریف مصرح درفصل اول قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است كه ازطریق سازمان جنگل ها ومراتع كشور اقدام می نماید .

ماده 2 - دربرگ تشخیص ، خصوصیات منابع ملی ازحیث وضع طبیعی وتعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی ، نسق زارعی ، محل وقوع ، حدود ومساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها باستعلام ازمراجع ذی ربط ذكر می شود وهرگاه درمرز منطقه مورد بازدید كوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تامحل منابع ومستثنیات آن ازهرحیث مشخص باشد .

ادارات ثبت اسناد وكشاورزی وسایر مراجع موظفند اطلاعات لازم رادراختیار مامورین سازمان جنگل ها ومراتع كشور قرار دهند.

ماده 3 – مامور بازدید كننده منطقه باید ازمنطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید ودرصورت عدم امكان ، كروكی تهیه نموده وتحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید واگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده تاریخ احداث ودلایل آن رادربرگ بازدید بنویسد وبااظهار نظر به واحد كه او را مامور رسیدگی نموده تسلیم كند.

تبصره 1 – آگهی موضوع ماده (29 ) قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی ، علاوه بر روزنامه محلی باید جداگانه تكثیر شود وبه وسیله ماموران انتظامی برای اطلاع اهالی درمعابر واماكن عمومی محل وقوع رتبه الصاق گردد. درآگهی باید محل قبول اعتراضات ونتیجه عدم اعتراض قید شود. ماموران انتظامی موظفند ظرف یك هفته آگهی راالصاق كرده ومراتب رابه صورت كتبی به مرجع ارسال كننده آگهی اعلام كنند.

تبصره 2- درآگهی باید نام وموقعیت رتبه ودرصورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاك های اصلی وفرعی بخش ثبتی ، حدود ومساحت كل محدوده مورد تشخیبص باتعیین مساحت مستثنیات ومنابع ملی قید شود.

تبصره 3 – نسبت به هرمنطقه نزدیك ترین محلی كه روزنامه درآن جا منتشر می شود روزنامه محلی محسوب می شود.

ماده 4 – چنانچه ظرف شش ماه ازتاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یاالصاق آن درمعابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذی ربط درسازمان جنگل ها ومراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد واملاك محل اعلام نماید تا مطابق ماده (2) قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی كشور وماده (39) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع و ماده (13) آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص ، سند مالكیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ( بانمایندگی وزارت جهاد سازندگی) صادر گردد .

تبصره 1- مبداء مهلت قانونی اعتراض ، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه كثیر الانتشار خواهد بود . هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف باروز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود.

تبصره 2 – سازمان جنگل ها ومراتع كشور مطابق ماده (29) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع كشور درانجام مقرارت ثبتی وصدور سند مالكیت جهت منابع ملی مورد تشخیص به جز حقوقی كه به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد ازپرداخت كلیه هزینه های ثبتی اعم ازحق الثبت وهزینه مقدمات وغیره معاف می باشد .

ماده 5 – اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی ومستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها براساس مقررات قانونی تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگل ها ومراتع مصوب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد .

ماده 6 – ترتیب وصول وثبت اعتراضات ، تشكیل جلسات ونحوه رسیدگی هیات ها وپرداخت حق الزحمه اعضا وهمكاران هیات كه علاوه بر وظایف محول شده ، خارج ازوقت اداری همكاری می نمایند ونحوه وصول وتامین هزینه های مربو ط مطابق آیین نامه ای است كه به استناد تبصره (6) قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد .

ماده 7- تامین وتدارك امكانات تجهیزات ولوازم وابزار كار مورد نیاز هیات های مقرر در قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع ( 56 ) قانون جنگل ها ومراتع برعهده سازمان جنگل ها ومراتع كشور می باشد .

ماده 8 – درمواردی كه تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده ( 2) قانون ملی شدن جنگل ها براساس مقرارت مربوط و ماده (56 ) اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد:

الف –درصورتی كه به اجرای مقرارت ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد وموضوع دركمیسیون مقرر درماده (56) مورد رسیدگی واقع نشده باشد ، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیات مقرر درماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل ها ومراتع ارجاع می شود.

ب – چنانچه به اجرای مقرارت ماده (56) اعتراض نشده باشد پس ازانقضای مهلت مقرر در ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع حسب تقاضای سازمان جنگل ها ومراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

ماده 9 – پس از صدور رای هیات ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56 ) قانون جنگل ها ومراتع چنانچه  درمحدوده منابع ملی شده تصرفات غیرمجاز وجود داشته باشد بااعلام واحد ذی ربط درسازمان جنگل ها ومراتع كشور قوای انتظامی به استناد تبصره (4) قانون تهیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنكل ها ومراتع مكلف به خلع ید ازتصرفات مذكور خواهند بود.

تبصره – درمورد خلع ازتصرفات غیرمجاز درمنابع ملی قطعیت یافته قبل ازتاریخ 16/12/1365 ازطریق مراجع قضایی اقدام می شود .

ماده 10 – دراجرای این آیین نامه وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، وزارت كشاورزی وسایر مراجع ذی ربط مكلف به انجام همكاری های لازم باوزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگل ها ومراتع كشور ) می باشند.

ماده 11 – سازمان برنامه وبودجه مكلف است بنابر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون رااعم از خرید ماشین آلات ، تجهیزات وامكانات وتامین نیروی انسانی مورد نیاز ، هرساله تامین ودربودجه عمومی كشور منظور نماید .
 
معاون اول رییس جمهور

 

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========