تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آئین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای فرعی

آئین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای فرعی

عنوان قانون    :     آئین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای فرعی
تاریخ تصویب    :     1378/4/5
متن قانون    :    
     آئین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای فرعی

فصل اول-کلیات وتعاریف
ماده1-عملیات مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران وشرکت های تابع که دراین آئین نامه شرکت نامیده می شود باتوجه به قانون محاسبات عمومی قانون تجارت آئین نامه معاملات دولتی واساسنامه شرکت طبق مقرارات مندرج دراین آئین نامه انجام میشود.

ماده2-نمونه اسنادکه برای ثبت دریافت ها وپرداخت ها مورد استفاده قرارمیگیرد وهمچنین مدارک ودفاتر و روش طبقه بندی و نگهداری حسابها و تهیه و تنظیم اسنادودفاتر وصورت های مالی شرکت براساس قانون تجارت دستورالعمل ابلاغی ازجانب وزارت اموراقتصادودارائی واصول وموازین پذیرفته شده حسابداری درچارچوب سیستم تعهدی می باشدکه طی دستورالعمل جداگانه ای به مورداجراءگذاشته خواهدشد.

ماده3-بودجه عبارتست ازبرنامه مالی شرکت برای یکسال مالی وحاوی پیش بینی درآمدها وسایرمنابع تامین اعتباروبرآورد هزینه هاوسایرپرداخت هابرای انجام عملیات دردوره مذکورمی باشدکه نیل به اهداف شرکت را امکان پذیر می سازد و ازسه قسمت تشکیل میشود:
1-بودجه جاری شرکت عبارتست ازپیش بینی درآمدهاوبرآوردهزینه هابرای انجام فعالیت های جاری در یک دوره مالی
2- بودجه سرمایه ای شركت عبارتست از پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری و اجرای طرح های عمرانی در یك دوره مالی
3- بودجه سایر منابع عبارتست از منابعی كه تحت عنوان اعتبارات عمرانی ملی و استانی ، كمك دولت ، وام و... در بودجه شركت منظور می گردد.

ماده4- اعتبار عبارتست از مبلغی كه برای مصرف معینی در بودجه شركت پیش بینی و به تصویب می رسد.

ماده5- در آمد شركت عبارت است از درآمدهایی كه در قبال واگذاری زمین انجام خدمات آماده سازی و نیز واگذاری حق انتفاع و یا ارائه خدمت و سایر فعالیت هایی كه در شركت به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه خود مجاز به انجام آنها هستند عاید شركت می گردد.

ماده6- سایر منابع تامین اعتبار شركت عبارت است از منابع كه شركت تحت عنوان كمك دولت ، كمك سایر شركت ها ، وام ، استفاده از ذخایر ، كاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه های مربوط هستند.
 تبصره: منظور زا سرمایه در گردش مذكور در این ماده مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری می باشد.

ماده7- كمك بلاعوض موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران بین شركت مذكور و شركت های تابع و همچنین بین شركت های تابع با یكدیگر با تصویب مجامع ذیربط حسب مورد در بودجه مربوط منظور خواهد شد.

ماده8- سال مالی شركت یك سال شمسی است كه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد.

ماده9- تشخیص عبارتست از تعیین و انتخاب كالا و یا خدمات و سایر پرداخت هایی كه تحصیل یا انجام آنها نیل به هدف و برنامه های مصوب شركت ضروری است.

ماده10- تامین اعتبار عبارتست از اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده11- تعهد عبارتست از ایجاد دین بر ذمه شركت ناشی از:
1- تحویل كالا یا انجام دادن خدمت
2- اجرای قراردادهایی كه با رعایت قوانین ومقررات منعقد شده باشد.
3- اجرای احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح
4- ذخایری كه در پایان هر سال برطبق موازین مربوطه در نظر گرفته می شود.

ماده12- تسجیل عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك مثبته.

ماده13- اجازه پرداخت عبارتست از مجوزی كه كتبا به وسیله رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت و یا مقامات مجاز از طرف وی برای تادیه تعهدات و سایر پرداخت ها از محل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.

ماده14- هزینه عبارتست از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده شده در قبال انجام تعهد طبق مقررات مربوطه بطور قطعی، همچنین استهلاك دارایی های ثابت شركت و نیز هزینه مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول و سایر هزینه هایی كه برابر قوانین و مقررات ایجاد می گردد از جمله هزینه های موضوعی این ماده تلقی می شود.

ماده 15- هزینه های جاری شركت عبارت از هزینه هایی هست كه صرف انجام فعالیتهای جاری شركت میشود(عملیاتی) و نیز عملیات غیر عملیاتی كه با فعالیتهای اصلی موضوع شركت ارتباط مستقیم ندارد.

ماده 16- مصارف سرمایه ای عبارت از پرداختهایی هست كه برای اجرای طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری و یا ایجادو افزایش دارایی های ثابت انجام میشود.

ماده 17- تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است كه از طرف شركت برای انجام برخی از هزینه ها از محل اعتبارات مصوب در اختیار امور اداری و شركت های تابع و كارپردازان و یا متصدیان پرداخت قرار میگردد.

ماده 18- علی الحساب وجهی است كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوطه برای ادای قسمتی از تعهد پرداخت میگردد.

ماده 19- پیش پرداخت وجهی است كه از محل اعتبارات مربوطه طبقمقررات قبل از انجام تعهد براساس احكام یا قراردادها به ذینفع پرداخت میشود.

ماده 20- سپرده-وجه الضمان و مانند آن وجوهی است كه طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شركت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قرارداداهای مربوط بوده و مادام كه در اختیار شركت میباشد تصرف در آن ممنوع است.

ماده 21- معاون اداری و مالی مدیر عامل كه به موجب حكم مدیر عامل به این سمت منصوب میشود علاوه بروظایف سازمانی و اختیارات و مسؤلیتهای تفویض شده از جانب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت را نیز عهده دار خواهد بود.

ماده 22- ذیحساب شركت به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشور منصوب میشودو انجام وظایف مشروح زیر را بر عهده دارد:
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی طبق قانون و ضوابط و مقررات و آئین نامه های شركت و صحت و سلامت آن
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادر
4- نگهداری حساب موجودی اموال دولتی و نظارت بر اموال مذكور
5- شمارش و انبار گردانی موجودی ها در مواقع لزوم و در پایان هر سال مالی با حضور نماینده حسابرس و بازرس قانونی شركت
6- حفظ و نگهداری اسناد مالكیت اموال منقول و غیر منقول و ضمانت نامه ها و اوراق بهادر متعلق به شركت
7-
سایر وظایفی كه به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه به عهده وی واگذار میشود.

تبصره 1: ذیحساب زیر نظر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت وظایف خود را انجام میدهد ومسولیت امور مالی شركت را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره 2:چنانچه اختیارات و مسئولیتهای ذیحسابی در شركت به معاون اداری و مالی محول شود اختیارات و مسئولیتهای مالی و معاملات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل كه به وی تفویض شده است ازاو سلب میگردد.
ماده 23- عامل ذیحساب ماموری هست كه از بین مستخدمین ثابت و رسمی واجد صلاحیت شركت به سمت منصوب میشود و از انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده 22 آئین نامه توسط ذیحساب به او محول میشود.

ماده 24- امین اموال ماموری است كه از بین كارمنان رسمی واجد صلاحیت شركت با موافقت ذیحساب و به موجب حكم شركت به این سمت منصوب میگردد ومسولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی كه در حكم وجه نقد هست به عهده او واگذار میشود در مورد شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسولیتهای امین اموال میبایستی بر اساس آئین نامه موضوع ماده 34 قانون محاسبات عمومی اقدام گردد.

ماده 25- كارپرداز ماموری هست كه از بین كاركنان رشمی واجد صلاحیت شركت به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارك كالاها و خدما ت مورد نیا ز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام مینماید.
تبصره :در صورت عدم وجود كادمند ثابت واجد صلاحیت میتوان بطور موقت از كاركنان قردادی واجد شصرایط استفاده نمود.

فصل دوم - اجرای بودجه
بخش 1- در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار

ماده 26- پیش بینی در آمد و سایر منابع تا مین اعتبار در بودجه شركت مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و وصول بایستی براساس قوانین و مقررات و نیز اساسنامه شركت و آئین نامه های مربوط انجام شود مسولیت حصول صحیح و به موقع در آمدها در هر شركت به عهده مدیر عامل همان شركت میباشد.

ماده 27- وجوهی كه از محل در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه شركت وصول میشود بایستی به حساب بانك دریافت در آمد مفتوحه از جانب خزانه واریز گردد شركت مكلف است ترتیب لازم را برای استفاده از وجوه مذكور درحدود بودجه مصوب فراهم آورد.
ماده 28- وجوهی كه شركت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت مینماید باید به حساب بانك در یافت وجوه سپرده مخصوصی كه از طرف خرانه و یا نمایندگی خزانه افتتاح میگردد واریز شود حساب مذكور بدون حق برداشت بوده و وجوه واریزی درآن در آخر هر ماه به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و یا نمایندگی خزانه منتقل میشود شركت میبایستی فهرست مشخصات سپرده ها را به خزانه و یا نمایندگی خزانه اعلام نماید.
فصل دوم- اجرای بودجه
بخش 1- درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده 26- پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه شركت مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و وصول آن بایستی بر اساس قوانین انجام شود مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها در هر شركت به عهده مدیر عامل همان شركت می باشد .
ماده 27- وجوهی كه از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه شركت وصول می شود بایستی به حساب بانك دریافت درآمد مفتوحه از جانب خزانه و یا نمایندگی خزانه واریز گردد شركت مكلف است ترتیب لازم را برای استفاده از وجوه مذكور در حدود بودجه مصوب فراهم آورد .
ماده 28-وجوهی كه شركت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید باید به حیاب بانك دریافت وجوه سپرده مخصوصی كه از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه افتتاح می گردد واریز شود . حساب مذكور بدون حق برداشت بوده و وجوه واریزی درآن در آخر هر ماه به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و یا نمایندگی خزانه منتقل می شود . شركت می بایستی فهرست مشخصات سپرده ها را به خزانه و یا نمایندگی خزانه اعلام نماید .
تبصره 1- رد وجوه سپرده از طریق دریافت تنخواه گردان رد وجوه سپرده صورت می گیرد به همین منظور از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حساب بانك رد وجوه سپرده افتتاح می گردد كه وجوه تنخواه گردان در آن واریز و استرداد سپرده از این محل انجام می شود.
تبصره 2- نحوه دریافت و استرداد سپرده و افتتاح حساب های بانكی موضوع این ماده بایستی بر اساس آئین نامه نحوه اجرای ماده 42 قانون محاسبات عمومی كشور انجام شود .
ماده 29- تقسیط بدهی اشخاص به شركت و یا دادن مهلت به بدهكاران مذبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره شركت شهركهای صنعتی ایران مجاز می باشد . در صورت لزوم تمام یا قسمتی از این اختیار به هیأت مدیره شركت های تابع قابل تفویض می باشد .
ماده 30- وجوهی كه بودن مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی ، اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد مربوط باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شركت و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از مل درآمد شركت مسترد شود .
تبصره : به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تادیه تادیه تعلق نمی گیرد .
بخش 2- هزینه ها و سایر پرداخت ها
ماده 31- وحود اعتبار در بودجه شركت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی ایجاد نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خودی خود به عمل آید .
ماده 32- پرداخت هزینه ها به ترتیب پس ار طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد .
ماده 33-اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس هیأت مدیره عامل و مسئولت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد.
تبصره 1- ختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط كلاً و یا بعضاً قابل تفیض خواهد بود لكن در هیچ مورد سلب اختیار و مسئولیت از تفویض كننده نخواهد نمود .
تبصره 2- در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و ذیحساب واحد و نیز تفویض اختیارات و مسئولیت های رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به ذیحساب و یا كاركنان تحت نظر او محاز نخواهد بود .
ماده 34- بمنظور ایحاد تسهیل در پرداخت هزینه های شركت وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان پرداخت به ترتیب زیر واگذار می گردد :
1- به واحد تداركاتی شركت تا میزان پرداخت های یكماه
2- به واحدهای مستقر در خارج از محل استقرار ذیحساب كه دارای عامل ذیحساب هستند تا میزان ده درصد اعتبار هر یك از طرح ها و پروژه های عمرانی مورد عمل
3- به مأمور خرید برای خریدهای جزئی حداكثر سه ملیون ریال
4- به مأمور پرداخت حقوق و مزایای كارگران در مواردی كه انجام آن از طریق حساب های بانكی مقدور نباشد برای هر بار تا معادل جمع مبلغ خالص لیست یا اسناد حقوق و مزایای ماهانه
دریافت كنندگان تنخواه گردان مكلفند اسناد هزینه های انجام شده را به امور مالی تحویل و مجدداً وجه لازم معادل اسناد ارائه شده را دریافت نمایند مانده تنخواه گردان در كلیه موارد در پایان سال مالی و در مورد بند (4) پس از هر پرداخت بایستی شركت واریز گردد .
تبصره 1- در مواقع ضروری كه تندخواه گردان واگذاری به هر یك از مراجع موضوع بندهای (1) و (2) این ماده جهت انجم ورد خاص كفایت نكند می توان با تشخیص رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شركت و یا مقام مجاز از طرف او تنخواه گردان موقت وگذار نمود این تنخواه گردان پس از انجام معامله واریز می گردد.
تبصره 2- تنخواه گردان موضوع بندهای (1) و (2) این ماده می بایستی به حساب بانكی مفتوحه از جانب خزانه و یا نمایندگی خزانه بنام تنخواه گردان پرداخت واریز گردد و پرداخت در حدود اختیارات تفویض شده از محل آن صورت گیرد .
تبصره 3- نوع تضمین دارنده تنخواه گردان توسط مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او تعیین خواهد شد .
ماده 35- در مواردی كه بازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود. پیش پرداخت در موارد زیر قابل پرداخت است .
1- وجوهی كه طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش پرداخت تادیه شود .
2- وجوهی كه بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت می گردد .
3- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات و نظایر آن برای مدت یكسال .
4- وجوهی كه برای خرید كالا یا كار قبل از تحویل مورد معامله پرداخت خواهد شد .
5- سایر وجوهی كه طبق مقررات خاص بایستی به صورت پیش پرداخت تادیه شود.
پیش پرداخت یند (1) به ترتیبی كه در قرارداد مشخص شده و پیش پرداخت بندهای (2و3و4 ) پس از تحویل كالا یا كار و پیش پرداخت موضوع بند (5) به صورتی كه در مقررات مربوط پیش بینی شده بایستی واریز یا تصفیه گردد .
ماده 36- در مواردی كه ینا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا عدم پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 37- اعتبار منظور در بودجه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است و برای آن مقدار از هزینه هائی كه تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند ذخیره مناسب در حیاب ها منظور می گردد . این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده قابل پرداخت است .
ماده 38- پرداخت ها می بایستی منحصراً از طریق حساب های بانكی مجاز انجام شود . گواهی بانك دایر بر :
1- انتقال وجه به ذینفع
2- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب می گردد .
ماده 39-اعتباراتی كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك برای عملیات جاری شركت منظور می شود به موجب حواله و در خواست وجه مقامات مجاز شركت با رعایت مقررات مربوط از خزانه قابل دریافت می باشد .
تبصره : شركت مكلف است حداكثر ظرف یكماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نماید .
ماده 40- پرداخت كمك و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه شركت جز در مواردی كه به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشد ممنوع است .
ماده 41- اعتبارات طرح های عمرانی ملی و یا استانی شركت اعم از انتفاعی و یا غیر انتفاعی و مطالعات از نظر مقررات مالی و معاملات مفاد قانون محاسبات عمومی و سابر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد . این اعتبارات تا آخر سال مالی تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه مصرف نشده هر سال بایستی حداكثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشته داده شود .
تبصره : تعهدات ایجاد شده و پرداخت نشده در حدود اعتبار مصوب از محل اعتبار سال بعد و یا ردیف تعهدات منظور در بودجه هر سال قابل پرداخت می باشد .
ماده 42- برای شركت از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانك های دولتی كه از طرف بانك مذكور نمایندگی داشته باشند به تعداد موردنیاز حساب های بانكی افتتاح خواهد شد استفاده از حساب های مزبور با امضاء مشترك یا مقامات مذكور در اساسنامه و ذیحساب شركت یا مقام مجاز از طرف او با معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خوهد آمد .

فصل سوم – نظارت مالی
ماده 43- شركت شهرك های صنعتی ایران ئارای یك واحد حسابرسی داخلی خواهد بود كه نظارت بر حسن انجام امور مالی شركت های تابع را بع عهده خواهد داشت .

فصل چهارم – تنظیم حساب و تهیه صورت های مالی
ماده 44 – شركت مكلف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امومر اقتصادی و دارائی ارسال نماید .
ماده 45- شركت مكلف است صورتحساب دریافت و پرداخت طرح های عمرانی (‌اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را مطابق دستورالعمل تهیه و تنظیم حسال ها كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزرات امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید .
ماده 46- در مواقعی كه سمت ذیحساب تغییر كند و یا به هر عنوان این سمت از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مكلفند حداكثر ظرف یكماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعمل مربوط ، سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس تحویل و نحول نمایند این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده وتحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد .
تبصره : در مواردی كه ذیحساب از تحویل ابواب جمعی استنكاف نماید یا به هر علتی شركت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با جضور نماینده دیوان محاسبات كشور و نماینده وزرات امور اقتصادی و دارای با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد .
ماده 47- مجمع عمومی شركت های تابع می بایستی ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی ) شركت را كه از طرف حسابرس منتخب مجمع عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته گزارش حسابرسی را همواره داشته باشد رسیدگی و تصویب نمایند .
ماده 48- هیأت مدیره شركت مكلف است پس از پایان سال مالی حداكثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب مجمع عمومی تسلیم نماید .
ماده 49- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم كربوط از طرف هیأت مدیره به حسابرس منتخب مجمع عمومی جداكثر تا دو ماه با ارائه دلایل توجیهی كه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است .
ماده50- در صورتی كه پس از تشكیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد هیأت مدیره شركت موظف است در مهلتی كه تعیین می شود نسبت به رفع ایرادات و اشكالات اقدام نموده و مجدداً ترتیب تشكیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهد در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شركت باید حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب مجمع عمومی مربوط رسیده باشد.
ماده 51 – شركت مكلف است پس از تصویب ترازنامه و حسال سود و زیان شركت توسط مجمع عمومی جداكثر ظرف یكماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهد . تخلف از اجرای این ماده در حكم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود .
تبصره : شركت مكلف است در صورتی كه تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل به تصویب مجمع عمومی مربوط ترسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی كه به حسابرس منتخب مجمع ارائه داده است مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را كه به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظز در بایحه بودجه كل كشور برای شركت پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت اممور اقتصادی و دارایی بطور علی الحساب پرداخت نماید .

فصل پنجم – اموال
ماده 52- شركت از نظر حفظ و حراست ، انتقال اموال منقول و غیر منقول بین شركت و سایر دستگاه های اجرایی تابع مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومی كشور و آئین نامه اموال دولتی و از لحاظ خرید و قروش تابع آیین نامه معاملات شركت می باشد و حساب اموال بر اساس دستورالعمل تهیه و تنظیم حساب ها موضوع ماده 2 این آئین نامه نگهداری خواهد شد .

فصل ششم – مقررات متفرقه
ماده 53- شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی كه اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شركت بشود .
تبصره : افزایش سرمایه شركت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد .
ماده 54- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی دارایی ها و بدهی هایارزی شركت درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذكور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی » منظور گردد . در صورتی كه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهكار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره : در صورتی كه مانده حساب ذخیره تعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شركت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شركت می باشد .
ماده 55- كسری حاصل در ابواب جمعی كاركنانی كه وظائف صاحب جمع نقدی و جنسی شركت به انها محول می شود باید به نرخ تاریخ ایجاد كسری (‌ارزش جایگزینی ) تقویم و بعد از تنظیم صورت مجلس و اظهار نظر رئیس واحد مربوطه و مدیر عامل شركت جهت تعیین نحوه تسویه به هیأت مدیره گزارش شود .
ماده 56- حقوقی كه بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرادادها برای شركت ایجاد می شود جز در موارد احكام قطعی محاكم دادگستری كه لازم الجرا می باشد كلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر اینكه به تشخیص مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره قبل از صدور حكم قطعی محرز شده باشد كه تخلف از شرایط ، بر اثر حوادثی صورت پذیرفته كه از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است .
ماده 57- وجوهی كه توسط شركت طبق مقررات و قوانین به موجب قراردادها تحت عنوان ودیعه اجاره ، حق اشتراك آب ، برق ، تلفن ، تلفكس ، گاز و غیره به مؤسسات دسگر پرداخت می شود مشمول مقررات و قراردادهای مربوط به خود می باشد .
ماده 58- بودجه شركت برای هر دوره مالی بایستی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های دولت و نیز برنامه ها و سیاست های كلی و منابع و مصارف شركت در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصیلی تهیه و جهت تصویب در مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم گردد.
ماده 59- بودجه شركت پس از تصویب در مجمع عمومی جهت درج در بودجه كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود كه بعد از تصویب لایحه بودجه جهت اجرا به شركت ابلاغ خواهد شد .
ماده 60- تغییر ارقام بودجه با كسب نظر از سازمان برنامه و بودجه و با رعایت مقررات مربوط به اصلاح بودجه به مجمع ارائه می گردد شركت بایستی ضرب الاجل تعیین شده برای هر دوره مالی را مدنظر داشته باشد .
ماده 61- موارد پیش بینی نشده و هرگونه تغییر در مقررات این آئین نامه بنابه پیشنهاد هیأت مدیره شركت شهرك های صنهتی ایران و تصویب مجمع عمومی شركت مذكور به عمل خواهد آمد .
ماده 62 – كلیه مقررات این آئین نامه در شركت های تابع عیناً لازم الاجرا می باشد .
ماده 63- این آئین نامه در 63 ماده و 18 تبصره به استناد تفویض اختیار مورخ 18/5/77 مجمع عمومی شركت شهرك های صنعتی ایران در تاریخ 5/4/78 تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد .
برچسب ها: آئین نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای فرعی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========