تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آیین‌نامه موضوع ماده 74 قانون محاسبات عمومی كشور

آیین‌نامه موضوع ماده 74 قانون محاسبات عمومی كشور

بخشنامه شماره 1802 مورخ 3/7/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی -آیین‌نامه موضوع ماده (74) قانون محاسبات عمومی كشور
ماده 1 ـ نمایندگی خزانه در استان امور مربوط به دریافتهای دولت اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی و درآمد شركتهای دولتی و سپرده‌ها و سایر دریافتهای دولت در سطح استان و نیز دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری و پرداخت درخواست وجه ذیحسابیها و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حسابهای بانكی دولتی در استان را با رعایت مقررات زیر نظر مدیر كل امور اقتصادی و دارایی براساس این آیین‌نامه انجام خواهد داد.
ماده 2 ـ برای انواع درآمدها اعم از عمومی و اختصاصی منظور در بودجه كل كشور كه در سطح استان توسط مؤسسات دولتی مستقر در استان و دستگاههای اجرایی محلی و واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وصول می‌گردد به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی غیرقابل برداشت با رعایت مفاد ماده (124) قانون محاسبات عمومی كشور با درخواست خزانه‌دار كل كشور و یا مقام مجاز از طرف او نزد شعبه مركزی بانك ملی ایران در مركز استان و عندالزوم حسابهای رابط نزد شعب بانك ملی ایران و یا شعب سایر بانكها كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند برای نمایندگی خزانه افتتاح می‌شود، ترتیب و مواعد انتقال موجودی حسابهای رابط به حسابهای نمایندگی خزانه و همچنین موجودی حسابهای نمایندگی خزانه به حسابهای خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات مذكور در این ماده معین خواهد شد.
تبصره 1 ـ دستگاههای اجرایی و سایر واحدهای وصول كننده درآمدهای موضوع این ماده مكلفند كلیه درآمدهای خود را منحصراً به حسابهای بانكی موضوع این ماده واریز و در صورت نیاز به افتتاح حسابهای جدید مراتب را از طریق ذیحساب مربوط به نمایندگی خزانه اعلام دارند.
تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع ماده (38) قانون محاسبات عمومی كشور نیز مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 3 ـ درآمدهای اختصاصی واحدهای تابعه دستگاههای مذكور در این ماده در خارج‌از مراكز استانها نیز به حساب مربوط كه در مركز استان افتتاح شده است واریز و حواله خواهد شد.
ماده 3 ـ در مواردی كه وجوه وصولی براساس مقررات قانونی قابل استرداد به ذینفع باشد وجه قابل استرداد از محل موجودی حساب تمركز وجوه درآمد مربوط با امضاء مقامات مجاز نمایندگی خزانه به حساب خاصی تحت عنوان رد وجوه اضافه دریافتی كه به همین منظور بادرخواست خزانه‌داری كل برای نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز خواهد شد تا در اجرای مقررات به ذینفع مسترد گردد. دستورالعمل موضوع این تبصره توسط خزانه ابلاغ می‌گردد.
ماده 4 ـ نمایندگی خزانه مكلف است حساب درآمدهای وصولی را به تفكیك انواع حسابهای بانكی و منابع درآمد نگاهداری نماید.
ماده 5 ـ ذیحسابان دستگاههای اجرایی مستقر در استان مكلفند فهرست اقلام واریزی به حسابهای نمایندگی خزانه را با تفكیك انواع درآمد در چهار نسخه تهیه و سه نسخه آن را به‌نمایندگی خزانه ارائه نمایند. نمایندگی خزانه پس از رسیدگی فهرستهای مذكور و تطبیق آن بادفاتر حسابهای مربوط در صورت انطباق هر سه نسخه را گواهی نموده و دو نسخه آن را به‌ذیحسابی اعاده نماید و در غیراینصورت مراتب را برای رفع اشكال به ذیحسابی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده 6 ـ نمایندگی خزانه در هر ماه برای انواع درآمدهای وصولی انتقال یافته به خزانه موضوع ماده (12) این آیین‌نامه فهرست اقلام واریزی را به تفكیك انواع درآمد و به ترتیبی كه خزانه معین می‌نماید در چهار نسخه تنظیم و سه نسخه آن را برای تأیید به خزانه ارسال می‌دارد.
خزانه فرمهای مذكور را رسیدگی و اعداد و ارقام مندرج در آنها را با دفاتر مربوط تطبیق و درصورت تأیید گواهی و دو نسخه از آن را به نمایندگی خزانه اعاده و در صورت وجود مغایرت مراتب را برای رفع اشكال به نمایندگی خزانه اعلام می‌نماید.
ماده 7 ـ نمایندگی خزانه اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی را براساس مصوبات كمیته تخصیص اعتبار مركز و استان به دستگاههای اجرایی و ذیحسابان و سایر مراجع ذیربط ابلاغ می‌نماید.
تبصره ـ اعتبارات تخصیص یافته مؤسسات دولتی مستقر در استان براساس مصوبات كمیته تخصیص اعتبار مركز به نمایندگی خزانه در استان نیز ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداختهای جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی برای نمایندگی خزانه حساب لازم تحت عنوان تنخواه‌گردان استان نزد شعبه مركزی بانك ملی ایران در مركز استان و عنداللزوم حسابهای دیگری برای پرداختهای نمایندگی مذكور به درخواست خزانه‌دار كل كشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح می‌شود.
استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات اداره كل امور اقتصادی و دارایی مربوط و مسئولین نمایندگی خزانه كه كارمند رسمی باشند به معرفی خزانه‌دار كل كشور خواهد بود. كلیه مكاتباتی كه موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای نمایندگی خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات و مسئولین مجاز مذكور در این ماده صادر شود.
ماده9 ـحذف
ماده 10 ـ نمایندگی خزانه حداقل در پایان هر ماه به میزان پرداختهای انجام شده به ذیحسابیها با استفاده از فرم مخصوصی كه حاوی اطلاعات مورد لزوم خزانه در مورد پرداختهای مذكور می‌باشد با امضای معاون امور هزینه و رئیس نمایندگی خزانه و یا در غیاب او شخصی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به انجام این امر می‌باشد از خزانه تقاضای وجه می‌نماید.
خزانه نیز حداكثر ظرف مدت یك هفته معادل اقلام مورد قبول وجه لازم را به حساب تنخواه‌گردان استان واریز می‌نماید.
ماده 11 ـ برای دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مستقر در استان و همچنین واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در استان كه تابع نظام بودجه استانی نمی‌باشند توسط نمایندگی خزانه در استان و براساس درخواست ذیحساب مربوط به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی برای پرداختهای مربوط در شعب بانك ملی ایران افتتاح می‌گردد.
استفاده از حسابهای مزبور با امضاء مشترك ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یك نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ افتتاح حسابهای موضوع این ماده در شعب سایر بانكها در صورتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارای نمایندگی باشند، با موافقت خزانه مجاز خواهد بود.
ماده 12 ـ به منظور تمركز وجوه سپرده‌های دریافتی ذیحسابیهای استان، براساس ماده (124) قانون محاسبات عمومی كشورحسابی تحت عنوان تمركز وجوه سپرده برای نمایندگی خزانه نزد شعبه مركزی بانك ملی ایران در استان افتتاح می‌گردد. موجودی حساب مذكوركه درحكم حساب تمركز وجوه سپرده خزانه (موضوع قسمت اخیر ماده (14) آیین‌نامه تمركز وجوه درآمد و سپرده به شماره 25811 مورخ 6/8/1366) خواهد بود با امضاهای مجاز نمایندگی خزانه به حساب خزانه منتقل و در دفاتر مربوط اعمال حساب خواهد شد.
ماده 13 ـ حسابهای تمركز وجوه سپرده دستگاههای اجرایی در استان موضوع مواد (14) و (19) “آیین‌نامه تمركز وجوه درآمد و سپرده به شماره 25811 مورخ 26/8/1366” توسط نمایندگیهای خزانه در استان افتتاح خواهد شد.
ماده 14 ـ به منظور تمركز وجوه درآمد شركتهای دولتی كه مركز آنها در استان می‌باشد به تعداد لازم حسابهای بانكی با رعایت مفاد ماده (124) قانون محاسبات عمومی كشور بادرخواست خزانه‌دار كل كشور و یا مقام مجاز از طرف او نزد شعبه مركزی بانك ملی ایران در مركز استان افتتاح می‌شود.
تبصره ـ در صورت نیاز به حسابهای رابط برای وصول درآمدهای شركتهای دولتی در مركز و یا سایر شهرستانهای استان به تعداد مورد نیاز حسابهای لازم در شعب بانك ملی ایران و یا شعب سایر بانكها كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح خواهد شد حسابهای رابط مذكور غیرقابل برداشت بوده و موجودی آنها به ترتیبی كه توسط مقامات مجاز مذكور در این ماده مشخص خواهد شد به حسابهای بانكی مربوط منتقل می‌شود.
ماده 15 ـ وجوه متمركز در حسابهای موضوع ماده (14) منحصراً با درخواست ذیحساب شركت توسط نمایندگی خزانه در حدود بودجه مصوب به حسابهای پرداخت شركت منتقل می‌شود.
ماده 16 ـ در صورتی كه شعب شركتهای دولتی در شهرستانها اعم از مركز استان و یا سایر شهرستانهای تابعه مجاز به استفاده از درآمدهای وصولی خود باشند به تعداد مورد نیاز حساب تمركز وجوه و همچنین حسابهای رابط به ترتیب مذكور در ماده (14) این آیین‌نامه افتتاح خواهد شد.
موجودی حسابهای تمركز وجوه فوق تا مبلغی كه توسط ذیحساب شركت از نمایندگی خزانه درخواست می‌شود به تدریج حسب اعلام نیاز به حساب پرداخت شعبه شركت منتقل خواهد شد.
ماده 17 ـ نمایندگی خزانه مكلف است حساب ماهانه حاوی صورت دریافت و پرداخت و موجودیهای هر ماه را حداكثر تا پایان ماه بعد تهیه و به خزانه ارسال دارد حساب مذكور بایستی به تفكیك انواع حسابها با رعایت طبقه‌بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور و براساس دستورالعملی كه خزانه‌دار ابلاغ می‌نماید تنظیم گردد.
ماده 18 ـ نمایندگیهای خزانه موظفند اطلاعات مورد نیاز خزانه را در مواعد مقرر و به‌نحوی كه خزانه مشخص می‌نماید تهیه و ارسال و دستورالعملهای صادره توسط خزانه را دقیقاً رعایت نمایند.
به شرح متن اصلاح شده براساس بند «5» الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی كشور تبصره ماده (8) و ماده (9) حذف گردیده است.برچسب ها: آیین‌نامه موضوع ماده 74 قانون محاسبات عمومی كشور ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========