تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - بخشنامه شماره 55441/52 مورخ 31/5/1383 سازمان تأمین اجتماعی موضوع نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قرارد

بخشنامه شماره 55441/52 مورخ 31/5/1383 سازمان تأمین اجتماعی موضوع نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قرارد

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیكی (موضوع بند ”هـ“ از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعالیتهای فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در كشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانكاری در این زمینه، نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذكور به شرح زیر تعیین و مقرر می‌گردد:
الف- نحوه شناسایی قراردادهای فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات
شناخت قراردادهای فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با مطابقت شرح قرارداد با یكی از موضوعات زیر انجام می‌شود:
1- تولید، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمایش، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت‌افزارها و تجهیزات شبكه‌ها، وب‌گاه‌ها و نرم‌افزارها و ...
2- طراحی، نصب، پیاده‌سازی، راه‌اندازی و پشتیبانی آموزش شبكه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنت LAN، WAN و ... و فضاهای رایانه‌ای Site و به‌هنگام‌سازی اطّلاعات موجود در وب‌گاه‌ها
3- ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبكه‌ها، فضاهای رایانه‌ای، خرید، تحویل‌گیری و نگهداری سخت‌افزارها
4- تهیه طرحهای جامع فنّاوری اطّلاعات، طرحهای توجیهی (فنی - اقتصادی) كسب و كار، شناخت، طراحی، تدوین، بهینه‌سازی و اصلاح روشها، سیستمها و ساختارهای سازمانی
5- شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی سیستمهای نرم‌افزاری كاربرد تجاری و كاربرد خاص و نصب، راه‌اندازی، آموزش و پیاده‌سازی و پشتیبانی سیستمها و روشهای دستی و سیستمهای نرم‌افزاری
6- تولید و ارایه پشتیبانی در زمینه‌های مختلف نرم‌افزاری، راهبری و عملیاتی سیستمها، سایتها، بانكهای اطّلاعاتی، سیستمهای عامل و نرم‌افزارهای پایه (شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، فروش، پیاده‌سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها)
7- ارایه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی، خرید و اجرای طرحهای سخت‌افزار، نرم‌افزاری، انتخاب پیمانكار، انتخاب محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تحویل‌گیری محصولات و همچنین ارایه خدمات RFP
8- ارایه خدمات رایانه‌ای شامل اجاره سخت‌افزار، نرم‌افزار، فضاهای رایانه‌ای، تولید محتوای الكترونیكی
9- مشاوره خرید، نصب، راه‌اندازی و برنامه‌ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارایه خدمات فنی در این زمینه
10- تأمین و ارایه خدمات ISP، Internet و آموزش در زمینه‌های مختلف فنّاوری اطّلاعات
11- جمع‌آوری، پالایش و تغذیه اطّلاعات و ارایه خدمات مرتبط با اطّلاعات Data Entry (ورود، اصلاح، پردازش‌، بازسازی، ویرایش و داده‌آمایی)
ب- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات
اشخاص حقوقی
1- در مواردی كه پیمانكار مذكور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می‌باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس مأخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه كاركنان آنان بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها، مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. چنان‌چه لیست و حق بیمه كاركنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد. در صورت ارایه تعهدنامه به بخشنامه 2/14 جدید در آمد مبنی بر ارایه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می‌باید مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.
2- در مورد پیمانكارانی كه لیست و حق بیمه كاركنان خود را نداده‌اند، باید در اسرع وقت از دفاتر آنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول، و سپس مفاصاحساب صادر گردد.
3-  در مواردی كه پیمانكار مذكور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارایه دفاتر خودداری نماید، ضرورتی به استعلام درصد مكانیكی و غیر مكانیكی كاركرد از واگذارنده كار نبوده و قراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مكانیكی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماده (2) مصوبه مورخ 24/10/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی به مأخذ (7%) به اضافه بیمه بیكاری مربوطه محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. بدیهی است چنان‌چه پیمانكار، وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد، باید از بدهی كه به ترتیب فوق محاسبه می‌گردد، كسر شود.
اشخاص حقیقی
1- در مواردی كه پیمانكار، كار موضوع قرارداد را رأساً و به تنهایی انجام دهد و به طور كلی از نیروی انسانی دیگر استفاده ننماید، مشمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده كار (كارفرما) می‌باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه حساب كند.
2- در مواردی كه پیمانكار برای انجام كار، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده نماید، می‌باید حق بیمه كاركنان قرارداد به مأخذ (7%) ناخالص كاركرد محاسبه و به‌اضافه بیمه بیكاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران كل، معاونین بیمه‌ای، رئیس و كارشناسان ارشد درآمد استان و رئیس، معاون بیمه‌ای و مسئولین درآمد شعب می‌باشند.

    

 

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========