تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - تصویب نامه در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی ، شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1/3/1378 ، ذ

تصویب نامه در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1/3/1378
سازمان اموراداری و استخدامی كشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 22/2/1378 بنابه پیشنهاد شماره 9954/20/1 مورخ 25/6/1377سازمان امور اداری و استخدامی كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیرتصویب نمود:
1-     آن دسته از دستگاه های دولتی كه بر اساس تصویب نامه شماره 17598مورخ 23/3/1362و با رعایت ضوابط از خدمات كاركنان خرید خدمت استفاده می كنند و به خدمتشان نیاز دارند مكلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت اقتصادی آن ها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری كه درقوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 52282/ت 664 مصوب 15/6/1368هیات وزیران هستند، لیكن مدت خدمت آن ها به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.
2-     ادامه خدمت آن دسته از كاركنان خرید خدمت كه در مشاغل كارگری موضوع بخشنامه شماره 9/1301مورخ 6/6/1364و بند 3 ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 3030/42مورخ 10/5/1371سازمان اموراداری و استخدامی كشور اشتغال دارند، مطابق مقررات قانون كار خواهد بود.
3-     دستگاه های مشمول این تصویب نامه مكلفند قراردادهای آن دسته از كاركنان خرید خدمت را كه بدون كسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اندیا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند یك این تصویب نامه را نمی پذیرد، حداكثر تا پایان موعد مقرر موضوع بند یك لغو نموده و بر اساس مقررات با آن ها رفتار نماید.
4-     سازمان اموراداری و استخدامی كشور مكلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط،ت سهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم كاركنانی كه از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید.
5-     در صورتی كه مجموع دریافتی كاركنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان كمتر باشد دستگاه های یادشده ازمحل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می كند و هرگونه افزایش بعدی كه بر اساس مقدمات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاك كامل، از مبلغ مزبور كسر می شود.
6-      قرارداد خرید خدمت افرادی كه بر اساس تصویب نامه 17598مورخ 22/3/1362 به استخدام درآمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت كه به هرحال بیش از 6 ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است.
7-     از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هرگونه به كارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت عناوین مشابه ممنوع است.
8-     كسانی كه در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهایی خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همكاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آن ها، در طول اجرا طرح یا پس از اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همكاری و فسق قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.
9-     سازمان برنامه و بودجه همكاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورند.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی
تاریخ تصویب: 22/02/1378
شماره انتشار: 15801
تاریخ ابلاغ 08/03/1378
 
اصلاحیه تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
شماره 58347/ ت 22397 هـ مورخ 26/12/1378
 سازمان اموراداری و استخدامی كشور- وزارت راه و ترابری
هیات وزیران درجلسه مورخ 11/12/1378 بنابه پیشنهاد شماره 11/14801 مورخ 21/10/1378 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به بند(6) تصویب نامه شماره 3591/ت 17296هـ مورخ 1/3/1378 ( موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی ) اضافه می شود:
« مهلت یاد شده در مورد كاركنان وزارت راه و ترابری تاپایان سال جاری تمدید می شود.»
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
تاریخ تصویب: 11/12/1378
شماره انتشار: 16040
تاریخ ابلاغ: 26/12/1378
 
اصلاح تصویب نامه موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
شماره 57553/ت 22512 هـ  مورخ 14/12/1379
 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 2460ه /ب مورخ 19/11/1378 تصویب نمود:
در بند 7 تصویب نامه شماره 3591/ت 17296ه مورخ 1/3/1378، موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی، عبارت (قبل از تصویب دولت) بعد از عبارت (این تصویب نامه) اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی
تاریخ تصویب:10/12/1379
شماره انتشار:16330
تاریخ ابلاغ:27/12/1379
 
 

روزنامه رسمی کشور سه شنبه مورخ 05/09/1387 سال 64 شماره 18568
رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی شماره هـ/87/516، مورخ 27/07/1378
    
تاریخ: 19/8/1387         
شماره دادنامه: 555          
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مرضیه زارع.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
 
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکایت خانم طوبی نباتی احمدی به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27/6/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکیه از سال 9/10/1372 با مدرک لیسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره 23/2074 مورخ 20/2/1376 لیست نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی را جهت استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره 22882 مورخ 4/7/1376 نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، استخدام پیمانی خانم طوبی نباتی احمدی بلامانع اعلام گردیده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 27319/43/2 مورخ 2/8/1377 با تبدیل پست سازمانی شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دارای حقوق مکتسبه‎ای گردیده است که عدم صدور حکم پیمانی موجب تضییع حقوق مکتسبه می‎باشد و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تشکیلات زیربنایی به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دولت استخدام اشخاص از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد. بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکایت خانم مرضیه زارع به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده در جوابیه ارسالی خود اعلام کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی براساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری از طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت‌می‎گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت قبولی به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
 رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ به تجویز ماده یک تصویب‎نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1378 هیأت وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب‎نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‎نامه پیش‌گفته بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره846 مورخ 27/6/1386 شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 


 

رأی شماره177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائربه عدم امكان تبدیل وضعیت استخدامی كاركنان قراردادی وزارت جهاد كشاورزی به پیمانی
5/3/1388                                             شماره هـ/88/88
رأی شماره177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائربه عدم امكان تبدیل وضعیت استخدامی كاركنان قراردادی وزارت جهاد كشاورزی به پیمانی
    
    
       تاریخ: 27/2/1388          
       شماره دادنامه: 177       
       کلاسه پرونده: 88/88
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای رضا شیرزاد.
       موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری.
       مقدمه: الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1286موضوع شکایت آقای ولی‌رضا شیرزاد به طرفیت اداره امور اداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 3020 مورخ20/11/1387 چنین رأی صادر نموده‌است، مصوبه42282 مورخ 20/4/1385 هیأت دولت دلالت بر این دارد که کارکنان قراردادی موضوع بند (ب) ماده 36 قانون اصلاحی مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 مشروط بر اینکه متصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کشاورزی باشند تابع آیین‎نامه استخدامی قانون استخدام کشوری می‎باشد که این مصوبه دلالت بر الزام اداره طرف شکایت بر تغییر وضعیت از قراردادی به پیمانی نیست، بلکه صرفاً کارکنان قراردادی مذکور تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی هستند. لذا صرفنظر از ایرادات اداره طرف شکایت با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2778 موضوع شکایت آقای حسین آذری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و اصلاح احکام کارگزینی صادره پس از آن به شرح دادنامه شماره 4038 مورخ 18/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موجه سازمان جنگلها طی لایحه دفاعیه و توجهاً به اینکه حسب مصوبه شـماره 42282/ت ـ34243ه‍ـ مورخ 20/4/1385 هـیأت وزیران کارکنـان قـراردادی مشمول آیین‎نامه استخدام پیمانی بوده و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت جـهاد کشاورزی و سازمان مـدیریت و برنامه‎ریزی در مورد کارکنان قراردادی مشروط به اینکه متـصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کـشاورزی با مستـند تابع آیین‎نامه فوق‎الذکر اعلام کرده است و طبـق مصوبه شماره 53252/ت33954ه‍ـ مورخ 2/9/1384 هیأت وزیران کارکنان قراردادی در اولویت استخدامی می‎باشد و توجهاً به اینکه سازمان جنگلها برای سالهای برنامه چهارم 644 مجوز استخدامی داشته و با التفات به اینکه شاکی بیش از 60 سال سابقه خدمت داشته علیهذا حکم به ورود شـکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی از مورخ 25/4/1387 صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
       الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان آن وزارتخانه با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات استخدامی مربوط به آنان به چهار دسته متمایز از یکدیگر تقسیم و مشخص گردیده‎اند و به موجب بند (ب) آن ماده کارکنانی که برای مدت معین به خدمت در آن وزارتخانه استخدام و به کار مشغول می‎شوند، کارمند قراردادی نامیده شده‎اند که به حکم مقرر در تبصره ذیل بند مذکور تهیه آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی به عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب تصویب‎نامه شماره 42282/ت34243ه‍ـ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران، کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوط تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری اعلام گردیده‎اند. نظر به اینکه تبعیت از آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‎نامه مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند(ب) ماده36 قانون فوق‎الذکر و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست، بنابراین دادنامه شماره 3020 مورخ 20/11/1387 شعبه هفتم دیوان موافق قانون و صحیح می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور  


 

برچسب ها: صویب نامه در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی ، شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1/3/1378 ، ذ ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========