تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات - مصوب 16/4/1362قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات - مصوب 16/4/1362
ماده واحده - به منظور تسریع در امر رسیدگی به كلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر عملكرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشكلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات كشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون جدید و تشكیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده می شود كه :
الف - دیوان محاسبات كشور حسابهای سال 1361 به بعد كلیه دستگاههای اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع كمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند.

ب - رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشكیلات و آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات را تا مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید و تا زمانی كه به تصویب مجلس نرسیده از نظر تشكیلات تابع مقررات سازمان امور اداری و استخدامی كشور خواهد بود.
تبصره 1 - دیوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تامین و در صورت عدم كفایت به استخدام جدید بپردازد.

تبصره 2 - نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال 1353 تا سال 1358 شمسی طبق دستورالعملی است كه وسیله هیات موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1361 مركب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات كشور تهیه و ابلاغ می گردد.

تبصره 3 - دیوان محاسبات كشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید كه همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب ماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب به موقع ترازنامه ها و یا سایر مشكلات اجرایی رسیدگی به حسابها بیش از 2 سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و پیشنهاد می نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه یك هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی
برچسب ها: قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات - مصوب 16/4/1362 ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========