تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - قانون الحاق یك ماده به قانون دیوان محاسبات كشور ::

قانون الحاق یك ماده به قانون دیوان محاسبات كشور  ::
    

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (8) به قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 الحاق می گردد :

ماده8 ـ دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید .
حسابرسان مذكور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می گردند .

تبصره ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه و به تصویب كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شورای اسلامی خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

 


برچسب ها: قانون الحاق یك ماده به قانون دیوان محاسبات كشور :: ،





Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========