تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

        ماده1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» كه در این آئین‌نامه به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، تشكیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید:
        تبصره ـ در مواردی كه به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
        ماده2ـ رئیس و اعضای هیأت با حكم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
        ماده3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئیس مجلس با حكم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
        ماده4ـ تشكیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یكی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
        تبصره ـ تشكیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
        ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یك از اعضاء واگذار نماید:
        ـ نظارت بر انجام كلیه وظایف محوله به هیأت؛
        ـ ارزیابی و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یكبار به رئیس مجلس؛
        ـ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛
        ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هیأت وزیران و كمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛
        ـ استفاده از خدمات كارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت ضرورت؛
        ـ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.
        ماده6 ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به كارگروه‌های تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش كارگروه‌های مذكور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
        ماده7ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:
        1ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛
        2ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛
        3ـ اعلام آراء مقدماتی هیأت؛
        4ـ سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.
        ماده 8 ـ مصوبات به ترتیبی كه در دستور كار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
        1ـ در صورتی كه اكثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
        2ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
        تبصره1ـ نظر اقلیت نیز در صورتی كه متضمن نظر بیشتر از یك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
        تبصره2ـ در مواردی كه رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ كتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
        تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.
        ماده9ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
        ماده10ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع كه از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یك هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
        ماده11ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
        ماده12ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی كه شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از كلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد كرد.
        ماده13ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط « دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد كه زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.
        ماده14ـ این آیین‌نامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 2/12/1388 به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
        رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                      

برچسب ها: نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم (138)قانون ، آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========