تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - آئین‌نامه مجموعه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور

آیین نامه مجموعه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور ::
       

كلیات

دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین می‌گردد.

دیوان محاسبات كشور به كلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام نماید.
با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح و منجّز در اصول ”55“ و ”54“ آمده است.

ماده 1- اهداف

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط اهداف دیوان محاسبات كشور عبارتند از :

الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه كل كشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- كنترل عملیات و فعالیتهای مالی كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه

و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

ماده 2- وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از :

الف- حسابرسی یا رسیدگی كلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالكیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی كه شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است.

ب - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها

ج- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها

د- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و كاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی

هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلی و یا عدم كفایت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال

و- رسیدگی به حساب كسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط

ز- اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی

ح- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری

ط- رسیدگی به مورد كسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه

ی- رسیدگی و انشاء رأی نسبت به :

1- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور.

2- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

3- عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

6- گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور.

7- پرونده‌های كسری ابوابجمعی مسئولین ذیربط.

8- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان

9- پرداخت و دریافتهائی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

10- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.

11- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.

12- ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقیب متهمین.

13- پرونده‌های مسئولین امر كه بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد كرده‌اند.

14- تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.

15- تعقیب جرائم عمومی از طریق مراجع قضائی

ك- اجراء آراء دیوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شورای اسلامی

م- درخواست تأمین خواسته و یا محكوم به

ن- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت‌های مستشاری

س- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی‌ آن

ع- حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها

ف- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود و یا مداركی كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم و یا میكروفیلم و یا میكروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارك مزبور

ض- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها

ق- رسیدگی به موضوعاتی كه حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

ر- تحقیق و تفحص در كلیه امور مالی كشور

ش- عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری ( آسوسای )

ماده 3- اركان تشكیلات

اركان تشكیلات دیوان محاسبات كشور عبارتست از :

الف- رئیس كل

ب- دادستان

ج- معاونین

د- مستشاران


الف- رئیس كل :

رئیس كل دیوان محاسبات كشور عالی‌ترین مقام دیوان محاسبات كشور است كه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور مطابق مقررات مربوط عهده‌دار مسئولیت تحقق كلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور می‌باشد و بالطبع جهت اداره كلیه امور دیوان محاسبات كشور از هر گونه اختیارات حقوقی، اجرائی، اداری، مالی مطابق مقررات برخوردار است و سایر اركان دیوان محاسبات كشور وفق وظایف محوله تحت نظر رئیس كل دیوان محاسبات كشور انجام وظیفه می‌نمایند.

ب- دادستان :

دادستان دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.
دادسرای دیوان محاسبات كشور از یك دادستان و تعداد كافی دادیار و یك دفتر تشكیل می‌شود و وظایف آن عبارتست از :

1- اقدام در جهت حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی كشور

2- رسیدگی و تنظیم دادخواست و طرح آن در هیئت‌های مستشاری یا مراجع قضایی در موارد بشرح زیر :

الف- موارد كسری ابوابجمعی مسئولین

ب- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور

ج- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

د- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا مثیقه و یا نظائر دریافت می‌گردد.

هـ - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان بیت‌المال می‌گردد.

و- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

ز- موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور

ح- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان

ط- پرداخت و دریافتهائی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ی- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط

ك- تعقیب جزائی متخلفین نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال در مراجع قضائی و اعلام گزارش به رئیس كل دیوان محاسبات كشور

3- مراقبت مستمر در اجرای آراء صارده تا حصول نتیجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها یا اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی

4- ابلاغ و اجراء آراء صادره از سوی هیئت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر به دستگاههای اجرائی

5- درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های مستشاری طبق مقررات مربوط

6- پیشنهاد صدور احكام دادیاری به رئیس كل دیوان محاسبات كشور

7- درخواست هر گونه اطلاعات و یا اسناد و مدارك از هیئت‌های مستشاری طبق مقررات مربوط

8- درخواست تأمین خواسته یا محكوم به از محكمه تجدیدنظر

9- حضور در جلسات رسیدگی هیئت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر بعنوان مدعی‌العموم بیت‌المال و سایر كمیسیونهای ذیربط حسب مورد

10- عضویت و حضور در جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور

11- رسیدگی به موارد مطروحه از طرف رئیس كل دیوان محاسبات كشور
دادستان دیوان محاسبات كشورمسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات كشور را دارد و صرفاً برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به دادیاران دادسرا می‌باشد و می‌تواند به هر یك از دستگاهها در جهت انجام وظایف دادسرا مراجعه نماید.
وظایف شعب دادیاری دادسرای دیوان محاسبات كشور مطابق وظایف دادسرا از طرف دادستان تعیین و به تصویب رئیس كل دیوان محاسبات كشور می‌رسد.

ج – معاونین :

دیوان محاسبات كشور مطابق بند (الف) ماده (15) قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی چهار معاون دارد كه صرفاً بر اساس ساختار سازمانی در محدوده وظایف و اختیارات تعیین شده از سوی رئیس كل دیوان محاسبات كشور انجام وظیفه می‌نمایند.

برخی از وظایف و اختیارات رئیس كل عبارتست از :

1- پیگیری كلیه امور قضائی در محاكم عمومی و رسیدگی و حسابرسی كلیه دستگاههای اجرائی

2- شركت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگوئی به تذكرات و سئوالات مطروحه و كلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی

3- ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی همراه با نظرات تفصیلی و تحلیلی دیوان محاسبات كشور

4- ارائه گزارش عملكرد دیوان محاسبات كشور به مجلس شورای اسلامی

5- ارائه آئین نامه مقررات مالی، استخدامی و تشكیلات دیوان محاسبات كشور جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی

6- تهیه و تنظیم و صدور دستورالعملهای اداری و تدوین آئین نامه‌های اجرایی قوانین مربوط به امور دیوان محاسبات كشور

7- تعیین و اعمال سیاستهای اجرائی دیوان محاسبات كشور در كلیه مراحل و مراتب گردش امور و اركان دیوان

8- انجام امور مربوط به هیئت عمومی و شورایعالی حسابرسی

9- اجرای امور مربوط به تحقیق و تفحص در امور مالی شركت

10- تهیه گزارش عملكرد دیوان محاسبات كشور و ارزیابی عملكرد مالی دستگاههای مشمول حسابرسی

11- سازماندهی و بررسی، ایجاد و اصلاح تشكیلات و تعیین خط مشی‌ها و روشهای انجام امور دیوان محاسبات كشور

12- تأمین و نگهداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات كشور بر اساس خط مشی‌های ابلاغ شده از سوی مجلس شورای اسلامی

13- تأسیس و اداره مركز آموزشی اختصاصی به منظور بهسازی و تجهیز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات كشور

14- تربیت افراد ماهر و حرفه‌ای و كارآمد مورد نیاز از طریق مراكز اختصاصی آموزشی یا سایر مراكز آموزش عالی و تخصصی كشور

15- نظارت و ارزشیابی نتایج حاصل از انجام وظایف افراد و ارزیابی عملكرد واحدها از نظر لزوم انطباق با اهداف و وظایف و سیاستهای دیوان محاسبات كشور

16- تهیه و تدوین و تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل و آئین نامه‌های مورد نیاز

17- تعیین تشكیلات تفصیلی دیوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیبابی به اهداف دیوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیابی به اهداف دیوان محاسبات كشور در محدوده مقررات مربوط و این آئین نامه می‌باشد.

18- نظارت بر حسن عملكرد كاركنان از طریق انجام بازرسی و ارزیابی برنامه‌ای، متناوب و غیرمترقبه

19- كسب اطلاعات و آمار مورد نیاز دیوان محاسبات كشور از مجموعه اطلاعات و آمار موجود در كشور و واحدهای مختلف و ایجاد مراكز اطلاع رسانی مطلوب با فعالیت حسابرسی دیوان محاسبات كشور

20- ایجاد بایگانی منظم و كارآمد اسناد مالی

21- بررسی و مطالعه تطبیقی و برقراری ارتباط فرهنگی و اداری و مالی و محاسباتی با دیگر نظامات كشور و سایر كشورها

22- معرفی منطقی و مرتب نقش و جایگاه دیوان محاسبات كشور به مردم و دستگاههای دولتی و عمومی

23- تهیه و تدوین بودجه دیوان محاسبات كشور و اجرای آن بعد از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی

24- انعقاد قراردادهای همكاری داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و روشها و نحوه انجام فعالیتهای مرتبط با اهداف دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط

25- انجام امور وظایف شورای اداری دیوان محاسبات كشور

26- بررسی مقررات و تهیه پیش‌نویس مقررات در زمینه وظایف محوله

27- انجام كلیه مقررات مالی و محاسباتی و اداری در جهت اداره امور دیوان محاسبات كشور و تهیه تفریغ بودجه دیوان محاسبات كشور

28- بررسی و انجام اقدامات لازم جهت پیوستن « عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادها و توافق‌ نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی در محدوده مقررات مربوط. این گونه وظایف كه از اهم وظایف و اختیارات رئیس كل دیوان محاسبات كشور محسوب می‌گردد صرفاً بر اساس تفویض اختیار و تعیین شرح وظایف هر یك از چهار معاون دیوان محاسبات كشور انجام می‌پذیرد. بنابراین امور حسابرسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و شركتها و امور حقوقی و مجلس و تفریغ بودجه و برنامه‌ریزی و اجرائی و اداری و مالی در محدوده شرح وظایف مصوب رئیس كل دیوان محاسبات كشور از طریق معاونین انجام می‌پذیرد.

د- هیئت‌های مستشاری :

دیوان محاسبات كشور دارای حداكثر هفت هیئت مستشاری می‌باشد هر هیئت مركب از سه مستشار است كه یكی از آنها رئیس هیئت خواهد بود، كه توسط رئیس كل دیوان محاسبات كشور از بین افراد امین، متدین، كاردان انتصاب و پس از تایید كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی منصوب می‌گردند و افزایش تعداد هیئت‌های مستشاری و تعیین رؤسای هیئت‌ها و صدور حكم مستشاران از وظایف رئیس كل دیوان محاسبات كشور است. هیئت‌های مستشاری در موارد زیر رسیدگی و انشاء رای می‌نمایند :

1- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور

2- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

3- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.

6- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور

7- پرونده‌های كسری ابوابجمعی مسئولین مربوط

8- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان

9- پرداخت و دریافتهائی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

10- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط

11- اعمال مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین

12- اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده در مواقعی كه وقوع جرم احراز می‌شود و ارسال پرونده به مراجع قضائی از طریق دادسرای دیوان محاسبات كشور جهت تعقیب

13- رأی به جبران ضرر بیت‌المال توسط مسئولینی كه بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد كرده باشند.

14- رأی بر جبران ضرر حاصله از تخلفاتی كه ناشی از دستور رئیس جمهور و نخست وزیر (معاون اول رئیس جمهور) و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد و تنظیم و ارائه گزارش لازم به رئیس كل جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی

15- رسیدگی به جزائم عمومی كه از طریق دادستان دیوان محاسبات كشور در مراجع قضائی مطرح می‌شود بلحاظ وظایف دیوان محاسبات كشور

16- عضویت در هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور

17- ارائه اسناد و مدارك مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات كشور

18- تصحیح و رفع ابهام آراء و احكام صادره توسط هیئت‌های مستشاری

19- صدور قرار بر حسب مقتضیات پرونده‌های مطروحه

20- اعلام موارد اعاده دادرسی حسب مورد به محكوم علیه یا دادستان

21- رسیدگی و صدور رأی در خصوص پرونده‌های مطروحه ناشی از قوانین مربوط به دیوان محاسبات كشور

22- انجام كلیه مواردی كه بموجب قوانین و مقررات بعهده هیئت‌های مستشاری محول می‌گردد

23- سایر موارد ارجاعی از طرف رئیس كل دیوان محاسبات كشور در محدوده مقررات و مقتضیات اهداف و وظایف دیوان محاسبات كشور

ماده 4- هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور

هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات كشور با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات كشور با دعوت و به ریاست رئیس كل دیوان محاسبات كشور برای رسیدگی به موارد زیر تشكیل می‌گردد و تصمیمات هیئت عمومی با رأی اكثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است :

1- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت مستشاری

2- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارشهای نهائی آن

3- سایر مواردی كه رئیس كل دیوان محاسبات كشور تشكیل هیئت عمومی را لازم بداند.

تبصره 1- شرح وظایف هر یك از اركان و اعضاء تشكیلات دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط و در محدوده اهداف و وظایف دیوان محاسبات كشور توسط رئیس كل تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- به منظور رعایت كامل همبستگی مشاغل تخصصی و فنی دیوان محاسبات تعیین و طرح طبقه‌بندی مشاغل ردیفهای سازمانی و ضوابط صدور گواهی حسابرس خبره جهت كادر فنی و تخصصی دیوان هر یك از واحدهای تشكیلاتی موكول به تصویب شورای اداری دیوان محاسبات كشور است.

تبصره 3- هیئتهای حسابرسی مستقیماً تحت مسئولیت رئیس كل دیوان محاسبات كشور قرار دارند و بر حسب حوزه‌های ستادی و استانی و متناسب با تفویض اختیارات بعمل آمده در دادسرا و ستاد دیوان محاسبات استانها همكاری می‌نمایند.

تبصره 4- تعداد پانصد ردیف سازمانی در سطوح كمك كارشناس تا كارشناس مسئول و رشته‌های شغلی حسابرسی در اختیار رئیس كل دیوان محاسبات قرار داده می‌شود تا بر اساس نیاز واحدهای مختلف متناسب با توسعه فعالیت یا اصلاحات ضروری به واحد مزبور اضافه نماید.
 

برچسب ها: آئین‌نامه مجموعه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========