تبلیغات
قوانین ومقررات مالی محاسباتی,اداری,استخدامی,عمرانی - دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون دیوان محاسبات كشور

دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون دیوان محاسبات كشور ::
    
   
   
ماده 1 - به موجب این دستورالعمل و به منظور تسهیل و رفع تكرار ، عناوین ً صورتحسابهای مالی ، حسابهای درآمد و هزینه و دفاتر و اسناد و مدارك مربوط و گزارشاتی كه توسط دستگاهها به دیوان محاسبات تحویل و یا توسط دیوان تهیه می گردد و همچنین اسناد ومداركی كه حسب مورد قانونی و یا به تشخیص دیوان محاسبات تحویل آنها به دیوان مذكور مقرر شده یا بشود تحت عبارت ً اسناد و مدارك مالی ً خلاصه می شود.

ماده 2 – اسناد و مدارك مالی كه به تدریج و با اعلام دیوان محاسبات كشور توسط دستگاهها به دیوان مزبور تحویل می گردد پس از تبدیل به میكروفیلم یا میكروفیش ، آماده برای امحاء خواهد بود . تعیین اسناد و مدارك مالی قابل تحویل به دیوان محاسبات و تبدیل به میكروفیلم یا میكروفیش یا نگهداری عین آنها با دیوان محاسبات كشور می باشد.

ماده 3 – آمادگی امحاء اسناد ومدارك مالی كه مراتب مقرر در ماده 2 را طی نموده باشند توسط دیوان محاسبات به اطلاع سازمان اسناد ملی ایران رسانده می شود تا سازمان مذكور برابر مقررات وظرف مهلت مورد توافق نسبت به حمل و فروش آنها اقدام نماید. اوراق فروخته شده الزاماً به خمیر تبدیل و دیوان محاسبات كشور تا اجرای مرحله نهائی نظارت خواهد نمود.

تبصره 1 – فهرست آن دسته از اسناد و مدارك مالی موضوع این دستورالعمل كه طبق مقررات بایستی توسط سازمان اسناد ملی ایران عیناً نگهداری شود در هر مرحله به وسیله سازمان مذكور تهیه و به تائید دیوان محاسبات كشور می رسد.

تبصره 2 – امحاء اسناد و مدارك مالی سنوات آتی و سنوات قبل به شرط تبدیل به میكروفیلم یا میكروفیش مشمول حكم كلیه مواد این دستورالعمل می باشد چنانچه به علت عدم ضرورت و یا كمبود امكانات نیازی به تبدیل آنها به میكروفیلم نبوده و یا میسر نباشد با سپری شدن 15 سال از عمر آنها قابل امحاء خواهد بود.

ماده 4 – از عواید حاصل از قروش اسناد و مدارك مالی موضوع این دستورالعمل كه توسط سازمان اسناد ملی ایران به حساب درآمد عمومی كشور واریز می گردد، پنجاه درصد مشمول بند ج ماده 60 قانون ً وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین ى بوده و معادل پنجاه درصد بقیه همه ساله اعتباری تحت عنوان ً برنامه تحقیق وبررسی ً در لایحه بودجه كل كشور ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات كشور منظور خواهد شد تا صرف امور برنامه مذكور گردد.

ماده 5 – دیوان محاسبات كشور می تواند به تشخیص خود تبدیل اسناد به میكروفیلم را درمحل خود دستگاهها انجام دهد . بدیهی است تهیه كلیه امكانات لازم برای انجام كار به عهده دستگاههای مربوط خواهد بود.

ماده 6 – میكروفیلم و میكروفیش های تهیه شده پس ازعكسبرداری طبق این دستورالعمل پس از مدت 20 سال قابل امحاء می باشد.

برچسب ها: دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون دیوان محاسبات كشور ،

Powered by WebGozar

========= با خواندن پیامك تبلیغاتی درامد كسب كنید تبلیغات پیامکی =========